Paradispapirene - og Norges rolle i kampen mot skatteflukt

Norge inntok en lederrolle i kampen mot skatteflukt under Den rødgrønne regjeringen. I følge en evalueringsrapport fra Norad i fjor høst ble denne rollen trappet ned etter regjeringsskiftet høsten 2013 og ett år etter Panamapapirene mente mange at lite hadde skjedd. Med Paradispapirene og ny utenriksminister er tiden kanskje moden for å se på Norges rolle på nytt? Sivilsamfunnet presser på og budskapet fra Tax Justice Network (TJN) Norge er klart: Norge må ta ledertrøya i kampen mot skatteparadiser.

Paradispapirene - Global 3.jpg

Dette var hovedbudskapet i Aftenposten 6. november, da de sammen med andre medier i International Consortium of Investigative Journalism (ICIJ) startet publisering av lekkasjer fra de såkalte Paradispapirene:

"114 verdensledere, politikere og deres slektninger og forbindelser. Slik er de knyttet til skatteparadiser."

- Paradise Papers viser at bruken av skatteparadis når langt ut over de vi hittil har kjent til, skrev sjefredaktør Espen Egil Hansen i en kommentar og stilte spørsmål ved dagens praksis: 

"Stikkordene er skattemoral og likebehandling. Vil vanlige lønnsmottagere finne seg i måtte ta en stadig større del av regningen når deler av næringslivet flytter sin kapital til skatteparadis? Og vil vanlige norske selskaper i det hele tatt kunne overleve når de relativt sett må betale mer i skatt i konkurranse med de multinasjonale konkurrentene som bruker nettopp disse skatteøyene?"

Og i Dagsnytt 18 samme ettermiddag møtte Aftenpostens nyhetsredaktør Tove Tveøy Strøm-Gundersen til debatt med SVs Kari Elisabeth Kaski og FrPs Sivert Bjørnstad, så vel som skipsreder Herbjørn Hansson

Her hjemme har debatten det siste året hatt fokus på bl.a. manglende skattlegging av internasjonale giganter som Google og Facebook, som rammer norske mediebedrifter, men i en kommentar i Aftenposten på lørdag minnet avisas kommentator Andreas Slettholm også om "et norsk skatteparadis som må dø". Han utdypet det slik:

"Om andre næringer hadde skattet som rederiene gjør, ville europeiske velferdsstater slik vi kjenner dem, brutt sammen."

De internasjonale storselskapenes og rike menneskers skatteunndragelser rammer i økende grad vestlige velferdssamfunn, men i et globalt perspektiv er det fortsatt særlig fattige land som rammes. I et innlegg i Dagsavisen beskrev Catharina Bu i Redd Barna det som skjer slik:

"Vi liker å tenke at plyndring og utbytting av fattige land er noe som hører historien til, men Paradispapirene viser oss at praksisen lever i beste velgående."

Og i et innlegg i Bistandsaktuelt påpekte hennes kollega Line Hegna blant annet at:

"Skatt er den mest effektive og bærekraftige måten å sikre anstendige og verdige liv for folk i hele verden."

- Vår nye utenriksminister må ta initiativ til et FN-toppmøte mot skatteparadis og hemmelighold, mente Sigrid Klæboe Jacobsen i Tax Justice Network (TJN) Norge og hadde en klar oppfordring til regjeringen i et innlegg i Bistandsaktuelt:

"Norge må ta ledertrøya i kampen mot skatteparadiser."

En slik rolle påtok Norge seg under Den rødgrønne regjeringen, men så skjedde det noe etter stortingsvalget høsten 2013, i følge en evaluering utført for Norad.

- Norge trakk seg tilbake fra sin lederposisjon (under Den blåblå regjeringen)

I fjor fikk Norads evalueringsavdeling utført en evaluering av Norges støtte til politisk påriverarbeid på den internasjonale arena. Evalueringen ble lagt fram i september i fjor og blant områdene som ble studert nærmere var Norges innsats i kampen mot ulovlig kapitalflukt og skatteparadiser. Delrapporten på dette feltet innledet sin konklusjon slik:

"Norge er et lite land som har hatt begrenset tilgang til midler til å jobbe på en agenda der beslutninger
tas av stater og gjennom globale avtaler som ofte er utenfor utviklingsarenaen. Til tross for dette har Norges innsats med finansiering, samtaler og formidlingsarbeid spilt en viktig og ledende rolle i å løfte ulovlig kapitalflyt på den internasjonale dagsorden. Norge har ikke vært redd for å stå fram og forfølge en svært omstridt agenda: "Norge er det eneste nordiske landet som understreker betydningen av å bekjempe ulovlig kapitaflyt ... og redusere internasjonale skatteparadis" (Odén, 2011)."

Evalueringen fant at "i 2011/2012 var ulovlig kapitalflyt godt etablert på den internasjonale dagsorden, med Verdensbanken, OECD og IMF" og at Norges tidligere utviklingsminister, Erik Solheim (SV), sikret kontinuitet i dette arbeidet da han overtok som leder i OECD/DAC i 2013. Evalueringen fant imidlertid også at dette endret seg etter stortingsvalget i 2013:

"I 2013 vant en sentrum-høyre koalisjon valget. Selv om landet fortsatt anerkjente betydningen av denne agendaen, så trakk Norge seg tilbake fra sin lederposisjon."

Etter at Panamapapirene ble publisert i april 2016 tok Høyres landsmøte til orde for "styrket kamp mot skatteunndragelser" og vedtok en uttalelse der det bl.a. sto: 

"Vår felles velferd er avhengig av at personer og bedrifter i Norge betaler skatt til Norge. Det er derfor viktig at Norge bidrar aktivt i bekjempelsen av internasjonal skatteunndragelse, korrupsjon og omgåelse av skatteregler. Norske myndigheter er en pådriver i dette arbeidet, der det er oppnådd viktige resultater blant annet når det gjelder å forbedre de internasjonale standardene for informasjonsutveksling. Frivillige organisasjoner og journalister er også viktige pådrivere for å sikre fremdrift i arbeidet. Det er derfor grunn til å berømme arbeidet som er gjort i forbindelse med Panama-avsløringene. De kan bidra til å sette nødvendig fart i arbeidet med å bekjempe internasjonal skatteunndragelse og omgåelse av skatteregler."

Likevel, ett år etter Panamapapirene mente mange at lite hadde skjedd og det kan stilles spørsmål ved i hvilken grad denne uttalelsen fra Høyres landsmøte har hatt noen betydning i praksis.   

- Åpenhet ikke lenger en målsettting, Erna? Dette spørsmålet fikk statsminister Erna Solberg (H) fra Mona Thowsen (PWYP Norge) og Lisa Sivertsen (Kirkens Nødhjelp) i et innlegg i Dagsavisen i lys av regjeringens budsjett for 2018, som ble lagt fram i begynnelsen av oktober. De utdypet det slik:

"Regjeringen foreslår å fjerne målsettingen for sivilsamfunnsstøtten om “bærekraftig naturressursforvaltning og åpenhet om kapitalstrømmer”. Det kan sette en effektiv stopper for små organisasjoner som følger opp myndighetenes arbeid, for eksempel i forhold til multinasjonale selskaper og rike eliter i skatteparadiser. FN, derimot,  mener at åpenhet om kapitalstrømmer er en forutsetning for en bærekraftig utvikling."

 Med Paradispapirene og ny utenriksminister i Norge er tiden kanskje likevel moden for å se på Norges rolle på nytt?

- Fattige land taper milliarder på grunn av selskapers og rike menneskers skattejuks (kampanje)

- Fattige land taper milliarder på grunn av selskapers og rike menneskers skattejuks, påpeker Kirkens Nødhjelp, Changemaker og KFUK-KFUM Global, som ber folk skrive under på et opprop for å få "et bedre og mer moderne internasjonalt skattesystem". Kirkens Nødhjelp oppgir at de har minst tre forslag til hva den norske regjeringen kan gjøre:

 1. Åpenhet: Vi trenger mer åpenhet om hvem som eier de ulike selskapene. Paradise Papers avslørte blant annet at Oljefondet var medeiere i Glencore – et firma med tette bånd til Kongos president, som igjen står ansvarlig for en stadig forverret situasjon i Kongo. Så lenge vi ikke vet hvem vi samarbeider med, risikerer vi å samarbeide med folk vi ikke vil ha noe med å gjøre.
 2. Rapportering: Vi vil at alle norske selskap rapporterer om hva de betaler i skatt til andre land de opererer i. Altså en såkalt land-for-land-rapportering. Vi trenger også en bedre rapportering for å skjønne mer av selskapene sine strukturer, og med rapportering vil det også bli enklere å gå selskapene i sømmene – for å se om de betaler det de faktisk skal.
 3. Opprette et mellomstatlig skatteorgan i FN: Det trengs et nytt regelverk. Et globalt skatteorgan i FN, der også utviklingsland får en tydelig stemme trengs for å utvikle regler som fungerer effektivt for alle land. Dagens skattesystem er utdatert, og vi trenger et nytt.

