Flyktninger ut av bistandsbudsjettet?

Hva er bistand? Spørsmålet har blitt reist med styrke etter at regjeringen de siste årene har lagt fram bistandsbudsjetter der utgifter til mottak av flyktninger i Norge har utgjort en betydelig andel. I svar på spørsmål fra Trine Skei Grande (V) sier nå miljø- og utviklingsminister Erik Solheim at han gjerne tar en debatt om dette.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV)

- Asylsøkere får like mye som Afrika, kunne Dagens Næringsliv fortelle etter at årets bistandsbudsjett ble lagt fram sist høst (les mer her ) og regjeringen fikk i fjor som året før (les mer her ) sterk kritikk fra frivillige organisasjoner såvel som opposisjonen på Stortinget.

Praksisen med å dekke utgifter til mottak av flyktninger i Norge over bistandsbudsjettet ble innført etter at OECDs utviklingskomité (DAC) åpnet for dette på 1990-tallet og har blitt videreført under skiftende regjeringer, tross kritiske merknader. Men, hvem er det egentlig som ønsker det slik? Det vil vi kanskje få et svar på i løpet av dette året.

I følge Bergens Tidende tidligere denne måneden viser Erik Solheims politiske rådgiver, Arvinn Gadgil Eikeland (SV) , til at det er flertall på Stortinget, mens Høyres Jan Tore Sanner kaller SVs holdning for "feig og pinlig" (les mer her ).

I et skriftlig spørsmål i Stortinget til miljø- og utviklingsministeren 15. januar viste Venstres Trine Skei Grande til oppslag i Bergens Tidende og spurte:

"Når vil statsråden ta initiativ overfor Stortinget om en debatt vedrørende praksisen med å inkludere flyktningtiltak i Norge som en del av bistandsbudsjettet?"

Denne uka kom svaret, der Solheim bl.a. sier (les mer her ):

"En debatt om hvorvidt vi skal videreføre praksisen med å ODA-klassifisere flyktningeutgifter, tar jeg gjerne. Skal en slik debatt bli fruktbar, er det viktig at vi ser på den fulle bredde av problemstillinger en slik endring av praksis vil medføre. Jeg vil anta at en naturlig ramme for en debatt i Stortinget om praktiseringen av OECD/DAC-regelverket er behandlingen av Stortingsproposisjon 1."

Omstridte retningslinjer fra OECD/DAC

Det er utviklingskomitéen i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD/DAC) som fastsetter hva som kan regnes som offisiell bistand. Definisjonen har stort sett ligget fast siden 1969, men praksis har endret seg opp gjennom årene. I følge Kunibert Raffer ved Universitetet i Wien har praksis særlig endret seg etter avslutningen av Den kalde krigen. Ved å utvide praksis for hva som ble godkjent, herunder utgifter til mottak av flyktninger, kunne OECD-landene rapportere om økt bistand uten det nødvnedigvis var noen reell økning (les mer her ).

I OECD/DACs siste faktaark (2008) om hva som kan rapporteres som bistand inngår bl.a. (les mer her ):

"Midlertidig bistand til flyktninger fra utviklingsland som kommer til giverland kan rapporteres som bistand de første 12 månedene og alle kostnader forbundet med repatriering til utviklingsland kan også rapporteres."

Norsk praksis på dette feltet var omstridt fra starten av, men tross ambisjoner om avvikling måtte også sentrumsregjeringen (Bondevik I) oppgi dette. I sentrumsregjeringens forslag til statsbudsjett for 1999 står det bl.a. (les mer her ):

"Post 21 omfatter ordninger som administreres av andre departementer, men som etter OECD/DACs regelverk godkjennes som offisiell utviklingshjelp (ODA).

Regjeringen har tidligere, bl.a. i St prp nr 1 Tillegg nr 3 (1997-98) varslet at en av prinsippielle grunner ønsket å foreta en utfasing av utgifter til flyktningers opphold i Norge fra bistandsbudsjettet, noe en startet med i samme budsjett. På grunn av den spesielle økonomiske situasjonen og den betydelige økning i forventede utgifter til flyktningers opphold i Norge for neste år, foreslår Regjeringen å bruke samme budsjetteringsmåte i statsbudsjettet for 1999 som for 1998, dvs. at 86 pst. av de ODA-godkjente utgiftene til flyktningers opphold i Norge dekkes over bistandsbudsjettet."

Da Stortingets utenrikskomité ifjor behandlet St.meld.nr. 13 (Klima, konflikt og kapital) var komitéen opptatt av definisjonen av bistand. Komitéen (alle unntatt FrP) ville "legge til grunn OECDs definisjon av offentlig utviklingsbistand", men slo også fast at (les mer her ):

"... når hovedformålet ikke er utviklingsbistand til fattige land, skal dette ikke bistandsfinansieres."

Denne merknaden fikk ingen konsekvenser når det gjelder utgifter til mottak av flyktninger over bistandsbudsjettet for 2010, men når både regjeringen og opposisjonen nå er klare for en debatt om dette vil vi kanskje se en endret norsk praksis i budsjettet for 2011?


Aktuelle lenker:

Tidligerer saker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

  • U-hjelp i Norge , lederkommentar i Bergens Tidende 17.01.10
    Utviklingsminister Erik Solheim lønner vaktmesteren på flyktningmottaket på Tanum over u-hjelpsbudsjettet. Det er ikke helt bra.

Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.

Sagt om flyktinger på bistandsbudsjettet:


"Flere milliarder kroner av u-hjelpspengene brukes til å drive asylmottak på norsk jord. Det er ikke like bra, og bør problematiseres neste gang u-hjelp står på dagsordenen i Stortinget.

Lederkommentar
i
Bergens Tidende 17.01.10

"Et svik mot verdens fattigste."

Kjell Inge Ropstad (KrF)
til
Aftenposten 13.10.09

"Det er flott at det bevilges mer penger til flyktningtiltak i Norge, men vi er kritisk til at dette pakkes inn under bistandsbudsjettet. Det bidrar også til å skjule det faktum at bistandsbudsjettet i realiteten ikke øker."

Petter Eide
i
Norsk Folkehjelp 13.10.09

"Det er godt å se at internasjonal bistand fortsatt prioriteres - også ved inngangen til en ny Stortingsperiode. Selv om det i praksis ikke har skjedd en økning i bevilgningene til verdens fattigste, når vi ser på hvor stor andel av budsjettet som går til flyktninger i Norge."

Øyvind Aadland
i
Strømmestiftelsen 13.10.09

"Den største delen av bistandsbudsjettets økning går til asyltiltak i Norge. Bistandsøkningen blir dermed spist opp av norske kommuner."

Atle Sommerfeldt
i
Kirkens Nødhjelp 13.10.09

"Det blir som å bruke bistandspenger på å selv".

Rolf A. Vestvik
i Flyktninghjelpen i NRK P2 08.10.08

"Kreativ bokføring"

Jan Tore Sanner (H)
i NRK P2 08.10.08

"Det er en bløff å fremstille verdens fattige som vinnere i statsbudsjettet. Regjeringen utvanner bistanden og sørger for at de fattigste i verden taper."

Inger Lise Hansen (KrF)
i Vårt Land 08.10.08