Klipp fra media

Filter: debatt

Vil Joe Biden bringe USA tilbake til folkeskikken i internasjonal politikk?

Aftenposten (meninger) | 05.12.2020

Kronikk av Bernt Hagtvet (Professor i statsvitenskap, Bjørknes Høyskole, styreleder, Human Rights House Foundation): USA og Kina er samstemmig i sin motstand mot menneskerettighetsverdiene. Begge stormakter ser på overholdelse av FNs menneskerettighetskonvensjoner som et «indre anliggende» utenfor internasjonalt innsyn. Det er rendyrket maktpolitikk som har åpnet for eksesser i dobbeltmoral. Med Joe Biden i Det hvite hus er det håp for en amerikansk tilbakevending til folkeskikken i internasjonal politikk. Kontrasten i menneskerettighetsarbeidet mellom Trump og Biden kan bli slående.

Frankrike provoserer USA. Det skaper hodepine for Biden. (skatt)

Aftenposten (meninger) | 05.12.2020

Kommentar av Christina Platten: Det er ikke lett å få de store teknologiselskapene til å betale skatt. Men ære være Frankrike som prøver.

Den radikale strategen

Bergens Tidende (meninger) | 05.12.2020

Kommentar av Frode Helmich Pedersen (Førsteamanuensis, nordisk litteraturvitenskap, UiB Medlem i Holbergdebattens arbeidsgruppe): Den tidligere greske finansministeren Yanis Varoufakis har skrevet en bok som gir et unikt innblikk i Europas maktelite. Og det er ikke noe pent syn. De fleste kjenner situasjonen: Man diskuterer engasjert frem og tilbake om globale problemer, for eksempel klimakrisen eller fattigdom, før en velinformert realist trår til og forklarer hvorfor løsningsforslagene dessverre ikke lar seg gjennomføre innenfor dagens verdensorden.

Lite land i verden

Klassekampen+ (meninger) | 05.12.2020

Kronikk av Idar Helle (historiker og utreder i De Facto): Jeg tenker at tida vi lever i mer enn noe annet er preget av en global kapitalisme i dyp ubalanse. Nettopp her ligger det også en forhåpning. Det innebærer at situasjonen faktisk kan endres til det bedre med virkemidler som begrenser kapitalismens domene og virkefelt. Dette er mottrekk overfor makt og kapital som står langt bortenfor utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide og høyreregjeringenes synsfelt og rekkevidde. I stedet har utenriksministeren i viktige spørsmål trofast stilt landet vårt bak noen av de mektigste og mest reaksjonære regimene i internasjonal politikk, som Saudi-Arabia, Israel og Trump-administrasjonen i USA.

Frihandel med Kina - til hvilken pris?

Dagbladet (meninger) | 05.12.2020

Kommentar av Torbjørn Færøvik (forfatter og Kina-kjenner): Hvilken skjebnens ironi at Venstre, vårt første politiske parti, stiftet i 1884, er blitt en ivrig tilhenger av enda mer handel med verdens største og farligste diktatur. Og til en høy miljøpris. Så ille kan det gå når regjeringsmakt blir viktigere enn fornuft. Det er tydelig at regjeringen betrakter frihandelsforhandlingene som en teknisk affære. Det eneste som betyr noe, er å oppnå de «beste» løsningene. Kommer vi til enighet med Kina, vil norsk næringsliv få «flere ben å stå på». Andre ser de politiske farene ved å veve norsk økonomi inn i den kinesiske. Norge er et lite og sårbart land. I verste fall kan vi – over tid – gjøre oss så avhengige av Kina at vi mister litt av vårt politiske handlingsrom.

Offer for storspillet

E24 (meninger) | 05.12.2020

Kommentar av Sindre Heyerdahl: En visesentralbanksjefs fall forteller mye om hvordan Norge nå er blitt en brikke i en tøff geopolitisk kamp - der et selvsikkert Kina hevder sine interesser.

Sentralisering, ikke kulturkrig

VG (meninger) | 05.12.2020

Kommentar av Sylo Taraku og Ael Fjeldavli (rådgivere i Tankesmien Agenda): Verdispørsmål har fått større plass i ordskiftet. Synet på homofili, innvandring, internasjonalt samarbeid og miljøspørsmål utgjør til sammen det statsvitere gjerne kaller new politics, til forskjell fra old politics, som gjerne knyttes til økonomi, fordeling og velferd.