Og etter at Paradis-papirene ble offentliggjort redegjorde Tuva Krogh Widskjold fra Changemaker for sitt syn på regjeringens innsats i et innlegg i Aftenposten:

"I Norge svikter Regjeringen i oppfølgingen av en utvidet land-for-land rapportering og et offentlig eierskapsregister. EU er frampå og diskuterer nå å innføre regler som skal sikre et skattesystem der selskaper betaler skatt der verdien skapes. Det er naivt av Regjeringen å tro at det er tilstrekkelig å utveksle skatteopplysninger og vente på internasjonale prosesser. Norge må tørre å gå mye lenger. Bli med Changemaker på oppdateringen til et skattesystem der selskaper skattlegges som det de faktisk er, et stort selskap. Først da kan man gjøre skatteparadiser ubrukelige."

Og kampen for en utvidet land-for-land rapportering er hun ikke alene om.

Kampen om utvidet land-for-land rapportering (ULLR)

Etter sterkt påtrykk fra norsk sivilsamfunn sendte Finansdepartementet sommeren 2013 ut et forslag om land-for-land rapportering på høring, men forskriften som senere ble vedtatt sto ikke til forventningene. For å rette på dette vedtok Stortinget et såkalt anmodningsvedtak sommeren 2015, i forbindelse med behandlingen av Meld. St. 2 (2014–2015), jf. Innst. 360 S (2014–2015): 

"Stortinget ber regjeringen gjennomgå effekten av forskriften for LLR-rapportering målt mot Stortingets målsetting om å synliggjøre uønsket skattetilpasning og sikre at relevante opplysninger knyttet til LLR-rapporteringen fra datterselskaper og støttefunksjoner i tredjeland fremkommer i regnskapet. Stortinget ber regjeringen også vurdere hvordan det kan etableres et tilsyn med rapporteringspliktige etter LLR-regelverket."

Og i en markering foran Stortinget i desember 2015 målbar Borghild Tønnessen-Krokan i ForUM budskapet fra norsk sivilsamfunn slik:

"Milliarder havner i skatteparadiser og lures unna fellesskapet. De fattigste rammes hardest av ulovlig kapitalflukt og selskapers skatteunndragelser. For å stanse dette og få oversikt og mer åpenhet ber norske organisasjoner regjeringen innføre utvidet land-for-land-rapportering nå, slik et samlet Storting åpner for."

Men der er vi fortsatt ikke og Finansdepartementet har nå  på høring en evalueringsrapport om regelverket for land-for-land rapportering, med høringsfrist 7. desember.

Blant de som har jobbet for ULLR er Attac Norge. I et innlegg i Aftenposten, rett etter at Paradispapirene ble offentliggjort, innledet Petter Slaatrem Titland i Attac slik:

"Åpenhetsloven «land-for-land-rapportering» skal kreve at selskaper viser frem datterselskap og skatteinnbetalinger. Stortinget ville endre på dette. Over to år senere har ikke Regjeringen gjort noen ting. I skatteforliket ba Stortinget Regjeringen lage et eierskapsregister som skal vise hvem som eier alle stråselskapene som gjør at selskaper kan sende penger til skatteparadiser. Et og et halvt år senere har denne instruksen strandet et sted inne på Siv Jensens kontor. Hvor mange lekkasjer trenger Siv Jensen før hun føler presset? Jobben er enkel."

En annen som har jobbet intenst og lenge med dette er Mona Thowsen i Publish What You Pay (PWYP) Norge, som blant annet har vært opptatt av at "Statoil og andre bør tvinges til å rapportere om sine postboksimperier". 

- Vil regjeringen vite om postboksselskaper og kapital i skatteparadiser? spurte hun i en kronikk i Klassekampen på lørdag. Hun svarte selv at "i så fall har de nøkkelen selv" og avsluttet slik: 

"Stortinget bør kreve følgende: Regjeringen må sikre at forskriften om utvidet land-for-land rapportering kan virke etter hensikten, ved å kreve at ´der det skal gis utvidete opplysninger skal dette gis i tråd med årsregnskapet og uavhengig av materialitetsgrense, slik at bruk av tredjeland og potensiell uønsket skattetilpasning kan synliggjøres´"

Og "skatteparadis er ikkje paradis for folk flest", påpekte Internasjonal rådgiver Amalie Hilde Tofte i fagforbundet for ansatte innen olje, gass og landbasert industri, Industri Energi, i et innlegg på forbundets nettsider og spurte blant annet:

"LuxLeaks, SwissLeaks, Panama Papers og Paradise Papers. Kor mange lekkasjar treng regjeringa før den tettar smotthola i lovene, innfører eigarskapsregister og utvida-land-for-land-rapportering?"

Om den pågående høringen vil bidra til ULLR gjenstår å se.

Norske medier og skatteflukt

Norske medier har, særlig etter Panamapapirene i fjor, viet betydelig oppmerksomhet til spørsmål knyttet til skatteparadis og skatteflukt, slik oversikten over medieklipp og -debatt i lenkearkivet nedenfor viser. Og mange medier har i kjølvannet av Paradispapirene kommentert saken på lederplass. Her er et utvalg:

- Paradis for de rike, var beskrivelsen fra Dagsavisen på lederplass, som utdypet det slik:

"Skattepardiser kaller vi land som tilbyr de rike og mektige lav eller ingen skatt. Det er bokstavelig talt en lyssky virksomhet."

- Lover og regler er kuren mot skattetilpasning, mente Adresseavisen på lederplass og utdypet det slik:

"Nok en gang har det vist seg at en rekke nordmenn har penger i skatteparadis. Skattetilpasning må bekjempes med strengere internasjonale regler."

- Tvilsomme, men lovlige skatteparadiser, var tittelen på lederkommentaren fra Magne Lerø i Ukeavisen Ledelse, som utdypet sitt syn slik:

"Skatteparadiser bør angripes og nedkjempes, dog ikke ved å herje med selskaper som lovlig benytter seg av skatteparadisene, slik Transparency International Norge går inn for."

- Tidligere har skatteomgåelser fra Facebook, Apple, Google, Amazon, Microsoft, McDonald’s og Starbucks vært omtalt. Denne gangen er det sportsutstyrsmerket Nike, skrev avisa Klassekampen på lederplass og konkluderte slik:

"De amerikanske gigantene bruker enorme ressurser på å unndra skatt. Likevel framstiller de seg som selskaper med gode etiske verdier. Den internasjonale lov­givningen er ikke tilstrekkelig for å stoppe dem, men det er heller ikke de nasjonale, noe eksemplene Nederland og Irland viser. Disse landene har bevisst utformet lovgivningen slik at den åpner for skatteunndragelser. Her er det svært mye lovgivningsarbeid som gjenstår. Samtidig er disse selskapene veldig opptatt av merkevarenes renommé; derfor kan forbrukermakten brukes. Det er faktisk ganske ukult å kjøpe produkter fra selskaper som så massivt unndrar seg skatt i landene de opererer. De er parasitter som ikke vil gi noe tilbake til samfunnet, som er selve forutsetningen for deres rikdom."

- Skatteflukt krever tett internasjonalt samarbeid, skrev Aftenposten selv på lederplass forrige onsdag (ikke på nett) og konkluderte slik:

"Enkeltland av normal størrelse vil ha liten mulighet til å endre på noe av dette ensidig. OECD og EU jobber bedre med dette, og det finnes lyspunkter. En stats mulighet for innsyn i egne borgeres inntekter og plasseringer i andre land er blitt styrket. Erkjennelseen av at skatt må knyttes til landet der pengene tjenes, brer seg. Stadig nye land slutter seg til OECDs prosjekt Bae Erision and Profit Shifting (BEPS). Norge er selvsagt deltager, men Regjeringen må gjerne synliggjøre engasjementet mot aggresiv skatteplanlegging enda tydeligere."

Og sist uke kommenterte Andreas Slettholm i Aftenposten avisas engasjement i denne saken slik:

"Vi er opptatt av å få frem hvordan utstrakt skatteplanlegging gjør at vanlige skattebetalere må ta større deler av regningen, og at det gjør det vanskelig å drive norsk butikk når din internasjonale konkurrent slipper skatt. Norsk presses mest høyreorienterte aviser derimot, mener skatteplanlegging er uunngåelig og derfor må aksepteres."

Ny kunnskap fra norsk SkattJakt-nettverk

Fortsatt er det behov for mer kunnskap. Her hjemme bidrar blant annet SkattJakt-nettverket, som blir finansiert av Forskningsrådet, og fra og med 2017 er også TJN Norge med i dette nettverket. 

Denne høsten har nettverket bl.a. bidratt med boka "Lifting the veil of secrecy: Perspectives on international taxation and capital flight from Africa", som ble pre-lansert i Nairobi (Kenya) i oktober, og senere i oktober innviterte nettverket o.a. til seminar i Oslo med Gabriel Zucman om skjulte formuer og ulikhet. Zucman utga i 2015 boka "Skjult velstand", som i år ble utgitt på norsk av Manifest Forlag. Til Aftenposten uttalte Zucman i oktober bl.a.:

"Vi kan og må bruke kraftige virkemidler. Sveits, Luxembourg, Cayman Islands, De britiske jomfruøyene og andre skatteparadiser tilbyr rike mennesker å bruke deres territorium til å stjele fra skattemyndighetene i andre land."

