Klipp fra media

Filter: globalpartner

Støre og Astrups kvinnekamp

Dagsavisen (nye meninger) | 26.05.2018

Debatt av Gro Lindstad (FOKUS): Ingenting er bedre enn at de to største norske partiene konkurrerer om å være best på kvinners rettigheter internasjonalt, slik det fremstår i meningsutvekslingen mellom AP-leder Jonas Gahr Støre og utviklingsminister Nicolai Astrup i Dagsavisen. Det trengs i en tid der menneskerettigheter generelt – og særlig kvinners rettigheter knyttet til seksualitet og graviditet - er under press.

I front for kvinnerettigheter

Dagsavisen (nye meninger) | 26.05.2018

Debatt av utviklingsminister Nikolai Astrup (H): I Dagsavisen 19. april skriver Jonas Gahr Støre om kvinnerettigheter i revers. Det er ingen tvil om at kvinners rettigheter er under press flere steder. Det gjelder særlig kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter, der krefter vil reversere det vi har oppnådd de siste årene.

Ny teknologi for å hjelpe flere (bistand)

Dagsavisen (nye meninger) | 24.05.2018

Kronikk av utviklingsminister Nikolai Astrup (H): Skal vi lykkes med å bringe den digitale revolusjonen inn i utviklingsarbeidet, må vi ha en mer systematisk og målrettet innsats. Derfor har jeg startet arbeidet med en digitaliseringsstrategi der målet er å bruke teknologien til å oppnå mer utvikling. Strategien skal bidra til en mer helhetlig tilnærming slik at vi kan bruke de digitale hjelpemidlene i større skala. På denne måten kan vi utnytte det enorme potensialet teknologirevolusjonen representerer i alle deler av utviklingsarbeidet.

Bistand til å bygge en grunnmur (helse)

Vårt Land (verdidebatt) | 23.05.2018

Kronikk av helseminister Bent Høie (H) og utviklingsminister Nikolai Astrup (H): Vi mener det er på tide rette oppmerksomheten mot universell helsedekning. Vi skal fortsette å gi bistand til vaksinasjonsprogram og grunnleggende helsetjenester for barn og unge for å redusere dødeligheten. Men samtidig må vi jobbe for at den internasjonale innsatsen også bidrar til å bygge grunnmuren.

Norge uten retningslinjer

DN+ (meninger) | 22.05.2018

Kommentar av Kathrine Raadim (leder for utvikling og humanitært samarbeid i Norsk Folkehjelp) og Stein Guldbrandsen (seksjonsleder i Fagforbundet): 21 europeiske land har retningslinjer for hvordan næringslivet skal forholde seg i israelske bosetninger. Norge har ikke. Det er nå helt nødvendig at Norge ikke sakker etter, men slår fast en anbefaling som gjør det helt klart hvilke rettslige, økonomiske og omdømmemessige konsekvensene norske bedrifter utsetter seg for hvis de samarbeider med israelske bosetninger.

Mister Venezuela sin valuta etter presidentvalget?

Aftenposten (meninger) | 19.05.2018

Kronikk av Aslak Orre (seniorforsker, Chr. Michelsens Institutt) og Antulio Rosales (postdoktor, ​SUM/UiO): Bolivarens 140 år lange historie kan snart være omme – og nøden i Venezuela vil bli enda verre.

I front for kvinnerettigheter

Dagsavisen (nye meninger) | 18.05.2018

Debatt av utviklingsminister Nikolai Asrup (H): Støre hevder at Norge verken er «i første, andre eller tredje rekke» i kampen for kvinners rettigheter. Han viser til én enkelt giverkonferanse i Nederland der Norge ikke var medarrangør. Men sannheten er at Norge har en tydelig stemme internasjonalt for kvinners rettigheter og likestilling, og vi er en ledende bidragsyter internasjonalt til seksuelle og reproduktive helsetjenester. 

Oljefond fullt av sol og vind

Dagsavisen (nye meninger) | 16.05.2018

Kronikk av Bård Vegar Solhjell (WWF): Olja har gjeve Noreg ei enorm velferd som er få andre forunnte, men vi veit òg at ho har bidrege til ei miljøkrise som kjem til å gjere slutt på verda slik vi kjenner ho. Det vil båe menneske og natur li under. Velferda vår må byggjast på verdiskaping som er i tråd med klimamåla vi har sett oss. Samstundes må vi forvalte dei enorme ressursane finansielt ansvarleg. I dag går det som er økonomisk og klimapolitisk forsvarleg ofte hand i hand. Det er difor vi det neste året kan oppleve at oljefondet trekk seg ut av investeringar i olje og går langt tyngre inn i sol og vind. Kven vil vi vere når historia om vår tid skal skrivast?

