Frokostmøte: Bistandsepoken mot slutten – hva har vi lært og hvor går veien videre?

I bistandsepoken, da Norge ble et av verdens fremste bistandsland, ble våre oppfatninger av verden preget av relasjonene mellom giverland og mottakerland, mellom utviklede land (oss) og land under utvikling (dem) og en offentlig debatt om utvikling og bistand der kompliserte spørsmål ble redusert til et spørsmål om hvem som har best moral, ifølge historiker Terje Tvedt.

Denne historiske epoken går nå mot slutten. Bistandens rolle svekkes og maktforholdene i verden, relasjonene mellom tidligere giver- og mottakerland, så vel som våre oppfatninger om «dem» og «oss» og om utvikling og bistand endres, slik dette bl.a. kommer til uttrykk gjennom FNs bærekraftsmål.

Hvordan kan den varslede reformen av bistandsforvaltningen og omorganiseringen av Norad, som ledd i en større bistandsreform, så vel som arbeidet med en samstemthetsreform, forstås i denne større historiske sammenhengen? Hva er de store utviklingstrekkene i det internasjonale bistandssystemet?

Start: 2018.08.27 08:00
Arrangør: PF Internasjonal Politikk og Økonomi/RORG-samarbeidet