Under Arendalsuka sist høst inviterte SkattJakt-nettverket norske politikere til en diskusjon om veivalg i politikken om skatt og utvikling i forkant av kommende Stortingsperiode. Om ny kunnskap fra SkattJakt-nettverket o.a., medieoppmersomhet og press fra sivilsamfunnet vil bidra til at Norge på nytt inntar en internasjonal lederrolle i kampen mot skatteflukt gjenstår å se. 

_______

Illustrasjon øverst (collage): t.v. faksimile fra Aftenposten 06.11.207 og  t.h. utenriksminister Ine Marie Eriksen (H) - foto: M.B.Haga (UD).

 

Aktuelle lenker:

Tidligere saker fra RORG-Samarbeidet / Global:

Medieklipp og -debatt:

 • Grip muligheten, Ine Eriksen Søreide! Kommentar av Anne-Marie Helland (Kirkens Nødhjelp), Tove R. Wang (Redd Barna), Sigrid Klæboe Jacobsen (Tax Justice Network – Norge) og Tuva Krogh Widskjold (Changemaker) i Dagbladet 21.11.2017
  Utvikling finansieres først og fremst av landene selv. Utenriksministeren har nå en gyllen mulighet til å bidra. Grip den! Paradise Papers har vist oss det enorme omfanget av skatteparadisenes virksomhet. Nok en gang ser vi hvordan en global industri av hemmelighold bistår politikere, selskaper og kriminelle i å frarøver fellesskapet enorme verdier gjennom korrupsjon, hvitvasking, skatteunndragelser og økonomisk kriminalitet.
 • Slik har Oljefondet kuttet skatteregningen. Dagens Næringsliv 18.11.2017
  Tilbake i 2015 tok Oljefond-ledelsen opp skattemotivert utlån med hovedstyret i Norges Bank, ifølge velinformerte kilder. Spørsmålet til styret lød i retning av: «Er dette noe dere vil at vi skal drive med?» Svaret fra hovedstyret var av typen «nei, aggressiv skatteplanlegging er ikke noe fondet bør bidra til». I fjor ble retningslinjene for utlån og skatt endret. Oljefond-ledelsen har ved flere anledninger, deriblant i 2015, diskutert utlånspraksis og skatteplanlegging med hovedstyret.
 • Vil Regjeringen vite om postbokselskaper og kapital i skatteparadiser? I så fall har de nøkkelen selv. Kronikk av Mona Thowsen (PWYP Norge) i Klassekampen 20.11.2017
  Finansdepartementet tok i fjor inn PWYP Norges krav om utvidet land-for-land-rapportering (investeringer, salgsinntekt, produksjonsvolum og kostnader) i forskriften om land-for-land-rapportering etter regnskapslovens § 3. I nåværende forskrift er det §4, 3 ledd som kan gjøre at  slik informasjonen fremkommer også fra skatteparadiser. Men, Finansdepartementet sørget for å ”låse” denne ”skatteparadisparagrafen". Konsekvensen er at skatteparadis-paragrafen inneholder kravene i utvidet land-for-land rapportering, men er lagt i en Tornerosesøvn i §4, 3 ledd,  slik at den ikke kan virke. 
 • Et norsk skatteparadis som bør dø. Kommentar av Andreas Slettholm i Aftenposten 18.11.2017
  Vi er opptatt av å få frem hvordan utstrakt skatteplanlegging gjør at vanlige skattebetalere må ta større deler av regningen, og at det gjør det vanskelig å drive norsk butikk når din internasjonale konkurrent slipper skatt. Norsk presses mest høyreorienterte aviser derimot, mener skatteplanlegging er uunngåelig og derfor må aksepteres.
 • Paradise Papers avdekker Nelson Mandelas million-mysterium på Isle of Man. Aftenposten 17.11.2017
  Lekkede dokumenter bringer arvestrid om 10 millioner kroner frem i lyset.
 • Paradise Papers avdekker Nelson Mandelas million-mysterium på Isle of Man. Aftenposten 16.11.2017
  Nær fire år etter sin død er den tidligere sørafrikanske presidenten Nelson Mandela fremdeles forgudet av mange, både i og utenfor Sør-Afrika. Nå avdekker dokumentlekkasjen Paradise Papers nye detaljer om verdiene han etterlot seg. Sporene leder til den lille øya Isle of Man i Irskesjøen.
 • Paradise papers: En rettferdig verden starter med at alle bidrar. Kerim Jaber (18), internasjonal leder for AUF i Vestfold, på Si;D i Aftenposten 16.11.2017
  Verden er ikke fattig, den er urettferdig. Vi mangler ikke ressurser, de er bare veldig ujevnt fordelt. De nylige avsløringene til Aftenposten i forbindelse med «Paradise papers» viser at omtrent 1000 nordmenn er involvert i selskaper som er basert i skatteparadiser.
 • « … som kan kobles til skatteparadis». Debatt av Fredrik Zimmer (professor emeritus ved UiO) i Aftenposten (meninger) 15.11.2017
  Debatten om skatteparadis lider under mange på presisjon. Ikke minst er det viktig at skatteunndragelser (som er straffbare) holdes adskilt fra skatteplanlegging. Aftenposten tar mangelen på presisjon til nye høyder ved å liste opp en rekke personer – fra Dronning Elisabeth og nedover – som kan «kobles til skatteparadis».
 • Paradispapirene må føre til politisk endring. Kommentar av Catharina Bu (Redd Barna) i Dagsavisen (nye meninger) 15.11.2017
  Hva gjør Norge? I 2015 vedtok Stortinget å få på plass to av de viktigste virkemidlene som kan gjøre noe med bruken av skatteparadis: utvidet land-for-land-rapportering. Det vi si at alle selskap, uavhengig av størrelse og sektor, rapporterer offentlig på nøkkeltall fra alle land hvor de opererer. Samt et offentlig tilgjengelig register over egentlige eiere. To år og to lekkasjer senere er ikke regjeringen i nærheten av å kvittere ut Stortingets enstemmige vedtak.
 • Norge må ta ledertrøya i kampen mot skatteparadiser, Kommentar av Sigrid Klæbo Jacobsen (TJN Norge) i Bistandsaktuelt 14.11.2017
  Vår nye utenriksminister må ta initiativ til et FN-toppmøte mot skatteparadis og hemmelighold. Norge, som står utenfor EU, har den diplomatiske friheten som skal til for å lede an i dette arbeidet.
 • I Angola styrer presidentens sønn oljefondet. Slik ga han vennen et sugerør inn i pengebingen. Aftenposten 14.11.2017
  Lekkede dokumenter viser hvordan klikken rundt familien til Angolas nylig avgåtte president bruker landets oljepenger til å investere i sine egne prosjekter.
 • Adventskalendre og skatteparadiser. Kommentar av Paal André Grinderud (stolt skattebetaler og skribent) i Aftenposten 14.11.2017
  Jeg håper så inderlig at litt samvittighet rammer dem som holder på med dette, om det er på Bermuda, Luxembourg eller i Oslo. At de tenker seg om og betaler for det som bygges og driftes i landet vårt: sykehus, sykehjem, skoler og mye mer. Det kan faktisk hjelpe noen som virkelig trenger det, at disse pengene som flyttes for lavest mulig beskatning, kommer hjem til Norge.
 • Så mye koster den norske skatteflukten deg. Aftenposten 14.11.2017
  Norske privatpersoner og selskaper krymper skatten sin med 23 milliarder kroner i året, viser forskning. Dette kunne ha betalt for 31.600 lærere eller gitt hver av oss 6000 kroner ekstra i lommeboken.
 • Så mange av verdens rikeste sitter sjelden rundt samme bord. Gjestene til Putin har 1770 milliarder kroner. Aftenposten 13.11.2017
  – Vi møtes sjelden på denne måten, sa president Vladimir Putin da han inviterte Russlands rikeste til bords. Minst halvparten av gjestene har penger i skatteparadiser.
 • Svartelister ikke sine egne. Klassekampen 11.11.2017
  Norsk skatteekspert mener EU må svarteliste egne medlemsland om unionen mener alvor med sin kamp mot skatteparadiser. – Det skjer ikke, sier Eva Joly til Klassekampen.
 • Papirløse paradiser. Morgenbladet 10.11.2017
  Skatteparadisene lekker som siler. Slangene kan være i ferd med å rømme fra skatteparadisene etter enda en stor dokumentlekkasje. Neste stopp: bitcoin.
 • Maktpersonene i Paradise Papers. Aftenposten 10.11.2017
  To dronninger, en baron og en rekke internasjonale politikere. Utforsk elitens koblinger til skatteparadiser.
 • Kampen mot skatteparadiser kan være mindre vanskelig enn flertallet av politikerne tror. Utenriksanalyse av Aslak Bonde i Morgenbladet 10.11.2017
  I de siste tiårene har den store nasjonale handlefriheten stort sett blitt brukt til å tilpasse norske regler til den internasjonale skattekonkurransen. Selskapsskatten er blitt satt ned og skipsfarten har fått sitt eget lavskatteregime – alt sammen for å hindre at norske selskaper flytter hovedkontorene til land der skattene er lavere. Handlefriheten kan like gjerne brukes den andre veien.
 • De Grønne krever norsk Paradise Papers-granskning. Aftenposten 10.11.2017
  – Vi må se på om det er norske eiere og norske selskaper som er involvert i ulovligheter eller etisk tvilsom skatteplanlegging, sier Une Bastholm i MDG.
 • Skatteparadis i lås og slå. Kommentar av Kristine Sævold (Stipendiat i historie ved UiB) i Bergens Tidende 09.11.2017
  Vi står overfor en kollisjon mellom gammel og ny tid, der eldre prinsipper ikke er rigget for en ny virkelighet.
 • Amazon og Apples skatteregning i EU. Kommentar av Malgorzata Cyndecka (ph.d./postdoktor ved UiB) i Dagens Næringsliv 09.11.2017
  Europakommisjonen fortsetter sin kamp mot ulovlige skattefordeler ved å kreve at Luxembourg skal kreve tilbakebetalt 250 millioner euro fra Amazon, slik DNs Kjetil Wiedswang påpekte den 6. oktober. Samtidig ble Irland tatt til EU-domstolen for å ikke lykkes med å få tilbakebetalt 13 milliarder euro fra Apple i en lignende sak fra 30. august 2016. Dette har av flere blitt fremstilt som et forsøk på å bruke juridiske virkemidler som politisk press mot de amerikanske konsernene og medlemsstater med et lavt skattenivå. Det er ikke helt treffende.
