Klipp fra media

Filter: forskning

Vil Joe Biden bringe USA tilbake til folkeskikken i internasjonal politikk?

Aftenposten (meninger) | 05.12.2020

Kronikk av Bernt Hagtvet (Professor i statsvitenskap, Bjørknes Høyskole, styreleder, Human Rights House Foundation): USA og Kina er samstemmig i sin motstand mot menneskerettighetsverdiene. Begge stormakter ser på overholdelse av FNs menneskerettighetskonvensjoner som et «indre anliggende» utenfor internasjonalt innsyn. Det er rendyrket maktpolitikk som har åpnet for eksesser i dobbeltmoral. Med Joe Biden i Det hvite hus er det håp for en amerikansk tilbakevending til folkeskikken i internasjonal politikk. Kontrasten i menneskerettighetsarbeidet mellom Trump og Biden kan bli slående.

Sånn ble lille Norge en global leder i covid-19-bekjempelsen

Morgenbladet+ (meninger) | 04.12.2020

Kommentar av Katerini Storeng (Førsteamanuensis ved Senter for utvikling og miljø, UiO) og Antoine de Bengy Puyvallée (Statsviter og stipendiat ved Senter for utvikling og miljø, UiO): Norge er, sammen med Sør-Afrika, blitt utpekt til å lede The Access to Covid-19 Tools Accelerator (ACT-A), som kanskje er det viktigste internasjonale initiativet for å bekjempe koronapandemien. ACT-As mål er å sikre 48 milliarder dollar for å «akselerere» utvikling, produksjon og rettferdig tilgang til vaksiner, diagnostiske tester og behandlinger for covid-19. Så hva gjør lille Norge på toppen av dette mektige systemet?

Fôr fra dypet kan få havbruket til værs

E24 (meninger) | 04.12.2020

Kronikk av Karl A. Almås og Kjell D. Josefsen (Henholdsvis spesialrådgiver og seniorforsker, begge i Sintef): Fremstilling av fiskefôr til norsk lakseproduksjon er fortsatt avhengig av ressurser fra Sør-Amerika: fiskeolje og fiskemel produsert fra villfanget fisk som anchoveta og sardiner, pluss landarealer for soyadyrking. Det er grenser for hvor mye disse fôrkildene kan vokse, hvor bærekraftig de kan utnyttes og hvor mye som kan tilfalle norsk lakseproduksjon. Både hjemme og ute jobbes det derfor med å identifisere og utvikle nye råvarer for fiskefôr. Deriblant fremstilling av bioprotein ved hjelp av mikroorganismer, høsting av biomasse på lavere trinn i havets næringskjede, produksjon av insekter, samt omdanning av trær og gress til proteiner.

Når hjelpen kriminaliseres

Klassekampen+ (meninger) | 04.12.2020

Kronikk av Henrik Kjellmo Larsen (doktorgradsstudent, Monash University): Hjelpearbeidere kan bli arrestert for å tilby flyktninger assistanse. Det gjør at flere dør – ikke at færre flykter.

Covid-19-rasismen

Klassekampen+ (meninger) | 03.12.2020

Kommentar av Iselin Frydenlund (professor ved MF vitenskapelig høyskole): Pandemien skaper ikke nødvendigvis nye fiender, men forsterker allerede eksisterende konfliktlinjer og mønstre av diskriminering. Der hvor antimuslimske holdninger står sterkt – være det seg blant buddhistiske nasjonalister, hindunasjonalister eller i høyreradikale miljøer i Europa og USA – føyer koronaviruset seg inn i rekken av tilgjengelige «knagger» som antimuslimsk nasjonalisme kan henges på.

Når draumane for framtida står på spel, gjer ein best i å halde seg vaken

Stavanger Aftenblad (meninger) | 30.11.2020

Kommentar av Klaus Mohn (Rektor, Universitetet i Stavanger): Vel er det mykje som er bra i verda, og mange er dei som har fått det vesentleg betre dei siste tiåra. Like fullt lèt det til at samfunnet i dag står overfor enorme utfordringar som marknadskreftene ikkje har lykkast i å løyse. Fattigdom, inntektsfordeling, miljø og klima er nokre av politikkområda som stadig blir nemnde. For politikarar og folk flest vil dette naturleg nok føre med seg ein iver etter å gripe inn for å gjere ein forskjell. Resultatet er ny vind i segla for visjonar og samfunnsoppdrag, strategisk næringspolitikk og samfunnsutvikling «by design».

