Klipp fra media

Filter: offmyndigheter

Norsk industri + grønt skifte = sant

Klassekampen+ (meninger) | 19.08.2019

Kommentar av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H): Det har falt Ap tungt for brystet at jeg poengterer at det er en borgerlig regjering som leverte den første industrimeldingen på 30 år, og at norsk industri nå er full av optimisme. Samtidig underspiller Ap de store endringene som allerede er i gang i norsk industri for å lede an i det grønne skiftet og få ned klimautslippene – tiltak som regjeringens politikk støtter opp under. Det passer ikke med det dystre bildet Aps Terje Aasland tegner opp.

Kina er godt kjent med våre standpunkter

Aftenposten (meninger) | 13.08.2019

Debatt av utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H): Harald Stanghelle etterlyser i Aftenposten 2. august klarere tale om Hongkong og menneskerettighetssituasjonen i Kina. Jeg er enig i at det er anledninger der et stille diplomati skal og må gi lyd fra seg, og det gjør det. Fremme av menneskerettighetene er med oss i all vår kontakt med andre land, også Kina. Stanghelle kunne derfor med fordel ha lagt til at regjeringen ved flere anledninger den siste tiden har uttrykt vår bekymring over menneskerettighetssituasjonen i Kina.

Norge er pådriver for skjerpede klimakutt i EU

DN+ (meninger) | 31.07.2019

Debatt av klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V): en ellers utmerket kronikk i DN 26. juli skriver seniorrådgiver Anne Therese Gullberg i Kruse Larsen og Marianne Aasen ved Cicero at «regjeringen har vært klar på at et skjerpet klimamål i EU ikke vil gjelde automatisk også for Norge». Dette er ikke riktig. Regjeringen arbeider aktivt for at EU skal heve sitt klimamål til 55 prosent utslippskutt innen 2030. 

Muslimhatet

Vårt Land (verdidebatt) | 25.07.2019

Kommentar av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H): Muslimhat er en sikkerhetstrussel. På samme måte som politisk terror fra høyreekstreme, ytterliggående venstrekrefter eller radikale og voldelige islamister.

Internasjonalt skattesamarbeid er en forutsetning for å bekjempe fattigdom

Stavanger Aftenblad - UD (meninger) | 20.07.2019

Debatt av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF): På lederplass onsdag 17. juli kalles regjeringens støtte til FNs arbeid for bedre internasjonalt skattesamarbeid og større skatteinntekter for utviklingsland naivt. Jeg er enig i at regjeringens ambisjoner er høye. Det er jeg stolt av. Det trengs nemlig enorme ressurser for å nå bærekraftsmålene. 90 prosent av disse ressursene må komme fra landene selv. For å opprettholde et minimum av grunnleggende tjenester til befolkningen, må skatteinngangen utgjøre minst 15 prosent av brutto nasjonalprodukt. 

Kun nulltoleranse er godt nok

Klassekampen+ (meninger) | 12.07.2019

Debatt av statssekretær i UD Aksel Jakobsen (KrF): FNs anslår kostnaden for internasjonal korrupsjon å være 3,6 trillioner dollar hvert år. Dette er penger som kunne vært brukt til utbygging av infrastruktur, skoler og et bedre helsevesen. I en kronikk i Klassekampen 28. juni fremstiller Dagrunn Eriksen, tidligere styreleder i Digni, Norges politikk mot korrupsjon og andre økonomiske misligheter som et problem i utviklingspolitikken. Det er å snu problemet på hodet.

Regjeringens langsiktige mål er styrende for det vi gjør i klimapolitikken her og nå.

Aftenposten (meninger) | 11.07.2019

Debatt av klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V): I Aftenposten 8. juli skriver Andreas Slettholm at langsiktige klimamål virker mot sin hensikt hvis de erstatter de kortsiktige. Mitt svar er at regjeringens langsiktige mål er styrende for det vi gjør i klimapolitikken her og nå. For å gjøre Norge til et lavutslippssamfunn må vi handle nå, samtidig som vi planlegger langsiktig. Vi må gjøre mye mer hele tiden. Bare de siste ukene har regjeringen lagt fram handlingsplaner for grønn skipsfart, fossilfri kollektivtransport og alternative drivstoff, samt etablert et nullutslippsfond for næringstransport på 1 milliard kroner.