 • Finanstopp med ukjent stiftelse: Hadde milliarder i skatteparadis. E24 (NTB) 09.11.2017
  Paradise Papers-lekkasjene har avdekket informasjon om flere private stiftelser i skatteparadiser med tilgang til svimlende summer.
 • Kronprinsesse Victoria ble påspandert bryllupsreise av kongefamiliens milliardærvenn. Han anklages for aggressiv skatteplanlegging. Aftenposten 09.11.2017
  Både privatflyet og yachten som det svenske kronprinsparet brukte på sin bryllupsreise, var eid av postboksselskaper i skatteparadiser. Pilotene som fløy dem, har måttet betale millioner i straffeskatt.
 • Åpenhet ikke lenger en målsetting, Erna?. Kronikk av Lisa Sivertsen (Kirkens Nødhjelp) og Mona Thowsen (PWYP Norge) i Dagsavisen (nye meninger) 09.11.2017
  Regjeringen foreslår å fjerne målsettingen for sivilsamfunnsstøtten om “bærekraftig naturressursforvaltning og åpenhet om kapitalstrømmer”. Det kan sette en effektiv stopper for små organisasjoner som følger opp myndighetenes arbeid, for eksempel i forhold til multinasjonale selskaper og rike eliter i skatteparadiser. FN, derimot, mener at åpenhet om kapitalstrømmer er en forutsetning for en bærekraftig utvikling.
 • Om skatteflukt og drømmen om paradis. Kommentar av Line Hegna (Redd Barna) i Bistandsaktuelt 09.11.2017
  Skatt er den mest effektive og bærekraftige måten å sikre anstendige og verdige liv for folk i hele verden. Det er et faktum at bistand utgjør forsvinnende lite av det som trengs for å bekjempe fattigdom.
 • ParasitterLederkommentar av Bjørgulv Braanen   Klassekampen 08.11.2017
  De amerikanske gigantene bruker enorme ressurser på å unndra skatt. Likevel framstiller de seg som selskaper med gode etiske verdier. Den internasjonale lov­givningen er ikke tilstrekkelig for å stoppe dem, men det er heller ikke de nasjonale, noe eksemplene Nederland og Irland viser. Disse landene har bevisst utformet lovgivningen slik at den åpner for skatteunndragelser. Her er det svært mye lovgivningsarbeid som gjenstår.
 • Slangane i skatteparadiset. Kommentar av Hans K. Mjelva i Bergens Tidende 08.11.2017
  Dei første avsløringane handla om kjente personar og politikarar med tvilsame bindingar. Absolutt viktige saker, akkurat som ulovleg skattesvik. Men vel så interessant er innsynet dokumenta kan gje i den delen av skatteunndraginga som er lovleg. Over 100 multinasjonale selskap skal vere omtalt i dokumenta, inkludert verdas nest mest verdifulle selskap, Apple.
 • Det er noe grunnleggende galt med skatteunngåelse. Ola Gimse Estenstad (19), medlem av Unge Høyre, på Si;D i Aftenposten 08.11.2017
  Nylig ble det i Paradise Papers avslørt at flere politikere og bedrifter over hele verden er involvert i skatteunngåelse. Skatteunngåelse innebærer at folk har unngått å betale skatt. Dette er et stort problem i det internasjonale samfunnet, så det er viktig at vi tar tak i problemet.
 • Selskapet til USAs finansminister hjalp Farouks pappa å unndra skatt. Dagbladet 08.11.2017
  Banken der Steven Mnuchin satt i styret hjalp Shaher Abdulhak å investere i privatfly i skatteparadis.
 • Nike og Apple skjuler milliarder i utlandet. Nå kan de få «skatteferie» av Trump. Aftenposten 08.11.2017
  USA vurderer å la store multinasjonale selskaper, til lav skattesats, flytte hjem 20.000 milliarder kroner som er stuet vekk blant annet i skatteparadiser.
 • Fallgruven. Aftenposten 08.11.2017
  Hvordan kunne banken unngå å oppdage at de var i ferd med å investere millioner i et selskap der en Interpol-etterlyst russer var eier og styremedlem?
 • Paradise Papers avslører interessekonflikt for prins Charles. ABC Nyheter (NTB) 08.11.2017
  Mens prins Charles jobbet for å endre klimakvotereglene, hadde han investert i et selskap som ville tjene på endringene, viser Paradise Papers-lekkasjen.
 • Statsminister Trudeau lover at alle kanadiere i Paradise Papers skal undersøkes, men unngår spørsmål om sin egen innsamlingssjef. Aftenposten 08.11.2017
  Justin Trudeaus innsamlingssjef kobles til millionverdier på Caymanøyene. Det vil ikke statsministeren kommentere.
 • Svekker tilliten til skattesystemet. Kommentar av Eigil Knutsen (Ap) i Bergens Tidende 08.11.2017
  «Paradise Papers» viser hvordan selskaper og enkeltpersoner skjuler lyssky virksomhet. Finansministeren må umiddelbart ta grep.
 • Skatteparadiser svekker velferdsstaten. Kommentar av Tahiat Jarin Mostafa i Dagbladet 08.11.2017
  Aftenposten har vært veldig flinke til å avsløre at 120 internasjonale politikere, 1000 nordmenn samt flere av verdens største selskaper er knyttet til skatteparadiser. En konsekvens av skatteparadiser et at brukerne kan få dårligere skattemoral, konkurransevridning i næringslivet og skjulte dobbeltroller som en følge av hemmelighold.
 • SV refser Ap for taushet om skatteparadis. Dagens Næringsliv (NTB) 08.11.2017
  SV-nestleder Kari Kaski refser den gamle regjeringspartneren Arbeiderpartiet for unnfallenhet og manglende initiativ mot skatteflukt, men får svar på tiltale.
 • Skattedirektøren vil gjerne titte i Paradise Papers, men han vil ikke betale. Aftenposten 08.11.2017
  Paradise Papers kommer bare halvannet år etter Panama Papers. Denne gangen føler skattedirektøren at han er bedre rustet til å utnytte lekkasjen.
 • Politikerne kan ta skatteparadisene i dag. Kommentar av Petter Slaatrem Titland (Attac) i Aftenposten 08.11.2017
  Åpenhetsloven «land-for-land-rapportering» skal kreve at selskaper viser frem datterselskap og skatteinnbetalinger. Stortinget ville endre på dette. Over to år senere har ikke Regjeringen gjort noen ting. I skatteforliket ba Stortinget Regjeringen lage et eierskapsregister som skal vise hvem som eier alle stråselskapene som gjør at selskaper kan sende penger til skatteparadiser. Et og et halvt år senere har denne instruksen strandet et sted inne på Siv Jensens kontor. Hvor mange lekkasjer trenger Siv Jensen før hun føler presset? Jobben er enkel.
 • – Utfordrar velferdsstaten og norske bedrifter. NRK Nyheter 08.11.2017
  – Vi risikerer at norske selskap blir kjøpt opp eller går konkurs i konkurranse med gigantselskap som nyttar skatteparadis, seier jusstipendiat som etterlyser politiske løysingar.
 • – Ødeleggende skatteparadiser. Dagsavisen 07.11.2017
  – Det har vokst fram en hel industri av advokater, økonomer og revisorselskaper som ligger langt foran skattemyndighetene når det kommer til å gjemme unna penger og omgå regelverk. Og selv om det de gjør kanskje er innenfor lovverket, så vet vi hvor skadelig det er, sier generalsekretæren i antikorrupsjonsorganisasjonen Transparency International Norge.
 • Tvilsomme, men lovlige skatteparadiser. Lederkommentar av Magne Lerø i Ukeavisen Ledelse 07.11.2017
  Skatteparadiser bør angripes og nedkjempes, dog ikke ved å herje med selskaper som lovlig benytter seg av skatteparadisene, slik Transparency International Norge går inn for.
 • Freder skatteparadisene (Storbritannia). Klassekampen 07.11.2017
  EU-kommisjonen vil ha svarteliste av skatteparadiser, men den britiske regjeringen vil fortsette å tillate hemmeligholdet.
 • EU kaller skatteavsløringer sjokkerende. Dagens Næringsliv (NTB) 07.11.2017
  EU-kommisjonen håper avsløringene i Paradise Papers vil få europeiske land til å sette fart på innsatsen mot skatteparadiser.
 • Paradisparadokset. Kommentar av Bård Bjerkholt i Dagens Næringsliv 07.11.2017
  Paradise Papers er en påminnelse om at arbeidet ikke er ferdig. Men når stadig flere land åpner, kan det paradoksalt nok bli vanskeligere å få med dem som ennå er lukkede. Årsaken er at færre skatteparadiser betyr høyere inntekter for dem som er igjen. Denne effekten kan gjøre de landene som fortsatt tilbyr diskré gjemmesteder for pengene til formuende mennesker, internasjonale selskaper eller rene kjeltringer, temmelig gjenstridige. Verdens siste skatteparadis vil formodentlig også være svært lønnsomt.
 • Paradise Papers dag 1: Det du trenger å vite på 3 minutter. Aftenposten 07.11.2017
  Avsløringene kommer tett etter verdens største dokumentlekkasje. Redd for å miste oversikten? Fortvil ikke, hver dag gir vi deg bakgrunn og de viktigste avsløringene i kortform.
 • Paradis for de rike. Lederkommentar i Dagsavisen (nye meninger) 07.11.2017
  Skattepardiser kaller vi land som tilbyr de rike og mektige lav eller ingen skatt. Det er bokstavelig talt en lyssky virksomhet.
 • Wilbur Ross forsvarer investering med tilknytning til Putins svigersønn. Aftenposten (NTB) 07.11.2017
  USAs handelsminister Wilbur Ross forsvarer sin investering i et selskap som samarbeider med et selskap som er deleid av Vladimir Putins svigersønn.
 • 1000 har kjøpt privatfly via Isle of Man – slik kan EU-land ha tapt milliarder. Aftenposten 07.11.2017
  Den lille øya i Irskesjøen er på ti år blitt en av verdens største flynasjoner. Den brukes av de rike for å krympe skatter og avgifter på privatfly.