Tre uomtvistelige fakta om klimaendringer

Aftenposten (meninger) | 30.11.2020

Kommentar av 13 forskningsinstitusjoner: Til deg som blir usikker når du leser innlegg fra Carl I. Hagen og andre som avviser at klimaendringene vi opplever, er menneskeskapte, skadelige og et av vår tids viktigste temaer. Forskere har arbeidet med disse spørsmålene i mange tiår. Vitenskapen er i dag fullstendig klar på de følgende tre punktene.

Nei, Europa er ikke i krise, Toje!

Aftenposten (meninger) | 28.11.2020

Debatt av Jan Erik Grindheim (Statsviter, Universitetet i Sørøst-Norge og Civita): Folk er skeptiske til manglende integrering, men mindre skeptiske til innvandring enn tidligere. I sosiale ekkokamre florerer kritikken av det bestående. Men tilliten til tradisjonelle medier er fremdeles høy – og tilliten er generelt høy. Nei, Toje. Nasjonen, velferdsstaten og globalismen ligger ikke bak oss. Alle tre lever i beste velgående. Det gjør også Europa!

Kynisk svar om Trips (koronavaksine)

Klassekampen+ (meninger) | 26.11.2020

Debatt av Jan Helge Solbakk, Rose Bernabe og Shereen Cox (Senter for medisinsk etikk, UiO): I en slik situasjon, hvor alle mennesker i alle land rammes, om enn på ulike vis, argumenterer Schou for at vaksine-produsentenes patentrettigheter og mulighet til å tjene like mye på sine produkter som vanlig, er viktigere enn å sikre at mennesker i fattige land får like rask tilgang til effektive vaksiner som de som lever i den rike del av verden. Schou underslår det faktum at nettopp Trips-avtalen har vist seg å være et hinder mot dette.

Ulikhet etser hull i USA. Hvordan kan vi beholde våre norske tilstander?

Aftenposten (meninger) | 25.11.2020

Kommentar av Erling Røed Larsen (Forskningssjef, Housing Lab, OsloMet og professor II, Handelshøyskolen BI): USAs president er verdens mektigste leder. Derfor har mange – med åpen munn – fulgt det amerikanske valget som om fremtiden deres sto på spill. Og det har den også gjort. For når historien skrives, vil det fremgå at vi var vitne til et veivalg. Et valg mellom globalt fellesskap i FN, Verdens helseorganisasjon og Parisavtalen eller nasjonal egeninteresse bak tollmurer og bortenfor avtaler. Skulle ikke det ha vært et lett valg?

Bærekraft eller grønnvasking

Dagens Perspektiv (meninger) | 25.11.2020

Kommentar av Tor W. Andreassen (professor ved NHH, forskningssenteret Digital Innovation for sustainable Growth - DIG): Internasjonalt blir Oljefondets ESG-forankrede investeringsstrategi lagt merke til. God avkastning fukter appetittene på å investere mer i ESG-aksjer. Ifølge Global Sustainable Investment Alliance har investorene økt sine ESG-investeringer med nesten 18.000 milliarder USD siden 2012 til 30.700 milliarder i 2018. Budskapet er klart: For å få tilgang på kapital for ytterligere vekst, må virksomheter levere på bærekraftmålene.

Statens syn i klimasøksmålet er ikke tatt ut av tynn luft

DN (meninger) | 25.11.2020

Kommentar av Eivind Smith (professor, Universitetet i Oslo): Grunnloven § 112 ser ut til å overlate avveiningen mellom tunge, motstridende interesser som i klimasøksmålet til våre folkevalgte. I vårt demokrati er det kanskje ikke så dumt?

Hvordan er det for verdens kvinner å ha menstruasjon under pandemien?

Klassekampen+ (meninger) | 24.11.2020

Kronikk av Tore Linné Eriksen (historiker og professor emeritus i utviklingsstudier ved Oslomet): I likhet med andre kriser kaster covid 19-pandemien lys over hvordan både nasjoner og verdenssamfunnet er skrudd sammen. Den innebærer også at sosiale ulikheter og ulikheter mellom Nord og Sør blir forsterket, og man frykter med rette at vaksiner først går til dem med høyest kjøpekraft. Ikke uventet er for eksempel Norge med på de store farmasøytiske selskapenes vern om profitt og patenter. En annen inngrodd ulikhet handler – ikke overraskende – om marginalisering og diskriminering basert på kjønn.

Kina på vei mot verdensherredømme?

Aftenposten (meninger) | 24.11.2020

Kronikk av Terje Tvedt (professor): Kampen om hva som er «det virkelige Kina», vil forme fremtiden. Innsikt i historiens lange linjer gjør det mulig å redusere risikoen for å bli overmannet av «tidsåndens» Kina-bilder. Det gjaldt på 1970- og 1990-tallet, og det gjelder i dag. Uansett om det dreier seg om en norsk bistandsministers eller en amerikansk presidents versjon av Midtens rike.

