Frivillige organisasjoner kritiske til Tanzanias fattigdomsstrategi (PRSP)

1. desember 2000 ga Det internasjonale pengefondet (IMF) sin "tilslutning" til Tanzanias fattigdomsstrategi (Poverty Reduction Strategy Paper - PRSP), som kreves som grunnlag for gjeldslette og lån fra IMF og Verdensbanken. Til tross for at IMF og Verdensbanken legger til grunn at de fattige landenes PRSPer skal være "eid" av landene selv, har Tanzanias PRSP blitt sterkt kritisert for å ha blitt utarbeidet med mer "input" fra kreditorer og givere enn fra landets egne borgere.

I en kritisk rapport ( SAP Information Alert Series No. 2 ) fra det USA-baserte Globalization Challenge Initiative heter det at " aldri før har Verdensbanken og IMF hatt makt til å gi sin tilslutning til et låntakerlands fullstendige nasjonale plan ". Ironisk nok skjer dette med utgangspunkt i at de to institusjonene nå hevder å legge vekt på at de fattige landene selv skal ha "eierskap" til egen utvikling.

- Mangler troverdighet

IMF og Verdensbanken krever at PRSPene utarbeides i partnerskap med bl.a. det sivile samfunn; frivilige organisasjoner og næringsliv m.v. i landet og at brede grupper konsulteres i PRSP-prosessen. Ifølge rapporten fra Globalization Challenge Initiative mangler Tanzanias PRSP troverdighet fordi viktige spørsmål knyttet til økonomiske reformer og strukturtilpasning ble forhandlet med IMF og Verdensbanken utenfor PRSP-prosessen - uten at nasjonale grupper og organisasjoner kjente til det.

Frykter brukeravgifter

Sentralt i kritikken mot Tanzanias PRSP er mistanken om at den innebærer innføring av brukeravgifter innen helse- og utdanningsektoren. Slik avgifter vil særlig ramme de fattigste. En lang rekke organisasjoner og religiøse samfunn i USA og andre land har sluttet seg til et brev til USA finansminister Summers , som viser til at Kongressen i USA har instruert USAs eksekutivdirektør (i IMFs styre) om å motsette seg ethvert lån som forutsetter brukeravgifter eller annen betaling for tjenester fra fattige menneskernår det gjelder grunnleggende utdannelse og helsetjenster.

IMF: -sterkt eierskap

I en pressemelding fra IMF etter godkjenningen av Tanzanias PRSP viser styret til at Tanzanias PRSP " utgjør en troverdig basis for bærekraftig forbedring av de fattiges liv ". Det vises også til at " Tanzanias program har sterkt landeierskap og fattigdomsvurderingen bygger på en solid konsukltasjonsprosess med det sivile samfunn og andre utviklingspartnere ".

Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.