Jo, barn og unges psykiske helse er en prioritet i bistanden

DN (meninger) | 05.12.2020

Debatt av utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF): Arne Holte og Ingeborg Svartsund Arntsen skriver et innlegg i DN 27. november om viktigheten av å satse på barns psykiske helse i utviklingssamarbeidet. Jeg kunne ikke vært mer enig. Dette er akkurat noe av bakgrunnen for at regjeringen lanserte strategien «Bedre helse, bedre liv. Innsats for å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer i norsk utviklingspolitikk (2020-2024)» for et år siden.

En klode i reparasjonsalderen

Dagbladet (meninger) | 05.12.2020

Kommentar av Sigmund Hågvar (professor emeritus i natur- og miljøvern, NMBU): Menneskelig aktivitet må snus fra å være ødeleggende til å bli reparerende. FN har tatt grep og øremerket det kommende tiåret til restaurering av ødelagte og skadete økosystemer.

Nok kraft til hva?

Klassekampen+ (meninger) | 05.12.2020

Debatt av Jan O. Andersen (forbundsleder EL og IT Forbundet og SV-medlem), Knut Øygard (forbundssekretær Fellesforbundet og faglig leder SV) og Ådne Naper Salomonsen (gruppeleder SV, Vestfold og Telemark): 28. november svarer Kirsti Bergstø og Arne Nævra på våre innlegg om SVs programforslag og kraft. Men hovedutfordringen vår får vi ikke svar på: programforslagets misforhold mellom ambisjoner på forbruksiden og produksjonssiden. De viser til NVEs prognoser. Men NVE har aldri laget noen prognose for hvor mye kraft som trengs for å realisere komiteens ambisjoner.

Natur, miljø og klima overkjøres - hva mener Hareide?

Vårt Land (verdidebatt) | 05.12.2020

Kommentar av Torstein Fjeld (Besteforeldrenes klimaaksjon, jernbanegruppa): Ny Nasjonal Transportplan skal vedtas i Stortinget neste år. Kommer samferdselsministeren til å holde løftene han ga oss klimaengasjerte besteforeldre?

Nestekjærlighet i politikken?

Klassekampen+ (meninger) | 05.12.2020

Kommentar av Fredrik Engelstad (professor emeritus): I artikkelen «Det moralske overgrepet» i Klassekampen 6. oktober argumenterte filosofen Jens Saugstad for at nestekjærlighet ikke har en plass i politikken, men må begrenses til privatsfæren. Teologen Sturla Stålsett svarte i Klassekampen 10. oktober at medlidenhet, og dermed følelser mer generelt, har en nødvendig plass både i den private og den politiske sfæren. Begge innleggene gir skarpe bidrag om viktige spørsmål som viser ut over det konkrete utgangspunktet, men begge blir ensidige. En samfunnsviter kan ikke la dem stå uimotsagt.

Prioriter forfulgte religiøse minoriteter!

VG (meninger) | 05.12.2020

Kronikk av Sarah Zahid (24), student, på "25 under 25": I mange land blir religiøse minoriteter utsatt for tortur, mishandling og straff. Regjeringens beslutning om å prioritere religiøse minoriteter som kvoteflyktninger er derfor hensiktsmessig.

Flyktninger og kristen nestekjærlighet

Vårt Land (verdidebatt) | 05.12.2020

Lederkommentar: Dersom kristne kvoteflyktninger prioriteres foran muslimer, er det et brudd både med kristen nestekjærlighet og menneskesyn.

Pass opp for USA

Klassekampen+ (meninger) | 05.12.2020

Kommenar av Ane Hoel: Det er å håpe at valget ikke vil ende som i Bolivia i 2019, der USAs spydspiss, Organisasjonen av amerikanske stater (OAS), lurte hele Vesten til å godta et fascistisk kupp. Ingen må la seg lure til å tro at USA lar valget i Venezuela foregå i fred. Undergravingen har begynt for lengst ved på forhånd å erklære valget for ugyldig og instruere vennene, blant andre EU, til ikke å sende observatører.