Mer enn symbolpolitikk

Klassekampen+ (meninger) | 24.11.2020

Kronikk av Jan Helge Solbakk, Rose Bernabe og Shereen Cox (Senter for medisinsk etikk, UiO): I Dagsnytt 18 og Debatten 12. november forsvarte utviklingsminister Dag-Inge Ulstein og påtroppende ambassadør for global helse, Jon Arne Røttingen, regjeringens nei til et forslag fra Eswatini, India, Kenya og Sør-Afrika om et midlertidig unntak fra alle patent-bestemmelsene i den internasjonale patentavtalen kjent som Trips-avtalen. Dette unntaket er viktig for å sikre alle lands tilgang til framtidige vaksiner og andre behandlingsformer mot covid-19. Trips ble framforhandlet i perioden 1987-1994, som et tillegg til GATT-avtalen.

Regjeringsadvokaten tar feil om Parisavtalen

Aftenposten (meninger) | 24.11.2020

Kommentar av Christina Voigt (Professor, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo): Forhandlingene i klimasaken er over. I syv dager har Høyesterett lyttet til argumenter fra partsrepresentantene. Nå skal dommen falle. Mye er blitt skrevet om saken, men det er betimelig å peke på noen grunnleggende feil i regjeringsadvokatens påstander om Parisavtalen.

Ulike syn – eller ulike måtar å argumentere for sitt syn

Klassekampen+ (meninger) | 24.11.2020

Debatt av Silje Aambø Langvatn (postdoktor i politisk filosofi ved Universitetet i Bergen) og Jørn Øyrehagen Sunde (professor i rettshistorie ved Universitetet i Oslo): Klimarettssaka som har gått for Høgsterett, handlar ikkje berre om kva som er den rette juridiske tolkinga av §112, eller om kvar grensene mellom rett og politikk går. Klimarettssaka er også eit viktig offentleg skode som er med på å sette ein standard for det offentlege politiske ordskiftet, og for kva som er akseptable måtar å argumentere på i viktige diskusjonar om vårt styresett og politiske utvikling. Vi ynskjer ikkje ei amerikanisering, eller ytterlegare polarisering, av slike politiske og rettspolitiske diskusjonar.

Kan Amerika forenes mot koronakrisa?

Dagsavisen (debatt) | 24.11.2020

Kommentar av Benedicte Bull (professor ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo): Mens Europa strever med å komme igjennom den andre covid-19-bølgen, har Latin-Amerika vært i en nesten konstant krise siden mars. Nå forsøker landene å danne ulike allianser for å sikre sårt tiltrengte vaksiner.

Vi er ikke alle i samme båt (koronavaksine)

Bergens Tidende (meninger) | 22.11.2020

Kronikk ab Sunniva Folgen Høiskar (Leder i SAIH – Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond), Tor Halvorsen (Førsteamanuensis, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen) og Bente Elisabeth Moen (Professor, Direktør ved Senter for internasjonal helse og Globale samfunnsutfordringer, Universitetet i Bergen): Det er avgjørende for global rettferdighet at norske myndigheter gjør hva de kan for å sikre at vaksinen mot covid-19 fordeles på en rettferdig måte. 2020 har vært et tungt år for Norge og verden. Tallet på smittede vokser, og mer enn en million er døde. Nå meldes det at en vaksine kan være klar. Det er godt nytt. Men spørsmålet om hvem som vil få tilgang til den, er avgjørende.

Nei, Trump er ingen due

VG (meninger) | 21.11.2020

Debatt av Bjørnar Østby (høyskolelektor i freds- og konfliktstudier ved Bjørknes Høyskole og vert for podcasten «Hva skjer med verden?»): Den utenrikspolitiske arven etter Trump et økende kaos med kimen til en lang rekke nye regionale og internasjonale konflikter og kriger.

Regjeringsadvokaten fremtrer som rettspolitisk aktør i klimasøksmålet

DN+ (meninger) | 21.11.2020

Kronikk av Anine Kierulf (Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo og spesialrådgiver, Norges institusjon for menneskerettigheter): Statens avskriving av klimaseriøse saksøkere som forestillingsdrevne aktivister, av metodeavsporede rettsvitere, utvalg som forleder Stortinget og folkevalgte som ikke skjønner hva de vedtar, påvirker vårt konstitusjonelle klima. For like lite som en statsråd bare snakker til opposisjonen i Stortingets spørretimer, snakker regjeringens advokat bare til dommerne i en plenumssak i Høyesterett.