 • Slik holdt Apple skatten lav etter granskning i USA og milliardbaksmell i EU. Aftenposten 07.11.2017
  I 2013 slo Irland hardt ned på storselskaper som kuttet skatten. Men lekkede dokumenter avslører hvordan advokater hjalp Apple med å beholde lav skatt.
 • Slik løper Nike fra skatt for milliarder av kroner. Aftenposten 07.11.2017
  Når du kjøper et par Nike-sko i Norge, starter pengene dine på en lang og komplisert reise der skatt krympes hele veien.
 • Slik barberer gigaselskapene skatteregningen. NRK Nyheter 07.11.2017
  De lekkede paradisdokumentene viser hvordan multinasjonale kjempeselskap som Apple og Nike kutter stort i skatteregningen gjennom skatteplanlegging og bruk av skatteparadiser.
 • Har ikke fulgt opp skatteparadisvedtak. Dagsavisen 07.11.2017
  Paradise papers avslører at over 1.000 nordmenn er tilknyttet skatteparadis. Regjeringen har ikke gjort nok i kampen mot skatteunndragelse, mener SV og Attac.
 • Lover og regler er kuren mot skattetilpasning. Lederkommentar i Adresseavisen 07.11.2017
  I en globalisert økonomi er det vanskeligere enn før å sørge for at alle betaler skatt. I likhet med andre land, må Norge bidra i det internasjonale arbeidet mot skattetilpasning og skatteunndragelse. Å bruke lovverket til å stille tydelige krav til norske banker, vil være en god start.
 • Vondt i skatteviljen. Kommentar av Ola Magnussen Rydje i Dagbladet 07.11.2017
  Trusselen om å flytte seg selv, formuen og skatteinntekten ut av landet er både reell og velkjent. Og tydeligvis enkel å gjennomføre, med god hjelp fra både advokatfirmaer og banker. Det kan bli et stort demokratisk problem framover. Flere og flere norske kommuner gjør seg avhengig av skatteinntektene til de rikeste for å få budsjettet til å gå i balanse. Grimstads avhengighet av krafttraderen Einar Aas eller Flås behov for Olav Thon, er to eksempler.
 • Støre ber Røkke vurdere å droppe skatteparadiset. Dagens Næringsliv 07.11.2017
  Etter at det ble kjent at Kjell Inge Røkkes nye forskning- og luksusyacht er eid via et skatteparadis, ber Ap-leder Jonas Gahr Støre om at Røkke tenker seg om en gang til.
 • Se skipsreder tordne mot skatteparadis-journalistikk. NRK Nyheter 07.11.2017
  Skipsreder Herbjørn Hansson raser mot paradispapirene. Han mener skatteparadiser har ufortjent dårlig rykte. – Bermuda blir fremstilt som en røverhule, sier rederen.
 • Etikkrådet kjent med korrupsjonsanklager mot Glencore. Dagens Næringsliv (NTB) 07.11.2017
  – Det at et selskap har plassert midler i et skatteparadis, er ikke en del av kriteriene. Men i noen korrupsjonssaker ser vi at en del av de tvilsomme betalingene blir gjort i skatteparadiser. Slike regimer brukes av ulike årsaker, men dersom formålet er å skjule betalinger, er det et moment vi legger vekt på, sier Lund.
 • Oljefondet doblet eierandelen i svartelistet gruveselskap. Aftenposten 07.11.2017
  Mens andre investorer dumpet Glencore for brudd på «grunnleggende etiske normer», doblet Oljefondet eierandelen i den kontroversielle gruvegiganten. Det var en lønnsom beslutning.
 • Varslet Oljefondet flere ganger om omstridt gruveselskap. NRK Nyheter 07.11.2017
  – Glencore er ett av verdens største gruveselskap. De har en lang historie med ulike former for dårlig og uetisk oppførsel, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender til NRK.
 • Krever gransking etter Paradise Papers-avsløringer. Dagsavisen (NTB) 06.11.2017
  Paradise Papers viser at det gjelder egne skatteregler for de rikeste, mener Labour-leder Jeremy Corbyn. Opposisjonen i flere land krever nå gransking.
 • «Paradise Papers viser at bruken av skatteparadis når langt ut over det vi hittil har kjent til». Kommentar av Espen Egil Hansen i Aftenposten 06.11.2017
  Stikkordene er skattemoral og likebehandling. Vil vanlige lønnsmottagere finne seg i måtte ta en stadig større del av regningen når deler av næringslivet flytter sin kapital til skatteparadis? Og vil vanlige norske selskaper i det hele tatt kunne overleve når de relativt sett må betale mer i skatt i konkurranse med de multinasjonale konkurrentene som bruker nettopp disse skatteøyene?
 • Dette må du vite om skatteparadiser. Aftenposten 06.11.2017
  Hva er skatteparadiser og hvordan brukes disse? Her får du en rask innføring.
 • 114 verdensledere, politikere og deres slektninger og forbindelser. Slik er de knyttet til skatteparadiser. Aftenposten 06.11.2017
  I Paradise Papers-lekkasjen finner vi både en dronning, flere ministere og slektningene til en rekke toppolitikere.
 • Dette er dokumentlekkasjen Paradise Papers. Aftenposten 06.11.2017
  13,4 millioner lekkede dokumenter fra advokatfirmaet Appleby, formuesforvalteren Asiaciti Trust og 19 selskapsregistre fra steder som er kjent for lav skatt og høy grad av hemmelighold, som for eksempel Bermuda, Bahamas, Caymanøyene og Malta.
 • 120 internasjonale politikere og 1000 nordmenn knyttes til skatteparadiser i ny dokumentlekkasje. Aftenposten 06.11.2017
  Donald Trumps handelsminister, Justin Trudeaus nære medarbeider, den norske storbanken DNB og Dronning Elizabeth 2. har én ting felles.
 • Nå avsløres finanselitens bruk av skatteparadiser. NRK Nyheter 06.11.2017
  Dronning Elizabeth i Storbritannia og mer enn 120 politikere verden rundt får detaljer fra sine økonomiske liv og bruk av skatteparadis offentliggjort gjennom en stor dokumentekkasje.
 • Skattedirektøren vil undersøke Paradise Papers. Aftenposten (NTB) 06.11.2017
  Skattedirektør Hans Christian Holte sier de vil se nærmere på Paradise Papers-lekkasjen, blant annet undersøke om det finnes noen ulovligheter.
 • Trump-minister tjener penger på Putins venner. Nå forlanger provosert senator en forklaring fra Wilbur Ross. Aftenposten 06.11.2017
  Avsløringene om handelsminister Wilbur Ross provoserer demokrater. Men de kan også bli interessante for spesialetterforsker Robert Mueller.
 • Dette er advokatfirmaet i sentrum av dokumentlekkasjen Paradise Papers. Aftenposten 06.11.2017
  Millioner av lekkede dokumenter avdekker hva som foregår bak lukkede dører hos det tradisjonsrike advokatfirmaet Appleby.
 • Bonos kjøpesenter i Litauen etterforskes av skattefuten. Aftenposten 06.11.2017
  Det irske rockebandet U2 har aldri spilt konsert i Utena, en søvnig by nordøst i Litauen. Likevel har frontfigur Bono i lang tid vært hemmelig medeier i byens kjøpesenter.
 • Moxnes: – Ikke overraskende at Oljefondet investerer i lyssky selskaper. NRK Nyheter 06.11.2017
  Et gruveselskap i Kongo som det norske oljefondet har investert i, kobles til korrupsjon i dokumentlekkasjen Paradise Papers. Rødt-leder Bjørnar Moxnes tror avsløringene bare er toppen av isfjellet.
 • Gransker fortsatt mer enn 60 saker fra Panama papers. NRK Nyheter 06.11.2017
  Skattedirektoratet er langt fra ferdig med å granske saker som ble kjent da hemmelig informasjon fra advokatfirmaet Mossack og Fonseca i Panama ble offentliggjort. Nå kommer enda en runde med avsløringer.
 • Lekkasjer: Trumps handelsminister gjør forretninger med Putins svigersønn. NRK Nyheter 06.11.2017
  USAs handelsminister Wilbur Ross tjener penger på å drive handel med personer i Vladimir Putins innerste krets. Det avslører «Paradise Papers»-lekkasjen, ifølge flere medier, deriblant Aftenposten.
 • DNB har hundrevis av kunder med virksomhet i skatteparadiser. Aftenposten 06.11.2017
  DNB er en ledende shippingbank. Professor mener det er urealistisk at store, europeiske banker skal gå helt bort fra å tilby tjenester til skatteparadis-kunder på eget initiativ.
 • Dronning Elizabeth IIs egne penger plassert i fond på Caymanøyene. Aftenposten 06.11.2017
  Pengene ble investert i et selskap som kritiseres av myndigheter og politikere.
 • Trumps handelsminister driver butikk med Putins svigersønn. Aftenposten 06.11.2017
  Skipet som leverer russisk gass til Norge, knytter USAs handelsminister til Putins innerste krets.
 • Trudeaus pengemann. Aftenposten 06.11.2017
  Statsminister Justin Trudeau gikk til valg på økt skatt for Canadas rikeste. Mannen som finansierte valgkampen hans, knyttes til millionplasseringer i skatteparadiset Caymanøyene.
 • Oljefondet har tjent stort på selskap som kobles til korrupsjon i Kongo. Aftenposten 06.11.2017
  Gruveselskapet Glencore lånte nesten 300 millioner kroner til korrupsjonsmistenkt diamant-milliardær i Kongo gjennom selskaper i skatteparadiser.
 • Venter i spenning på nye avsløringer om skatteparadiser. Dagens Næringsliv 05.11.2017
  – Vi håper den nye lekkasjen kan gi oss enda litt mer lys inn i den globale økonomiens mørke avkroker og bli viktig for å utforme treffsikre politiske tiltak, sier Sigrid Klæboe Jacobsen i Tax Justice Network i Norge.
 • Venter nye skatteavsløringer. NRK Nyheter (NTB) 05.11.2017
  Seks avdelinger i det internasjonale advokatselskapet Appleby er blitt hacket, og opplysninger om super-rikingers finansielle disposisjoner er stjålet. Denne helgen blir innholdet trolig offentliggjort. Skattedirektør Hans Christian Holte bekrefter at han er varslet.
 • Ny dokumentlekkasje truer verdens rikeste. Dagbladet 26.10.2017