Framtidsrettet migrasjons- og utviklingspolitikk?

Dagsavisen (nye meninger) | 16.05.2018

Debatt av statssekretærer i UD, Jens Frølich Holte (H) og Bård Ludvig Thorheim (H): I Dagsavisen 2. mai slår Aps Masud Gharahkhani fast at det er sosialdemokratisk politikk å hjelpe flyktninger «der de er». Mens venstresiden tidligere har tatt til orde for vanntette skott mellom utviklingspolitikk, utenrikspolitikk og migrasjonspolitikk, legger Gharahkhani en mer realistisk beskrivelse av sammenhengene til grunn. Men koblingen hans til bistand er tidvis feil.

Venezuelanernes vanskelige valg

Dagsavisen (nye meninger) | 15.05.2018

Kronikk av Benedicte Bull (UiO/SUM): Hvilke kort har president Nicolás Maduro i ermet etter valget? Ingen av tiltakene så langt har løst de grunnleggende problemene i Venezuela.

Uløselige dilemma i utviklingspolitikken?

Vårt Land (verdidebatt) | 14.05.2018

Kommentar av Anette Wilhelmsen (Norads evalueringsavdeling): Dagens utviklingspolitiske debatt preges av en idé om at Norges og utviklingslandenes interesser i stor grad er sammenfallende. Det er ikke nødvendigvis riktig. En slik antakelse kan bidra til å tilsløre utviklingsdebatten. Det har vært bred politisk enighet i Norge om å føre en politikk som skal være samstemt for utvikling, det vil si at de ulike politikkfeltene drar i samme retning som utviklings- og bistandspolitikken. De norske forpliktelsene til såkalt samstemthet reflekteres senest i regjeringen Solbergs Jeløya-plattform. Norge har også forpliktet seg til 2030-agendaen hvor det er et eget bærekraftsmål knyttet til å sikre samstemthet.

Norsk bistand er ikke nykolonialisme

Vårt Land (verdidebatt) | 13.05.2018

Debatt av Titus Tenga og Kristine Sødal (Strømmestiftelsen): Vi er på et feilspor hvis man prøver å legge hele skylden for den lave kvaliteten på utdanning i Afrika på vestlige donorer. Det er de afrikanske landenes egne regjeringer som har ansvaret for sine egne utdanningssystemer og hvordan disse er innrettet. Vi er gjerne med på idédugnaden Breidlid foreslår om hvordan kvaliteten i afrikanske skoler kan bli bedre. Men da er det beste og riktigste om det er afrikanske utdanningsministre som inviterer.

Unyansert bistandskritikk

Vårt Land (verdidebatt) | 09.05.2018

Debatt av Ragnhild Therese Nordvik og Sebastian Blomli (Redd Barna): Vi er glade for at Anders Breidlid i sine innlegg 13. og 28. april er opptatt av bedre kvalitet i utdanningen i lav- og mellominntektsland. Redd Barna deler hans bekymring for at utdanningen som tilbys i mange tilfeller ikke er tilpasset lokale språk og kontekst. Vi ser i vårt arbeid at det går negativt ut over barns læring. Der vi skiller lag med Breidlid er i den overordnede forståelsen av hvor ansvaret og løsningene ligger. Der utdanningen som tilbys er dårlig tilpasset lokale forhold er det utdanningssystemet som er problemet, ikke bistandsgiverne.

Frigjøringsdag med bismak (våpeneksport)

NRK ytring | 08.05.2018

Kronikk av Tuva Krogh Widskjold (Changemaker): I dag, når vi feirer vår egen frihet, bør vi ta en ordentlig kikk på hvordan Norge påvirker andre menneskers mulighet til det samme. I en verden som blir mer bevæpnet og militarisert, må Norge jobbe for nedrustning og fred. Vi kan ikke fortsette å tjene penger på andres undertrykkelse og lidelse, og Stortinget må stanse salget av krigsmateriell til autoritære regimer og land i krig. Vi må sørge for at Norge står på riktig side av historien. Vi skal ikke være en krigsprofitør, men en fredsnasjon.

Politiet må ta hensyn til barna

Bergens Tidende (meninger) | 08.05.2018

Kommentar av Trine Gravdal og Ida Gundersen (Redd Barna Region Vest): Barn forstår ikke hvorfor politiet bryter seg inn midt på natten for å kaste dem ut av landet.

