Pensjonsreformen - og det globale perspektivet

I går foreslo den regjeringsoppnevnte pensjonskommisjonen å slå sammen Oljefondet og Folketrygdfondet til et gigantisk pensjonsfond. Forslaget reiser nye etiske utfordringer for pensjonsforvaltningen i et globalt perspektiv. - Ingen pensjonsordning skal baseres på utbytting av andre land og folk, krever et opprop fra Kvinner på tvers.

Pensjonskommisjonen foreslår ingen endringer i måten de to fondene forvaltes på, skriver Dagens Næringsliv, som sier at Oljefondet skal fortsatt plassere investeringene i utlandet, for å unngå påvirkning av norsk økonomi, mens Folketrygdfondet skal sørge for å tilføre kapital i nasjonale virksomheter (se Foreslår gigantisk pensjonsfond , Dagens Næringsliv 14.01.04). Forslaget innebærer at pensjonsordningen vil komme opp i de samme etiske problemstillingene som Oljefondet står ovenfor (se Temasider om oljefondet og etikk , RORG-Samarbeidet).

Ansvarlig pensjon

" Ansvarlig pensjon " heter et opprop fra "Kvinner på tvers" i forbindelse med pensjonskommisjonens arbeid. En rekke enkeltpersoner har her bl.a. sluttet seg til krav knyttet til det globale perspektivet:

"Pensjonssystemet må ikke bygge opp under eller forsterke uønskede utviklingstendenser i samfunnet, som utbytting av folk i den tredje verden, økt makt til multinasjonal kapital, økte forskjeller mellom fattig og rik og undergraving av velferdsstaten."

- Investér i frihet

I en rekke andre land har det lenge vært drevet kampanjer mot uetisk forvaltning av pensjonsfond. - Hjelp oss å overtale ditt pensjonsfond i å ta del i fattigdomsbekjempelsen, lyder oppfordringen fra den engelske organisasjonene"War on Want", som driver kampanjen "Invester i frihet" ( Investing in Freedom ) og sammen med andre aktører driver Just Pensions (Rettferdige Pensjoner) for å sette fokus på sosialt ansvarlige investeringer (SRI) i England og Europa forøvrig.

Aktuelle nettressurser:

For mer informasjon om FNs tusenårsmål, se


Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.