  Medieorganisasjoner forbereder seg på å publisere lekkede dokumenter fra skatteparadis, melder The Telegrpah.
 • Fransk stjerneøkonom vil hive Luxembourg ut av EU. Aftenposten 26.10.2017
  Den franske økonomen Gabriel Zucman mener Luxembourg har solgt seg til internasjonale skattetriksere. Blir det ikke bedre, mener han Luxembourg bør ut av EU.
 • Skatteparadis gir ulike vilkår. Kommentar av Gregar Berg-Rolness (skattefaglig rådgiver for Tax Justice Network Norway) og Per Ingvar Olsen (professor ved Institutt for strategi og entreprenørskap ved BI og leder for BIs Senter for samvirkeforskning) i Dagens Næringsliv 06.10.2017
  Advokatene Morten Sandli og Anders Storeng hos Schjødt as svarer i DN 13. september på til Per Ingvar Olsens innlegg «Matindustriraid fra skatteparadis» (DN 28. august). I innlegget deres er det et sentralt poeng at «organisering for å unngå dobbel skatt ikke må oppfattes som skatteunndragelse, selv ikke når investoren er et oppkjøpsfond». Denne påstanden er det ikke dekning for.
 • Europas skattejakt. Kommentar av Kjetil Wiedswang i Dagens Næringsliv 06.10.2017
  Store land i EU, ledet av Frankrike, ønsker å reformere skatteystemet i unionen. Ønsket er å unngå at selskaper som Amazon og Facebook registrerer seg i ett medlemsland med lav selskapsskatt og betaler skatt av inntekter inntjent i hele EØS området. Landene taper rundt 50 milliarder euro i året på ordningen, anslår Europakommisjonen og skattekommissær Pierre Moscovici.
 • Slik skal skatteflukta stoppast. Klassekampen 06.10.2017
  I EUs arbeid med nye skattereglar tar EU-parlamentarikar Eva Joly grep for at digitale gigantar som Google og Amazon ikkje får smotthol. Joly ber Norge ta ei aktiv rolle.
 • EU gir milliardregning til Amazon. E24 04.10.2017
  EU-kommisjonen fortsetter den harde linjen mot internettselskapenes skatteunndragelse på kontinentet.
 • Skatteunndragelse er en trussel mot velferden. Debatt av Hadia Tajik (Ap) i Stavanger Aftenposten 03.10.2017
  Nora Marie Mjølhus og Håvard Skogerbø fra Changemaker utfordrer Arbeiderpartiet og Høyre om skatt i Stavanger Aftenblad tirsdag 26. september. De tar opp problemet med skatteparadiser, skandaler som Panama Papers og systematisk skatteunndragelse, og ber om at vi oppdaterer skattesystemet og sørger for at skattekronene ender opp der de hører hjemme.
 • OECD-rapport​: Mer internasjonalt samarbeid må til for å lykkes i kampen mot svart økonomi. Ukeavisen Ledelse 02.10.2017
  Hovedkonklusjonen i et arbeid Norge har ledet i OECD-sammenheng er at mer internasjonalt samarbeid må til for å lykkes i kampen mot svart økonomi. Oppdraget har vært å kartlegge utfordringer skatteadministrasjoner har med svart økonomi og komme med anbefalinger på hvordan kriminelle som opererer på tvers av landegrenser kan stoppes.
 • – Utfordring at de ikke er sporbare. E24 30.09.2017
  Denne uken møttes 50 skattedirektører til et toppmøte om skatt i Oslo. Deres jobb er å sørge for at 750 millioner skattebetalere betaler riktig skatt. Sammen utgjør de OECDs nettverk av skattedirektører, Forum on Tax Administration (FTA). De møtes for å diskutere beskatning av multinasjonale selskaper og bekjempelse av skatteunndragelse.
 • Gode verktøy skal sikre skattegrunnlaget. Debatt av statssekretær i Finansdepartementet, Jørgen Næsje (FrP) i Dagsavisen (nye meninger) 29.09.2017
  I Dagsavisen 26. september påstår Changemaker at vi bruker «gammeldagse verktøy» for å sikre et godt skattegrunnlag internasjonalt.
 • Tett internasjonalt samarbeid. Kommentar av Hans Christian Holte (skattedirektør og leder for OECDs Forum on Tax Administrations) i Dagens Næringsliv 29.09.2017
  Denne uken samles verdens skattedirektører til toppmøte i Oslo. Forum on Tax Administration (FTA) er et nettverk av de øverste ledere fra skatteadministrasjoner i 50 land, inkludert alle OECD-land og alle land som er med i G20.
 • Tyskland og Frankrike viser vei. Kommentar av Sigrid Klæboe Jacobsen (TJN-Norge) i Aftenposten 13.09.2017
  Tiden er overmoden for en diskusjon om hvordan et rettferdig skattesystem kan innrettes til hvordan det globaliserte næringslivet fungerer i det 21. århundre. Nyheten bør også stimulere til selvransakelse hos norske politikere, som rutinemessig erklærer seg maktesløse overfor multinasjonale selskapers ekstreme skatteplanlegging, og at vi er prisgitt internasjonale kompromissløsninger fra OECD.
 • Frykter svindlerparadis. Dagens Næringsliv 12.09.2017
  Skatteparadiser i Karibia er endevendt av orkanen Irma. Eksperter frykter det kan gi fritt spillerom for økonomisk kriminalitet.
 • Velferd og profitt. Lederkommentar i VG 09.09.2017
  I VG kunne vi i går lese om at norske barnevernspenger havner i skatteparadiser. Fem store aktører stikker av med to tredjedeler av barnevernsmarkedet. Flere av konsernene kontrolleres av utenlandske fond, noen registrert i lavskattland.
 • Reagerer på at fond i skatteparadis investerer i barnevernet. Dagbladet 09.09.2017
  SV vil kaste kommersielle aktører ut av norsk barnevern. Ap er rede til å forhandle dersom de vinner valget.
 • Barnevernselskaper kontrolleres fra skatteparadiser. VG 08.09.2017
  Fem store aktører kontrollerer to tredjedeler av det norske barnevernsmarkedet. Flere er eid av fond som er registrert i London, Guernsey og Sveits.
 • Nøkkelen til fattigdomsbekjempelse. Kommentar av utenriksminister Børge Brende (H) og Kjell Roland (Norfund) i Aftenposten 07.09.2017
  Vår egen historie er relevant for bistandsdebatten. Tradisjonell bistand har gitt positiv utvikling på mange områder, men har i mindre grad skapt varige arbeidsplasser. Å bidra til å utvikle bedre skattesystemer og fordelingspolitikk i utviklingsland er viktig, men det løser ikke en av de viktigste utfordringene innenfor fattigdomsbekjempelse: Å mangedoble de fattige landenes egen verdiskaping.
 • Frp må ta de farlige skatteflyktningene. Marikka Udnæs Elsbak (17) fra Changemaker på Si;D i Aftenposten 06.09.2017
  Det er viktig for norsk verdiskaping at vi oppdaterer skattesystemet, men det er enda viktigere for utviklingsland. De rammes mye hardere av kapitalflukt, og konsekvensene er større.
 • Viktig å få på plass beskatning av teknologigigantene. Lederkommentar i Aftenposten 31.08.2017
  Det internasjonale skattesystemet er rett og slett ikke rigget for den digitale økonomien. Pengene som kunne ha gått til verdiskaping i nasjonene selskapene opererer i, ender i stedet i Sveits, Hongkong eller på en øy med sand og palmer. Penger som skulle gått til sykehus, skoler og motorvei i Norge, ender opp hos eierne av verdens største og mest lønnsomme selskaper.
 • Anklages for skatteplanlegging. Dagens Næringsliv 28.08.2017
  BI-professor Per Ingvar Olsen mener raskt voksende næringsmiddelbedrifter som Scandza benyttes av private equity-selskaper til aggressiv skatteplanlegging.
 • Matindustriraid fra skatteparadis. Kommentar av Per Ingvar Olsen (professor ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering ved Handelshøyskolen BI) i Dagens Næringsliv 28.08.2017
  Sørlandschips, Synnøve, Finsbråten og Leiv Vidars eierkonsern synes rigget for aggressiv skatteplanlegging, der overskuddene havner i skatteparadis.
 • Sleipe skattetilpassere. Lederkommentar av Magne Lerø i Ukeavisen Ledelse 28.08.2017
  Det er sunt med konkurranse, men det er kapitalisme på villspor når overskuddet på matproduksjon i Norge sluses ut av landet gjennom kompliserte globale eierstrukturer. Vi har fått nok et eksempel på at det må bygges høyere murer mot globale aktører.
 • Statoil er et symptom på et utdatert skattesystem. Kommentar av Tuva Widskjold (leder i Changemaker) i Dagbladet 28.07.2017
  Fokuset på Oljefondet og Norfunds investeringer via skatteparadis har begynt å bære frukter etter at Oljefondet i juni bestemte å flytte sine holdingsselskaper ut av skatteparadis som Luxemburg og delstaten Delaware. Derfor er det påfallende at politikerne ikke har satt større press på statseide selskaper, som Statoil, til å ta standpunkt mot skatteparadiser og den aggressive skatteplanleggingen.
 • Statoil (skatteparadis). Lederkommentar av Mari Skurdal i Klassekampen 26.07.2017
  I 2014 kom det fram at DNB, hvor staten eier om lag en tredel av aksjene, hadde sikret seg en skatteavtale med Luxembourg om en saftig skatte­rabatt. To år seinere avslørte de såkalte Panama-papirene at banken hadde hjulpet kunder å unndra skatt i skatteparadiser. Nå er det Statoils tur til å etablere en ny selskapsstruktur med det mål for øye å unngå beskatning.
 • Tanzania krever 1.500 milliarder kroner fra gullgruveselskap. Dagens Næringsliv (NTB) 26.07.2017
  Tanzania sender et skattekrav på 1.500 milliarder kroner til gullgruveselskapet Acacia. En strid mellom gruveselskapet og myndighetene i Tanzania har resultert i et skattekrav som får EUs bot til Google til å ligne småpenger, melder Bloomberg.
 • Staten på skatteflukt. Kommentar av Andreas Økland i Dagbladet 25.07.2017
  Statoils Nederland-kontor bør skape debatt om hvordan skatteplanlegging ute gir mer penger i statskassa her hjemme.
