Nytt oppdrag til CMI: Utredning av dansk utviklingsforskning

Hva slags type forskning har utviklingslandene mest behov for i forhold til de utfordringene de står overfor? Hvordan kan en bistandsorganisasjon bistå i dette arbeidet? Gudmund Hernes leder en kommisjon som skal se nærmere på disse problemstillingene i en utredning av dansk utviklingsforskning på oppdrag for det danske utenriksdepartementet. En gruppe forskere ved Chr. Michelsens Institutt (CMI) i Bergen skal komme med innspill til kommisjonen.
Utredningens hovedm?l er ? kartlegge behovet for forskning p? bakgrunn av eksisterende og framtidige behov i de fattige landene. Forskningen m? tilpasse seg det som foreg?r i Afrika og Asia, og det er viktig at danske forskere skaffer seg kompetanse p? nye problem-stillinger, f. eks. aids, globalisering og liberalisering av handel, etterhvert som de vokser fram. Hva slags utviklingsforskning som b?r prioriteres og hvilken rolle det danske utenriks-departementet b?r spille, er problemstillinger som utredningen skal ta opp.
Direkt?r Gunnar M. S?rb? ved CMI leder utredningsarbeidet p? vegne av Hernes-kommisjonen. Gudmund Hernes er direkt?r for UNESCOs International Institute for Educational Planning i og leder utvalget som Chr. Michelsens Institutt rapporterer til. Arbeidet skal v?re ferdig i februar 2001. Underteam som best?r av eksperter p? landbruk og naturvitenskap, helse og legevitenskap og samfunnsfag, utf?rer delstuder. Tilsammen er 9 forskere fra Sudan, Zimbabwe, Norge, Danmark, Nederland og Storbritannia involvert i oppdraget. Funnene i utredningen vil ha stor overf?ringsverdi til det norske utviklingsforskningsmilj?et. CMI har utf?rt flere store evalueringer og utredninger p? oppdrag fra det danske utenriksdepartementet de siste par ?rene.