Verden faller fra hverandre

Aftenposten (meninger) | 07.05.2018

Kronikk av Sverre Lodgaard (NUPI): Internasjonal politikk fragmenteres. Verdigrunnlaget spriker, grunnleggende prinsipper er i spill og internasjonale institusjoner sliter. Samtidig blir den mer konfliktfylt: Stormaktene reagerer på hverandres opprustning med økt spenning som resultat, uten at noen nødvendigvis ønsker det. Geopolitikkens hang til null-sumtenkning, hvor den enes gevinst er den andres tap, vinner terreng. Forhandlingsløsninger til felles beste er sjelden vare.

Politisk dugnad mot plast

NRK ytring | 03.05.2018

Kronikk av Silje Ask Lundberg (leder i Naturvernforbundet), Bård Vegar Solhjell (generalsekretær i WWF Verdens naturfond), Anja Bakken Riise (leder i Framtiden i Våre Hender), Borghild Tønnesen-Krokan (daglig leder i Forum for utvikling og miljø) og Anna Karlsson (avtroppende leder i Spire): Denne uken vil hele Norge delta i en nasjonal dugnad for å rydde strendene for plast og annet søppel. Men skal vi løse plastproblemet trenger vi også en politisk dugnad.

Den største krisen (menneskerettigheter)

Dagbladet (meninger) | 30.04.2018

Kommentar av Tale Hungnes (leder i politikk og samfunns- avdelingen i Amnesty International): I det året menneskerettighetserklæringen fyller 70, er det bare å slå fast: Amnestys grunnlegger tok feil. Peter Benenson uttalte at «lyset ikke brenner for oss, men for dem vi ikke har reddet fra fengsel, de torturerte». Men Benenson tok feil, for menneskerettighetene er ikke bare for de andre. Menneskerettighetene er en felles forsikringsordning, et sikkerhetsnett som er til for alle.

Hva koster t-skjorten din?

Stavanger Aftenblad (meninger) | 29.04.2018

Kommentar av Jakob Hyllseth Ryen (Spire Stavanger): Mesteparten av klærne våre lages av bomull, som dyrkes av småbønder i utviklingsland som Kina, India, Pakistan og Usbekistan, men også på større plantasjer i rikere land som Australia og USA. Under bomullens reise fra åker til butikkhylla foregår det brudd på menneskerettigheter, og det påføres enorme, negative konsekvenser på miljø og klima. Dette kommer i stor grad av av utkontraktering av produksjonen, eller outsourcing, til land hvor nasjonale eller internasjonale regelverk er manglende eller ikke følges opp, slik at miljø, klima, mennesker og dyr ikke blir tatt hensyn til.

Barna bak toppmøtene

NRK ytring | 28.04.2018

Kronikk av Torben Bjørke-Henriksen (seniorrådgiver i Røde Kors i Norge): Mens verdens oppmerksomhet er rettet mot toppmøtene mellom Sør- og Nord-Koreas ledere og Donald Trump er det få eller ingen som ofrer barna i Nord-Korea en tanke.

Vår egen trygghet trues

Bergens Tidende (meninger) | 26.04.2018

Kommentar av Susanne Urban (Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, Bergen): Hvis ikke noen få fikk lov å tjene så enormt på krig, ville krig vært forbudt for lenge siden. Vi kan ikke hindre og forberede krig samtidig. Men vi kan få en dreining fra krigføring i fremmede verdensdeler, til lokal beredskap og katastrofehjelp. Hva med en omlegging fra våpenindustri til grønne arbeidsplasser?

Lagarde urolig for gjeldsvekst – FN kan være løsningen

Dagsavisen (nye meninger) | 25.04.2018

Kommentar av Maren Hemset (SLUG): I forrige uke åpnet IMFs direktør Christine Lagarde IMFs vårmøte med en bittersøt tale hvor forsiktig optimisme for økonomisk vekst var blandet med en sterk uro for økende gjeldsvekst. Globale gjeldsbyrder er igjen rekordhøye, men har vi lært nok til å unngå nye gjeldskriser? Lagardes uro er ikke ubegrunnet. Antall lavinntektsland med alvorlige gjeldsproblemer har fordoblet seg på fem år, fra 15 land i 2013 til 30 land i år. 

Selv de som har lite å dele, må også dele, Astrup (utviklingspolitikk/ulikhet)

Dagbladet (meninger) | 25.04.2018

Kommentar av Henriette Westhrin (generalsekretær i Norsk Folkehjelp): Det ligger store spenninger mellom en bedrifts kommersielle mål og målene i norsk utviklingspolitikk. Investeringer og nye arbeidsplasser kan gi gode ringvirkninger, men næringsliv kan like gjerne føre til at ulikheten og fattigdommen blir enda større. Fattigdom handler om så mye mer enn penger. Derfor kan heller ikke arbeidsplasser løse alt. Politisk fattigdom er også fattigdom. I mange land Norge gir bistand til, er manglende tilgang på rettigheter et like stort problem som tilgang på mat og forbruksvarer.