Sagens påstander om Assange er uhyrlige (ytringsfrihet)

Stavanger Aftenblad (meninger) | 21.11.2020

Debatt av Gisle Selnes (professor i litteraturvitenskap, UiB): 16. november publiserte Aftenbladet nok et Assange-inserat signert advokat Morten Sagen. Som det forrige fremstår det som et potpurri av feilaktige og udokumenterte påstander.

Ein krig i fredens namn?

Klassekampen+ (meninger) | 20.11.2020

Kronikk av Lovise Aalen (forskingsleiar ved Chr. Michelsens Institutt): Støtta vår til fredsprisutdelinga i 2019 må ikkje hindre oss i å fordømme det som no skjer i Etiopia.

Avtalen truer Amazonas (handel/bistand)

Klassekampen+ (meninger) | 19.11.2020

Kronikk av Solveig Aamodt og Erlend A. T. Hermansen (CICERO): Det finnes ingen gode argumenter for at Norge skal være dårligere enn EU på dette området. Flere av partiene på Stortinget har allerede sagt nei til avtalen eller signalisert at den bør reforhandles. Regnskogen i Brasil er helt avgjørende for å nå bærekraftsmålene og målene i Parisavtalen. Hvis Norge vil at klima- og skogsatsingen i Brasil skal fremstå troverdig, bør den nå følges opp av handling som forsterker, og ikke motarbeider, satsingen. EU-parlamentets avstemning viser vei.

Adjø solidaritet?

Klassekampen+ (meninger) | 19.11.2020

Debatt av Arne Johan Vetlesen (filosof): Bjørgulv Braanen foreslår i sin kommentar om klimasøksmålet 14. november å stille mitt utsagn om at vi ikke har noe demokrati å ta vare på hvis kloden går under, på hodet: «Hvis vi ikke har velfungerende politiske systemer, vil vi være ute av stand til å løse klimakrisa og redde kloden.» Det er jeg enig i. Derfor tar jeg avstand fra dem som betrakter ettpartistaten Kina som et klimapolitisk foregangsland. Pek ikke på demokratiet, pek i stedet på kapitalismens vekst- og profittimperativ når hinderet for å løse krisen skal identifiseres.

Vetorett for kommunene er ingen miljøgaranti i vindkraftsaker

DN (meninger) | 19.11.2020

Kommentar av Lars H. Gulbrandsen (forskningsleder, Fridtjof Nansens Institutt): Kommunal vetorett og økonomisk kompensasjon kan redusere konfliktnivået i vindkraftsaker, men det er fare for at kommuner ofrer viktige naturverdier for å sikre høyere inntekter.

Atomparaplyen er nødvendig for troverdig sikkerhet

Aftenposten (meninger) | 18.11.2020

Debatt av Kristin Ven Bruusgaard (Postdoktor, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo): Vi kan gjerne ønske oss en verden uten atomvåpen. Men på veien dit må vi ivareta norsk sikkerhet. Seniorforsker Sverre Lodgaard ved Nupi skriver at Natos atomparaply ikke er troverdig og derfor ikke nødvendig. Paraplystatene, som Norge, bør heller satse på konvensjonelle våpen og signere den nye forbudstraktaten som forbyr atomvåpen.

Skal de ofres for freden?

Klassekampen+ (meninger) | 18.11.2020

Kronikk av Torunn Wimpelmann (seniorforsker, CMI): Konsekvensene av de pågående fredsforhandlingene kan bli dramatiske for afghanske kvinner.

Antallet værrelaterte katastrofer er stabilt (klima)

NRK ytring | 17.11.2020

Kronikk av Bjart Holtsmark (dr.philos., forsker i Statistisk sentralbyrå): Mennesker blir ikke nødvendigvis rammet av værrelaterte katastrofer i større grad enn før.

Løsningen er kanskje åpne grenser (ulikhet/natur)

DN+ (meninger) | 14.11.2020

Kronikk av Kalle Moene (Professor ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo og leder for Esop – Senter for studier av likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling): Med åpne grenser ville vi klarere se de virkelige sammenhengene, noe som kanskje ville lede å konkurrere om å overføre inntekt for å demme opp for migrasjonen. Dette ville i tilfelle bidra til den nødvendige omfordelingen mellom land – også fra de rikeste i den rike verden til de dårligst stilte i den fattige verden. Da ville kanskje lede til at vi lettere kunne løse både miljøkrisen og ulikhetskrisen.

1 - 30 av 771
1 2 3 4 5 6 .... 22 23 24 25 26

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.