En rolle å spille i FN

VG (meninger) | 10.07.2019

Debatt av statssekretær i Utenriksdepartementet  Audun Halvorsen (H): FN og folkeretten er ryggraden i en verdensorden som har ivaretatt vår sikkerhet og velstand og våre verdier i over 70 år. Dette gjelder ikke minst innenfor rammen av FNs sikkerhetsråd, det eneste internasjonale organet med mandat til å fatte folkerettslig bindende vedtak om konfliktløsning, fredsoperasjoner, sanksjoner og maktbruk. Vi har derfor sterk egeninteresse av å sitte i Sikkerhetsrådet.

Langsiktig grønn næringspolitikk

DN+ (meninger) | 02.07.2019

Debatt av klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V): Espen Barth Eide (Ap) etterlyser en ny kurs for grønn næringsutvikling i DN 27. juni. Men han slår inn vidåpne dører. Det trengs ingen ny kurs for grønn næringsutvikling i Norge, men det trengs vilje til å holde kursen over tid.

Mer internasjonalt samarbeid er bra for Norge

DN+ (meninger) | 27.06.2019

Debatt av statssekretær i UD, Jens Frølich Holte (H): En verden preget av alenegang, konflikt og stormaktsrivalisering vil være et mareritt for små land som oss. Derfor er Asle Tojes kritikk i DN 19. juni svært lite treffsikker. Han anerkjenner regjeringen for å omtale norske interesser i det multilaterale systemet, men i neste setning avfeier han omtalen som språklig krydder. Toje bør forholde seg til det som faktisk står i stortingsmeldingen. Vi omtaler hvordan økt internasjonalt samarbeid har gitt Norge store gevinster.

Klimapolitikken setter kursen for næringslivet

VG (meninger) | 27.06.2019

Debatt av klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V): Stortingsrepresentanter fra Ap, Sp, SV og MDG etterlyser en ny kurs forgrønn næringsutvikling i VG 24. juni. Men forslagene deres slår inn vidåpne dører. Regjeringen oppnevnte i juni 2015 et ekspertutvalg for grønn konkurransekraft. Næringslivet ble invitert til lage veikart til nullutslipp for alle bransjer. Dette arbeidet har fått fram hvilken rolle næringslivet kan spille i det grønne skiftet, og hvordan myndighetene må bidra.

Polarisering og kompromisser

VG (meninger) | 26.06.2019

Kommentar av statsminister Erna Solberg (H): Bærekraftmålene ble vedtatt i september. I desember 2015 satt jeg utålmodig sammen med andre verdensledere i Paris og ventet på USAs president Obama og Indias statsminister Modi. De to satt i bilaterale møter for å sikre at India likevel kunne bli med på en internasjonal klimaavtale. Heldigvis seiret evnen og viljen til å finne løsninger, og vi ble enige om Parisavtalen.

En bevisst Kina-politikk

Aftenposten (meninger) | 25.06.2019

Debatt av utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H): Harald Stanghelle er i Aftenposten 7. juni kritisk til norsk Kina-politikk. Jeg er enig i at Kinas posisjon som stormakt skaper spenninger internasjonalt. I en tid når verden blir stadig mer polarisert, må vi gjøre hva vi kan for å motvirke denne utviklingen. Samtidig må vi forsvare norske interesser og de verdiene vi bygger vårt samfunn og vår utenrikspolitikk på. Dette er et hovedtema i stortingsmeldingen om multilateralt samarbeid, som ble lagt frem 14. juni.

Nyttig å bruke scenarioer i oljeindustrien

Stavanger Aftenblad (meninger) | 24.06.2019

Debatt av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp): Øvrebekk skriver at å sette en dato for nedstengning av oljeindustrien ikke er noen god løsning, «men det er det heller ikke å tro at alt vil fortsette som før». Det er jeg enig i. Verden er i endring. Alle beslutningstakere – inklusive politikere – må derfor ta beslutninger under usikkerhet, blant annet om hvordan de ulike markedene vil se ut i fremtiden. Da er det nyttig å bruke scenarioer for bedre å forstå utfallsrommet og dermed konsekvenser av de beslutninger som tas.

Visjon, virkelighet – og cash

Dagbladet (meninger) | 12.06.2019

Debatt av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) og Jon Lomøy (direktør i Norad): Dagbladets Ola Magnussen Rydje stiller et sentralt spørsmål i sin kommentar 28. mai. Hvordan når vi fram til de fattigste? Han tar så til orde for at den mest effektive bistanden er å gi cash til dem som trenger det mest. Det en sterk overforenkling.