Sånn ble lille Norge en global leder i covid-19-bekjempelsen

Morgenbladet+ (meninger) | 04.12.2020

Kommentar av Katerini Storeng (Førsteamanuensis ved Senter for utvikling og miljø, UiO) og Antoine de Bengy Puyvallée (Statsviter og stipendiat ved Senter for utvikling og miljø, UiO): Norge er, sammen med Sør-Afrika, blitt utpekt til å lede The Access to Covid-19 Tools Accelerator (ACT-A), som kanskje er det viktigste internasjonale initiativet for å bekjempe koronapandemien. ACT-As mål er å sikre 48 milliarder dollar for å «akselerere» utvikling, produksjon og rettferdig tilgang til vaksiner, diagnostiske tester og behandlinger for covid-19. Så hva gjør lille Norge på toppen av dette mektige systemet?

Hvis Kina blir misfornøyd, kan norsk næringsliv fort bli det første målet

DN (meninger) | 04.12.2020

Kommentar av Geir Hågen Karlsen (oberstløytnant, hovedlærer strategisk kommunikasjon, Forsvarets høgskole): Kinas opptreden har i det siste møtt stor vestlig motstand, men vi bør ikke overdrive trusselen. I tillegg til handel er det behov for samarbeid på områder som rustningskontroll, klima, miljø, utvikling og fredsoperasjoner. Det vi trenger er en grundig debatt om hvor sårbare vi aksepterer å være. Hvis den beste og billigste løsningen gir autoritære stater tilgang til sensitive data, samfunnskritiske systemer eller mulighet for påvirkning er kanskje risikoen for høy. Vi må maksimere mulighetene og minimere sårbarhetene.

Kvifor gjev UiB sin mest kjente talarstol til ein blodtørst krigshauk?

Bergens Tidende (meninger) | 04.12.2020

Kommentar av Thor Olav Iversen (Doktorgradsstipendiat ved Senter for vitenskapsteori (UiB) og redaksjonsmedlem i Tidsskriftet Røyst): John Bolton sin deltaking i årets Holbergdebatt er eit grovt døme på prioritering av store namn over innhald og etikk i ein debatt. Ved å svøpe John Bolton i opplysninga sin kappe strør Holbergprisen ære, heider og anerkjenning på ein av dei mest krigerske skikkelsane i den internasjonale politikken.

Fôr fra dypet kan få havbruket til værs

E24 (meninger) | 04.12.2020

Kronikk av Karl A. Almås og Kjell D. Josefsen (Henholdsvis spesialrådgiver og seniorforsker, begge i Sintef): Fremstilling av fiskefôr til norsk lakseproduksjon er fortsatt avhengig av ressurser fra Sør-Amerika: fiskeolje og fiskemel produsert fra villfanget fisk som anchoveta og sardiner, pluss landarealer for soyadyrking. Det er grenser for hvor mye disse fôrkildene kan vokse, hvor bærekraftig de kan utnyttes og hvor mye som kan tilfalle norsk lakseproduksjon. Både hjemme og ute jobbes det derfor med å identifisere og utvikle nye råvarer for fiskefôr. Deriblant fremstilling av bioprotein ved hjelp av mikroorganismer, høsting av biomasse på lavere trinn i havets næringskjede, produksjon av insekter, samt omdanning av trær og gress til proteiner.

Regjeringa omstiller Noreg også under krisa

Morgenbladet+ (meninger) | 04.12.2020

Debatt av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V): Maria Berg Reinertsen skriv i Morgenbladet 13. november at «regjeringen mangler en visjon for Norge etter krisen», og er særleg kritisk til at det ifølgje ho sjølv manglar ein grøn visjon. Denne misforståinga ser ut til å stamme frå at «grønt skifte» ikkje er framheva under regjeringa si samleside for koronainformasjon. Det er sjølvsagt ikkje eit uttrykk for at regjeringa sitt arbeid med det grøne skiftet er nedprioritert under koronakrisa. Snarare tvert imot.

