Statsbudsjettet: Økt støtte til Nord/Sør-informasjon

Mens den danske regjeringen i sitt budsjett for 2006 har foreslått å kutte all støtte til organisasjonenes opplysningsarbeid om internasjonale miljø- og utviklingsspørsmål følger regjeringen Bondevik den svenske regjeringen og foreslår en betydelig økning i informasjonsstøtten til de frivillige organisasjonene neste år.

- Dette er høyst overraskende og gledelig, sier Arnfinn Nygaard, koordinator for RORG-samarbeidet, et nettverk av organisasjoner som driver opplysningsarbeid med støtte fra Norad (se pressemelding fra RORG-samarbeidet , 14.10.05).

- Dette er et viktig signal både i forhold til utviklingen i Danmark (se En "stillhetens demonstrasjon" i København , RORG-nyhet 06.10.05), men også i forhold til den strid og usikkerhet som har hersket det siste året om regjeringens politikk på dette området, påpeker han.

- Vaktbikkjer eller pudler?, spurte styringsgruppa for RORG-samarbeidet etter at den i fjor oppfattet signaler fra utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson om å svekke støtte til kritiske ”vaktbikkjer” – på tvers av regjeringens egen retorikk (se Fra "vaktbikkjer" til "pudler" i utviklingspolitikken , aktuell debatt 14.06.04). Frykten for dette var også basert på at regjeringen varslet en forvaltningsmessig omlegging som organisasjonene fryktet ville ha en slik konsekvens. Dette ble tatt opp i Stortinget gjennom spørsmål til utviklingsministeren fra Gunnhild Øyangen (Ap) , der utviklingsministeren i sitt svar forsikret at ”den uavhengige vokterrollen til de frivillige organisasjonene tillegges like stor vekt som under det tidligere avtalesystemet, og dette vil gjelde uavhengig av formen på den flerårige avtalen med NORAD.”

Det forslaget til budsjett som regjeringen Bondevik i dag har lagt fram vil innebære en reell økning i opplysningsstøtten til organisasjonene på 8 millioner kroner. Den økningen vil primært komme de ”rene opplysningsorganisasjonene” til gode, i tråd med anbefalingene fra den eksterne gjennomgangen av opplysningsstøtteordningene som UD fikk gjennomført i 2003.

Organisasjonene fryktet at den foreslåtte omleggingen, som la opp til at bistandsorganisasjonene skulle få opplysningsstøtten som en del av sine prosjektavtaler med Norad i stedet for gjennom en egen avtale om informasjonsstøtte, var en advarsel til kritiske ”vaktbikkjer” og en oppmuntring til at organisasjonene i stedet skulle fokusere på politisk ufarlig bistands- og prosjektinformasjon (se Organisasjoner skeptiske til omlegging av informasjonsstøtten , RORG-nyhet 09.05.05). I sommer ble det imidlertid avklart at den foreslåtte endringen ikke ville medføre endringer i retningslinjene for informasjonsstøtten og dermed ikke åpne for at organisasjonens i større grad skulle kunne benytte opplysningsstøtten til egenprofilering knyttet til prosjekt- og innsamlingsinformasjon.

I det budsjettet som har blitt lagt fram i dag (se Kap. 160 Sivilt samfunn og demokratiutvikling, i St.prp.nr. 1, 2005-2006, UD ) sier regjeringen at:

"informasjonsstøtten til bistandsorganisasjonene vil etter omleggingen i 2005 støttes over post 70, mens støtten til informasjonsorganisasjonene forblir i post 71".

Post 71 – Tilskudd til frivillige organisasjoners opplysningsarbeid, har likevel ikke blitt redusert tilsvarende. Dette innebærer en reell økning i støtten til organisasjonenes opplysningsarbeid på om lag 8 millioner kroner, noe mindre enn den økningen som er foreslått i Sverige. 8 millioner kroner er om lag det beløpet som i dag går til bistandsorganisasjonene innenfor den såkalte ”RORG-bevilgningen”, og som i følge budsjettet vil bli overfor til post 70 – Sivilt samfunn. Dette innebærer også at informasjonsstøtten til bistandsorganisasjonene vil bli opprettholdt, mens støtte til de ”rene opplysningsorganisasjonene” vil bli økt, i tråd med anbefalingene fra den eksterne gjennomgangen av opplysningsstøtteordningene som UD fikk gjennomført i 2003 (se UD-gjennomgang av opplysningsstøtten , RORG-nyhet 19.01.04).

- Vi har full tillit til at den rødgrønne regjeringen vil følge opp dette, sier Arnfinn Nygaard og viser til at de rødgrønne i sin regjeringserklæring varsler at de "vil videreføre et aktivt samarbeid med frivillige og ideelle organisasjoner" (se Ny regjering lover "økt innsats" i utviklingspolitikken , RORG-nyhet 14.10.05).


Aktuell lenker:

Om støtte til opplysningsarbeid om freden:

  • Les Norges Fredsråds innspill til den påtroppende regjering her .
  • Les Norges Fredsråds innspill til de avtroppende regjeringspartiene her .

Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.