Israel og moralsk balansegang

Dagsavisen (nye meninger) | 24.04.2018

Kronikk av Minda Holm (NUPI): Kritikere av Israels overgrep mot palestinere blir ofte urettmessig beskyldt for antisemittisme. Samtidig er antisemittisme et økende problem i deler av Europa og USA.

Norge bidrar til utdanning med kvalitet (bistand)

Vårt Land (verdidebatt) | 23.04.2018

Debatt av utviklingsminister Nikolai Astrup (H): Det handler ikke om «nykolonialisme», men om å sette utviklingslandene i stand til å satse på utdanning. I Vårt Land 13. april hevder Anders Breidlid, professor ved OsloMet, at bistanden ikke bidrar til å heve kvaliteten på utdanningen i utviklingsland. Hans argument er at utdanningsbistanden er et nykolonialistisk prosjekt som er tuftet på en vestlig kunnskapsforståelse. Jeg mener han tar feil.

Også næringslivet må vurderast på resultat (bistand)

Dagsavisen (nye meninger) | 18.04.2018

Debatt av Asbjørn Eidhammer: Myhre svarar i Dagsavisen 21. mars på mitt tidlegare innlegg om bistand og norsk næringsliv. Han tolkar innlegget som ein illustrasjon på at det ennå er stor motstand i UD og Norad mot at norsk næringsliv skal engasjere seg i bistand. Det er feil. Men også NHO må finne seg i at det blir stilt kritiske spørsmål om bedriftenes engasjement i utviklingssamarbeidet utan å gå  rett i forsvarsposisjon. Vidare må NHO finne seg i at norsk næringslivs bistandsengasjement blir evaluert og at resultata diskutert, på lik linje med andre aktørar på området.

Bevisene mot Lula var av tvilsom karakter

Stavanger Aftenblad (meninger) | 16.04.2018

Kommentar av Hanna Hagebø Steffenak (solidaritetsbrigadisk i Brasil, Latin-Amerikagruppene i Norge): Luiz Inácio Lula da Silva har vært utsatt for en selektiv, politisk forfølgelse fra høyresiden i brasiliansk politikk, med støtte fra mediene og høytstående dommere og statsadvokater.

På tide å redde verdens hav

Dagsavisen (nye meninger) | 12.04.2018

Kronikk av utviklingsminister Nikolai Astrup (H): Hvert eneste minutt blir 15 tonn plast dumpet i havet. Det tilsvarer åtte millioner tonn i løpet av ett år. I 2050 kan det være mer plast enn fisk i havene våre. Nå er det tid for handling, og Norge skal lede an. Jeg var nylig i Ghana. Der møtte jeg en fisker som fortalte at han får merkbart mindre fisk enn før. For denne fiskeren er ikke det bare en observasjon av tilstanden i havene våre – det er også en direkte trussel mot hans livsgrunnlag og mulighet til å forsørge seg selv og familien.

Menneskerettighetene er under press

VG (meninger) | 12.04.2018

Debatt av utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H): Tale Hungnes i Amnesty uttrykker stor bekymring for menneskerettighetssituasjonen i Europa i VG 9. april. Hun etterlyser tydeligere norsk kritikk og handling. Vi deler bekymring for utviklingen, men Hungnes’ kritikk av norske myndigheter bygger på en feilslått analyse. En tydelig linje i regjeringens situasjonsbeskrivelse er at menneskerettighetene er under økende press. Situasjonen er verre utenfor Europa, men i økende grad ser vi denne utviklingen også på vårt eget kontinent.

Hei Erna, her får du noen reiseråd

Dagsavisen (nye meninger) | 11.04.2018

Kommentar av Anna Bjørndal (Regnskogfondet): Grip denne muligheten til å styrke regnskogsamarbeidet med Colombia. Be om at det settes en grense for landbruksekspansjonen som ikke går på bekostning av den sårbare regnskogen. Colombia har satt seg som mål å stanse avskogingen innen 2020. Potensialet for å redde regnskogen har aldri vært større. Fredsprosessen, lovverket, de mange og sterke sivilsamfunnsorganisasjonene og det faktum at det finnes nok landområder tilgjengelig for jordbruk utenfor regnskogssonen gjør at avskogingen kan stoppes. Norge kan spille en avgjørende rolle. Vi har vært viktige i fredsprosessen og vi kan bli viktige for regnskogen.

1 - 30 av 555
1 2 3 4 5 6 .... 15 16 17 18 19