 • Tidligere Credit Suisse-sjef hjalp amerikanske skattesnytere. Aftenposten (NTB) 20.07.2017
  En tidligere ansatt i den sveitsiske banken Credit Suisse har sagt seg skyldig i å ha hjulpet amerikanere med å gjemme millioner av dollar i skatteparadis.
 • Tysk politi hevder de har fått tak i Panama Papers-dokumentene. Aftenposten 05.07.2017
  I dokumentlekkasjen er det detaljert informasjon om personer og selskaper fra hele verden som har fått hjelp av advokatfirmaet Mossack Fonseca til å skjule formuer i postboksselskaper i skatteparadiser. På denne måten kan disse personene og selskapene ha unndratt seg skatt.
 • Facebook har trolig milliardoverskudd i Norge - betalte under 500.000 kroner i skatt. Aftenposten 05.07.2017
  Sigrid Klæboe Jacobsen, leder for Tax Justice Network i Norge, sier at Aftenpostens regnestykke er det beste bildet man får i dag.
 • Her er verdens siste skatteparadis. Dagens Næringsliv 30.06.2017
  Av land som nå har fått «godkjentstempel» av OECD er Andorra, De forente arabiske emirater og Panama. Men den oppdaterte «svartelisten» blir kritisert av Tax Justice Network, en ideell organisasjon med base i Storbritannia.
 • Skattlegg gigantene. Lederkommentar av Magne Lerø i Ukeavisen Ledelse 28.06.2017
  Ap og Høyre er merkverdig tafatte når det gjelder å gripe inn mot amerikanske selskaper som utnytter digitaliseringen til å skaffe seg delvise monopoler – og som knapt nok betaler skatt. Vi trenger en strategi for å regulere de store digitale aktørene.
 • Støtter Facebook-skatt. Klassekampen 28.06.2017
  Miljøpartiet De Grønne vil ha egen skatt på Facebook og Google for å redde det norske mediemangfoldet. Høyre og Ap er avventende.
 • Et slag mot monopolene. Lederkommentar i VG 28.06.2017
  Mediebedriftenes Landsforening (MBL) ber Stortinget vurdere å innføre en egen skatt for Facebook og Google etter britisk modell, hvor man krever 25 prosent på overskudd som overføres til selskaper uten reell omsetning.
 • Ut av dvalen. Lederkommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen 28.06.2017
  Amerikanske gigantselskaper som Google og Facebook henter inn mellom fire og fem milliarder i annonsekroner i Norge, mens skatten de betaler bare utgjør rundt 0,1 prosent. Den mest kjente måten å unndra skatt på er å basere selskapenes operasjoner i Irland, der selskapsskatten er lav. Trikset kalles «Double Irish» og brukes av store konserner i USA som opererer over hele verden.
 • Krever Facebook-skatt. Klassekampen 27.06.2017
  I forrige uke kom en ny tilstandsrapport fra Medietilsynet, som viste at norske avishus har mistet to tredeler av sine annonseinntekter de siste ti årene. I stedet går annonsekronene til globale digitale aktører som Facebook og Google, som i år er ventet å omsette for et sted mellom fire og fem milliarder kroner i det norske annonsemarkedet. I sine høringsuttalelser krever medie­konsernene like konkurransevilkår, og at Stortinget sørger for at Facebook, Google og liknende selskaper som opererer på tvers av landegrensene, blir skattlagt.
 • Hvem snyter mest på skatten?  Kommentar av Jørgen Juel Andersen (Institutt for samfunnsøkonomi, BI) i ABC Nyheter 20.06.2017
  Forskerne finner at mens folk flest – 99,9 prosent av oss – unndrar i snitt 3 prosent av skatten vår, unndrar de superrike – de rikeste 300–400 husholdningene, som alle har minst 300 millioner kroner i formue – så mye som rundt 30 prosent. Men også de rett under de superrike gjemmer formuer. Hele 40 prosent av den rikeste 0,1 prosenten bruker skatteparadiser aktivt, og rundt 80 prosent av den totale, gjemte formuen tilhører disse.
 • Vipps, så vokste ulikheten. Kommentar av Tiril Rustand Halvorsen (rådgiver i Tankesmien Agenda) i Dagbladet 14.06.2017
  Etter lekkasjene fra den sveitsiske banken HSBC og de såkalte «Panama Papers», har forskere fått større innsikt i den faktiske formuen til de aller rikeste. Skatteunndragelse er den ulovlige formen for skatteplanlegging, og en fersk forskningsartikkel omtalt i Aftenposten viser hva dette betyr hos oss.
 • Stygg ripe i Økokrims lakk. Lederkommentar i Aftenposten 14.06.2017
  Skatteplanlegging er ikke vakkert. Når et selskap tauer en borerigg ut av norsk farvann, selger den til et annet selskap i konsernet og så tauer den tilbake syv timer senere, forstår alle at det er gjort for å slippe å bidra med skatteinntekter til fellesskapet.
 • Skatteomgåelse satt i system. Kommentar av Steinar Juel (samfunnsøkonom, Civita) i Dagens Næringsliv 13.06.2017
  I spørsmålet om å stanse konkurransen om lavest mulige skattesatser på selskaper, og tetting av hull som muliggjør aggressiv skatteplanlegging, er et land som Norge, ja selv et stort land som USA, hjelpeløs uten et internasjonalt samarbeid. Det pågår nå et omfattende arbeid i regi av G20, OECD og EU for å få land til tette hull i skattelovene, for å vanskeliggjøre aggressiv skatteplanlegging. Det er positivt at Norge deltar aktivt i dette arbeidet og følger det opp i vår egen lovgivning.
 • Oljefondet flytter eiendommene hjem. Aftenposten 12.06.2017
  Oljefondet eier eiendommer via et selskap i Luxembourg. Nå vil fondet heller eie direkte fra Norge.
 • Stortinget godtar skattesnyteri. Kommentar av Snorre Valen (SV) i VG 31.05.2017
  Stortinget hadde i fjor en helt glimrende mulighet til å ta et ordentlig oppgjør med kapitalflukt og skatteunndragelse. Den sjansen lot de gå fra seg.
 • Rådgivernes rolle i skatteplanlegging. Debatt av Hans Christian Holte (skattedirektør) i Dagens Næringsliv 31.05.2017
  I arbeidet med Panama Papers har vi erfart at skattepliktige har fått ulike råd i sin skatteplanlegging. Rådgivere spiller en svært viktig rolle i etterlevelse av lover og regler, og fastsettelsen av riktig skatt. Men vi ser saker hvor noen rådgivere opererer i gråsonen, i andre gir de råd om ulovlig skatteplanlegging. Derfor arbeider vi nå med å skaffe oss mer informasjon om rådgivernes rolle. Det vil gi oss verdifull kunnskap vi vil bruke i fremtidig arbeid knyttet til å øke etterlevelsen.
 • Skatterådgjevarane må stillast til ansvar. Kommentar av Tuva Krogh Widskjold og Synnøve Ofte Jakobsen (Changemaker) i Dagsavisen (nye meninger) 31.05.2017
  Panama Papers verka som ei vekkerklokke for skattemyndigheiter over heile verda. Det enorme omfanget av skatteflukta viser at til og med Finansdepartementet ikkje har klart å få heilt oversikt over taxfree-cocktailen skatterådgjevarar og skatteparadis saman kan lage.
 • Siv Jensen skryter av høyt tempo i kampen mot skattejuks. Aftenposten 31.05.2017
  – Ja, det har skjedd mye bra. Særlig i oppfølgingen av kapitalfluktutvalgets rapport fra 2009 er det kommet tiltak. Det er satt inn mer ressurser mot skatteunndragelse og vi har fått såkalt land-for-land rapportering der norske selskaper må redegjøre for sine skattebetalinger til hvert enkelt land der de har virksomhet, sier han.
 • De aller rikeste unndro mest skatt. Aftenposten 30.05.2017
  Ny studie anslår at de aller rikeste familiene i Skandinavia unndro en tredel av den skatten de skulle ha betalt i 2006. 95 prosent av dem som hadde konto i storbanken HSBC i Sveits, oppga ikke dette på selvangivelsen.
 • Trump på skattejakt. Kommentar av Annette Alstadsæter (professor i skatteøkonomi ved Handelshøyskolen ved NMBU) i Dagens Næringsliv 16.05.2017
  Det pågår ein skattekonkurranse mellom verdas land. Storbritannia diskuterer å redusere selskapsskattesatsen drastisk som eit ledd i brexit-prosessen, og Trump-administrasjonen vil redusere selskapsskatten frå 35 prosent til 15 prosent. Mykje av grunnen til dette er overskuddsflytting.
 • Er angrep det beste forsvar? Debatt av Hans Christian Holte (skattedirektør) i Dagens Næringsliv 11.05.2017
  Advokat Hanne S. Holen viser i sitt innlegg i DN 4. mai til en artikkel i Aftenposten 22. april (gjengitt i DN samme dag) med tittelen «Skattedirektøren gransker skatterådgiverne». Artikkelen handler om de skattesakene vi har arbeidet med etter Panama Papers og at Skatteetaten nå ønsker å danne seg et mer fullstendig bilde av hvordan tilretteleggerne av ulike skattepakker, herunder skatteadvokater, arbeider.
 • Skatterådgiverne kan bli straffet. Dagsavisen 02.05.2017
  Skattedirektøren setter skatterådgivere som promoterer hemmelige, utenlandske kontoer under lupen. Korrupsjonsjeger Eva Joly spår at de må forberede seg på å betale dyrt.
 • Oljepenger forsvinner til paradis. Kommentar av Jørgen Juel Andersen (Handelshøyskolen BI) i Dagens Næringsliv 29.04.2017
  Analysene våre viser at en økning i et lands oljeinntekter i gjennomsnitt øker landets private skatteparadisbeholdninger – men kun blant oljenasjoner der demokratiet står svakt (som Libya og Nigeria), ikke der demokratiet står sterkt (som Norge eller USA).
 • Skattedirektøren gransker skatterådgiverne. Aftenposten 22.04.2017
  200 skattytere kom under lupen etter Panama Papers. 60 av dem vil snart få brev i posten fra skattemyndighetene. Nå flytter skattedirektøren lupen over på skatterådgiverne.