Utydelige resultater av norsk bistand

Vårt Land (verdidebatt) | 07.06.2019

Kommentar av Per Øyvind Bastøe (evalueringsdirektør i Norad): Et eksempel på hvor vanskelig det er å si noe om resultatene er evalueringen av ivaretakelse av menneskerettigheter i bistanden til næringsutvikling. Mens Norge spilte en aktiv rolle i å få på plass FN-prinsippene, fant evalueringen mange uklarheter i oppfølgingen i de ulike delene av bistandsforvaltningen. Det var derfor ikke mulig å svare på om menneskerettigheter blir godt ivaretatt i de ulike tiltakene rettet mot næringsutvikling. For å lykkes med sin reform er det minst tre grep utviklingsministeren må ta.

29. mai er Internasjonal dag for fredsbevarende personell

Vårt Land (verdidebatt) | 31.05.2019

Kommentar av statsminister Erna Solberg (H) og forsvarsminister Frabk Bakke-Jensen (H): Deltakelse med militære bidrag i flernasjonale operasjoner i utlandet er et sentralt element i Norges sikkerhets- og forsvarspolitikk.

En takk til dem som blør

Dagbladet (meninger) | 31.05.2019

Kommentar av klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V): Verdens regnskoger, urfolk og lokalbefolkning er under angrep. I Colombia ble en miljøforkjemper drept hver tredje dag i fjor. Også Brasil, Peru, Nicaragua, Mexico, DR Kongo og Indonesia er land hvor miljøkamp kan være livsfarlig. I denne kampen er det feige lag. De som vil rasere skogen er rikere, sterkere og råere enn dem som vil bevare. Vi har en forpliktelse til å stille oss på riktig side.

Reform vil gi bedre resultat

DN+ (meninger) | 29.05.2019

Debatt av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF): Bistandsbudsjettene har økt betydelig over tid. Det forutsetter god forvaltning og sterke fagmiljøer innen tilskuddsforvaltning og utviklingspolitikk. Derfor har regjeringen besluttet å overføre flere oppgaver til Norad, der vi styrker fagmiljøet for bistand og forvaltning. Ved å styrke og samle den utviklingspolitiske kompetansen i Utenriksdepartementet vil vi få en mer strategisk tilnærming til utviklingsspørsmål.

Naturpanelets rapport bør tas på største alvor

Aftenposten (meninger) | 29.05.2019

Kommentar av Ellen Hambro (direktør i Miljødirektoratet) og Ivar Baste (styrerepresentant for vestgruppelandene i Naturpanelet gjennom seks år): I Aftenpostens spalte Uviten tirsdag 21. mai reagerer spaltist Simen Gaure ved Frischsenteret på oppmerksomheten som vies Naturpanelets hovedrapport. Artikkelen gir inntrykk av at panelet står for en uvitenskapelig publiseringspraksis. Som ansvarlige for Norges representasjon i Naturpanelet vil vi fra Miljødirektoratets side gjøre rede for hvorfor dette inntrykket er feil.

Et krafttak i kampen mot seksualisert vold

VG (meninger) | 24.05.2019

Kommentar av utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H): Til tross for økt oppmerksomhet og styrket innsats de siste årene, er seksualisert og kjønnsbasert vold fortsatt en stor utfordring. Konferansen i Oslo skal bli et krafttak i kampen mot slike ugjerninger. Vi skal bygge nye partnerskap mellom land og organisasjoner, vi skal mobilisere mer økonomisk støtte og større politisk vilje til å bekjempe seksualisert og kjønnsbasert vold i humanitære kriser.

Vi kan ikke fjerne bompengene (klima)

VG (meninger) | 24.05.2019

Kommentar av partileder Trine Skei Grande (V) og klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen (V): Senest i høst la FNs klimapanel frem en rapport som viste at klimagassutslippene må reduseres med 40–50 prosent innen 2030 for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. For å unngå helt ødeleggende klimaendringer må alle land gjøre mye mer for å kutte klimagassutslipp. Det er fortsatt mulig å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader, men da må vi handle nå. Da er ikke løsningen å avskaffe spleisegilde mellom stat, kommune og fylke som har gitt oss mer og bedre kollektivtrafikk, renere luft og lavere klimautslipp.