MDG vil bruke statlige milliarder på oljenedstenging og omstilling. MDG forstår ikke hva næringslivet driver med

Stavanger Aftenblad (meninger) | 04.12.2020

Kommentar av Hilde Øvrebekk: MDG vil legge ned oljenæringen, innen 2035. Til tross for forsøk fra MDG i Rogaland for å hindre en sluttdato, har programkomiteen fastslått at slik blir det stående i partiets forslag til nytt partiprogram.

Mer elektrifisering er fremtiden – også offshore

Stavanger Aftenblad (meninger) | 04.12.2020

Kommentar av olje- og energiminister Tina Bru (H): Skal Norge nå klimamålene våre, må vi legge til rette for mer elektrifisering også utaskjærs.

Når hjelpen kriminaliseres

Klassekampen+ (meninger) | 04.12.2020

Kronikk av Henrik Kjellmo Larsen (doktorgradsstudent, Monash University): Hjelpearbeidere kan bli arrestert for å tilby flyktninger assistanse. Det gjør at flere dør – ikke at færre flykter.

Kristen tro foran likhet

Dagbladet (meninger) | 04.12.2020

Lederkommentar: Regjeringspartiene og Frp har bestemt at forfulgte kristne skal prioriteres i uttaket av kvoteflyktninger. Dermed realiseres et forslag som først ble satt fram av Frp´s innvandringsutvalg i oktober i år. Utvalget ble ledet av Sylvi Listhaug som begrunnet forslaget med at Norge er et land med kristen tro og tradisjoner. Hun tilføyde: «Jeg har troen på at kvoteflyktninger som har en kristen tro kan finne seg lettere til rette i Norge».

Ikke kristne, homofile, jesidier eller kvinner

VG (meninger) | 04.12.2020

Lederkommentar: Norske politikere virker mer opptatt av sitt eget image, enn av utsatte flyktninger med beskyttelsesbehov.

Når kommer barna fra Moria?

Aftenposten (meninger) | 04.12.2020

Malin Østby (15), Klima- og miljøutvalget i Trøndelag AUF, på Si;D: Vi i AUF ser hvor viktig det er for barna å komme inn til et land som vil hjelpe. Vi ser at de trenger hjelp. Vi ser at vi har kapasitet til å ta inn flere. Dette er noen av de sakene som gjør meg sikker på at jeg er i riktig parti. Men jeg spør én siste gang: Når kommer barna fra Moria?

Ekstremisme er ikke en privatsak

Aftenposten (meninger) | 04.12.2020

Kommentar av Ingunn Økland: Suraya og Shah Mohammed Rais hadde ikke gjort noe galt da de ble portrettert av Åsne Seierstad i Bokhandleren i Kabul. De var vanlige afghanske folk som følte seg intimidert av en vestlig reporter som utnyttet deres gjestfrihet. To søstre, derimot, portretterer ungdommer som slutter seg til en bestialsk terrororganisasjon. Det er ikke en privatsak.

Saudi-Arabia må løslate Loujain al-Hathloul

Aftenposten (meninger) | 04.12.2020

Lederkommentar: Fengslingen av kvinnelige menneskerettighetsforkjempere er en skamplett for Saudi-Arabia.

Globalisten og – hm – han andre

Aftenposten (meninger) | 03.12.2020

Kommentar av Kjetil B. Alstadheim: Eide brenner for internasjonalt samarbeid og – alltid – EU. På den andre siden av pleksiglasset er holdningen en noe annen. Tybring-Gjedde vil at Frp skal bli et nasjonalkonservativt parti. Eide har jobbet i World Economic Forum og har Davos som sitt naturlig habitat. Tybring-Gjedde skriver innlegg på Facebook med titler av typen «NEI TIL GLOBALISME, JA TIL PATRIOTISME».

Hva ofrer Norge for Kina? (frihandel)

Klassekampen+ (meninger) | 03.12.2020

Kommentar av Hege Skarrud, leder i Attac Norge): Mens kinesiske myndigheter fengsler demokratiforkjempere, torturerer, tvangssteriliserer og sender minoritetsgrupper i konsentrasjonsleirer, forhandler den norske regjering fram en frihandelsavtale med diktaturet for å sikre næringslivets interesser. Hva skjer da med menneskerettighetene?

1 - 30 av 17743
1 2 3 4 5 6 .... 588 589 590 591 592

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.