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.

Norsk sivilsamfunn etter Paradispapirene:

"Utvikling finansieres først og fremst av landene selv. Utenriksministeren har nå en gyllen mulighet til å bidra. Grip den! Paradise Papers har vist oss det enorme omfanget av skatteparadisenes virksomhet. Nok en gang ser vi hvordan en global industri av hemmelighold bistår politikere, selskaper og kriminelle i å frarøver fellesskapet enorme verdier gjennom korrupsjon, hvitvasking, skatteunndragelser og økonomisk kriminalitet."

Anne-Marie Helland (Kirkens Nødhjelp), Tove R. Wang (Redd Barna), Sigrid Klæboe Jacobsen (Tax Justice Network – Norge) og Tuva Krogh Widskjold (Changemaker) i Dagbladet 21.11.2017

"Hva gjør Norge? I 2015 vedtok Stortinget å få på plass to av de viktigste virkemidlene som kan gjøre noe med bruken av skatteparadis: utvidet land-for-land-rapportering. Det vi si at alle selskap, uavhengig av størrelse og sektor, rapporterer offentlig på nøkkeltall fra alle land hvor de opererer. Samt et offentlig tilgjengelig register over egentlige eiere. To år og to lekkasjer senere er ikke regjeringen i nærheten av å kvittere ut Stortingets enstemmige vedtak."

Catharina Bu (Redd Barna) i Dagsavisen (nye meninger) 15.11.2017

"Vår nye utenriksminister må ta initiativ til et FN-toppmøte mot skatteparadis og hemmelighold. Norge, som står utenfor EU, har den diplomatiske friheten som skal til for å lede an i dette arbeidet."

Sigrid Klæbo Jacobsen (TJN Norge) i Bistandsaktuelt 14.11.2017

"Regjeringen foreslår å fjerne målsettingen for sivilsamfunnsstøtten om “bærekraftig naturressursforvaltning og åpenhet om kapitalstrømmer”. Det kan sette en effektiv stopper for små organisasjoner som følger opp myndighetenes arbeid, for eksempel i forhold til multinasjonale selskaper og rike eliter i skatteparadiser. FN, derimot, mener at åpenhet om kapitalstrømmer er en forutsetning for en bærekraftig utvikling."

Lisa Sivertsen (Kirkens Nødhjelp) og Mona Thowsen (PWYP Norge) i Dagsavisen (nye meninger) 09.11.2017

"Skatt er den mest effektive og bærekraftige måten å sikre anstendige og verdige liv for folk i hele verden. Det er et faktum at bistand utgjør forsvinnende lite av det som trengs for å bekjempe fattigdom."

Line Hegna (Redd Barna) i Bistandsaktuelt 09.11.2017

"I Norge svikter Regjeringen i oppfølgingen av en utvidet land-for-land rapportering og et offentlig eierskapsregister. EU er frampå og diskuterer nå å innføre regler som skal sikre et skattesystem der selskaper betaler skatt der verdien skapes. Det er naivt av Regjeringen å tro at det er tilstrekkelig å utveksle skatteopplysninger og vente på internasjonale prosesser. Norge må tørre å gå mye lenger. Bli med Changemaker på oppdateringen til et skattesystem der selskaper skattlegges som det de faktisk er, et stort selskap. Først da kan man gjøre skatteparadiser ubrukelige."

Tuva Krogh Widskjold (Changemaker) i Aftenposten 09.11.2017

"Åpenhetsloven «land-for-land-rapportering» skal kreve at selskaper viser frem datterselskap og skatteinnbetalinger. Stortinget ville endre på dette. Over to år senere har ikke Regjeringen gjort noen ting. I skatteforliket ba Stortinget Regjeringen lage et eierskapsregister som skal vise hvem som eier alle stråselskapene som gjør at selskaper kan sende penger til skatteparadiser. Et og et halvt år senere har denne instruksen strandet et sted inne på Siv Jensens kontor. Hvor mange lekkasjer trenger Siv Jensen før hun føler presset? Jobben er enkel."

Petter Slaatrem Titland (Attac) i Aftenposten 08.11.2017