Innspill ønskes velkommen

Klassekampen+ (meninger) | 23.05.2019

Debatt av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp): I en kronikk 21. mai kommer tidligere ambassadør Mette Kongshem med en del påstander om forslaget til ramme for nasjonal ramme for vindkraft som nylig ble sendt på høring. For å ta det viktigste først: Forslaget er ikke en storstilt utbyggingsplan. Hensikten er å bedre styre utviklingen av vindkraft på land, basert på vurderinger av vindressurser, nettkapasitet og miljø- og andre samfunnsinteresser.

Klima og kampen mot sult

Vårt Land (verdidebatt) | 11.05.2019

Debatt av statssekretær i UD, Aksel Jakobsen (KrF): I et innlegg i Vårt Land (06.05) oppfordrer Siri Kvalø og Utviklingsfondet til en solid opptrapping av innsatsen for et mer klimatilpasset landbruk og matproduksjon i utviklingsland. Denne oppfordringen kommer i rett tid.Etter tiår med nedgang i antallet som lever i sult og underernæring, har kurven nå snudd i negativ retning. Mer enn 40 millioner flere mennesker lever i sult i dag sammenlignet med for bare tre år siden. 

Norge tar kampen mot skatteflukt

Vårt Land (verdidebatt) | 08.05.2019

Debatt av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF): I et innlegg i Vårt Land 25. april ønsker flere organisasjoner en aktiv, norsk politikk for å styrke skattesystemer i utviklingsland og tar til orde for at Norge gjør mer for å få på plass et mer rettferdig internasjonalt skattesystem. Jeg er helt enig. Å sørge for at ­stater får tilgang på inntektene fra ­skatter og avgifter er avgjørende for å ­kunne oppnå bærekraftmålene. I dag er Norge er en tydelig stemme i internasjonale prosesser for finansiering for utvikling og for reform av skattesystemer. Og det skal vi fortsette å være.

Jeg har grepet sjansen, Dagfinn og Embla

Vårt Land (verdidebatt) | 15.04.2019

Debatt av klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V): Jeg deler Dagfinn Høybråten og Embla Regine Mathisens bekymring over de katastrofale virkningene klimaendringene har i land som Mosambik og Somalia.

Framgang i finansforvaltning gir mindre korrupsjon, mer skatt og bedre tjenester

ABC nyheter (meninger) | 14.04.2019

Kommentar av Håkon Mundal (seniorrådgiver i Norad): Forvaltningen av offentlige penger har blitt bedre i mange land, særlig i Afrika sør for Sahara. Dette øker mulighetene for å mobilisere ressurser til fattigdoms­bekjempelse. 

Den nye normalen (det globale)

Dagens Perspektiv+ ( meninger) | 13.04.2019

Kommentar av skattedirektør Hans Christian Holte: Det er åpenbart flere dimensjoner som påvirker viktigheten av det internasjonale. Jeg vil nevne tre. For det første er skatteområdet, i likhet med områder som klima, kriminalitet og migrasjon, et område hvor utfordringene i stor grad er globale. Det krever globale tiltak og løsninger. Den andre dimensjonen er tid. Globaliseringen har bundet land og økonomier sammen i sterkere grad enn før. For det tredje, spiller geografien inn. 

Norden gjør en forskjell i Sikkerhetsrådet

NRK ytring | 13.04.2019

Kronikk av Ine Eriksen Søreide (Norges utenriksminister) og Margot Wallström (Sveriges utenriksminister): Små land kan utrette store ting for verden når vi er brobyggere og står opp for det vi tror på. Det har både Sverige og Norge vist.  Som medlem i FNs sikkerhetsråd bidro Sverige til å sikre livsviktig hjelp til tre millioner syrere. Norge har meglet fred i en rekke konflikter, senest i Colombia, der en historisk fredsavtale ble inngått i 2016. Sverige var nylig vert for samtaler om Jemen, som førte til Stockholmsavtalen.

Et skritt av gangen for å nå bærekraftsmålene

Stavanger Aftenblad (meninger) | 06.04.2019

Kommentar av Jon Lomøy (direktør i Norad): Bærekraftsmålene handler om dugnad. Folk må ta ansvar for egen bakgård - eller egen organisasjon, virksomhet eller kommune. Og vi må samarbeide for å nå de store, globale målene. Det er bare 11 år til fristen går ut, så vi har ikke mye tid. Da FN i fjor gjorde opp status var konklusjonen at verden ikke er rute til å nå målene. Det er fortsatt altfor mange som ikke vil klare dette innen 2030 om vi ikke får opp farta, om vi ikke øker innsatsen. Det betyr at det haster med handling.

1 - 30 av 37
1 2

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.