NUPI-rapport: Globalisering og ulikhet

På et seminar i Oslo den 18. oktober la NUPI (Norsk Utenrikspolitiske Institutt) fram rapporten "Globalisering og ulikhet", utarbeidet på oppdrag fra Utenriksdepartementet. Rapporten er nå tilgjengelig i fulltekst på UDs nettsider i pdf-format, mens et utdrag er lagt ut på RORG-Samarbeidets ressurssider: Utdrag fra NUPI-rapporten Globalisering og ulikhet, UD September 2000

Rapporten ble presentert i Aftenposten på den internasjonale dagen for avskaffelse av fattigdom , 17. oktober 2000, under overskriften: Norske forskere om globalisering: Mindre forskjell mellom rike og fattige land .

NUPI utfordrer globaliseringskritikere

I NUPI-rapporten utfordres globaliseringskritere, som bl.a. ved bruk av tall fra FNs utviklingsprogram (UNDP), hevder at globaliseringen bidrar til økt ulikhet. I rapporten står det bl.a.:

"Er globalisering en prosess som skaper vinnere og tapere, og dermed fører til økt ulikhet? Slike påstander høres ofte i den offentlige debatt, og de er understøttet av enkelte rapporter utgitt av bl.a. UNDP (FNs utviklingsprogram)."

Som eksempel viser NUPI-rapporten til Forum for Utvikling og Miljø (ForUM): Med rett til å handla - eit informasjonshefte om Verdas Handelsorganisasjon (WTO) . Et annet eksempel kunne vært historiker Tore Linné Eriksens foredrag på Høgskolen i Oslos fagdag 1. februar 2000: Globalisering: Vinnere og tapere .

I følge NUPIs beregninger har det i perioden 1960 til 1998 "på global basis skjedd en reduksjon i ulikheten mellom land i løpet av perioden. Dette gjelder enten vi analyserer forskjeller i inntekt eller forskjeller i levekår."

Globalisering fører til økt likhet?

Aftenpostens presentasjon av NUPI-rapporten kan gi inntrykk av at NUPI har funnet at globalisering fører til økt likhet - eller bidrar til utjevning i verdenssamfunnet. Slik er det imidlertid ikke. I rapporten skriver forfatterne at:

"Selv om vi har funnet at det har blitt mer likhet, kan vi ikke dermed konkludere at 'globalisering skaper likhet'. Globalisering er en sammensatt prosess der ulike mekanismer kan trekke i forkskjellig retning."

NUPI vs. UNDP

NUPIs beregninger utfordrer også UNDP - forfatterne skriver: " En viktig kilde til forestillingen om at det er blitt mer ulikhet i verden de siste tiårene, er FNs utviklingsprogram (UNDP): De hevder i sin Human Development Report (UNDP 1999, 3) at inntektsulikheten mellom rike og fattige land har økt kontinuerlig mot slutten av 1900-tallet. I vår rapport hevder vi at UNDP bruker et skjevt mål, og at man med en mer rimelig metode finner at det er blitt mer likhet mellom rike og fattige land siden tidlig på 1960-tallet. Til og med med det mål UNDP selv bruker, har det blitt mindre ulikhet på 1990-tallet ."

Noen av årsaken til forskjellene i resultatene fra NUPI og UNDP skyldes ulike beregningsmetoder, primært at NUPI har benyttet tall for inntekt som er justert for kjøpekraft. Det innebærer at beregningen av inntekten tar hensyn til forskjeller i inntektens faktiske kjøptkraft i ulike land. Videre beregner NUPI endringer i inntektsulikheten ved hjelp av Ginikoeffisienten .

I et innlegg i Vårt Land 30.10.00 skriver Sakiko Sakuda-Parr, direktør ved UNDPs Human Development Report Office i New York, at NUPI-rapporten forenkler og dekker over ulikhetene som fremdeles eksisterer mellom verdens folk og nasjoner. Hun mener "man skal være svært forsiktig med å konkludere at at de globale forskjellene er blitt mindre, slik NUPI gjør."

Viktige faktorer: USA og Kina

NUPI påpeker i sin rapport at " når inntekten måles i kjøpekraftjusterte dollar, spiller USA en viktig rolle for utviklingen i Ginikoeffisienten. " Dette fører til at den beregnede ulikheten i verden blir mindre som følge av at befolkningstallet i USA har økt mindre enn i verden forøvrig. Likeledes har utviklingen i Kina stor betydning, i følge NUPI-rapporten:

"Hadde ikke Kina og USA vært med i utvalget, ville vi oberservert en økning i ulikheten de siste 30 årene. Ulikheten senkes altså både fordi de fattige (Kina) blir relativt rikere og fordi de rike (USA) blir relativt færre."

__________________

For mer informasjon om fattigdom og globalisering, se:


Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.