Asylsøkere, flyktninger og migranter - og valget 2017

Det er knapt overraskende at asyl-, innvandrings- og integreringspolitikk har havnet høyt på dagsorden i valgkampen - og at frontene til dels er steile. Mer overraskende er det kanskje at partiene i sine programmer har få svar på hva som kan gjøres for å bekjempe årsakene til dagens flyktning- og migrasjonsstrømmer? Vi har samlet og sett litt på partiprogrammene og debatten den siste tiden - og på Arendalsuka.

Valg 2017 - flyktninger.jpg

Mot slutten av 2015 ble det inngått et bredt forlik på Stortinget om tiltak for å møte flyktningkrisen. I følge Flyktninghjelpen vakte det internasjonal oppsikt da de seks stortingspartiene Ap, H, Frp, V, Krf og Sp ba regjeringen ta initiativ til å tilpasse internasjonale konvensjoner vår tids flyktningsituasjon.

- Hvor står partiene i dag? Det var spørsmålet fra Flyktninghjelpen da de i går inviterte til debatt på Arendalsuka. Der mente UDI-direktør Frode Forfang at dagens asylsystem ikke er bærekraftig, slik også Arbeiderpartiet og FrP mener i sine nye partiprogrammer, samtidig som debatten bidro til en avklaring som Flyktninghjelpen ser på som en gladnyhet:

"Sp og Ap lover at de ikke vil svekke flyktningers rett til beskyttelse."

Dette er bare ett av mange temaer knyttet til asyl-, flyktning- og integreringspolitikken som har vært oppe til debatt i media og på ulike arrangemener i oppløpet til årets stortingsvalg. Og det er ikke overraskende at våre politiske partier, i sine nye valgprogrammer, mener mye om det internasjonale asylsystemet og i hvilken grad og hvordan vi skal ta imot og møte flyktninger og migranter. Dette er spørsmål som engasjerer og angår stadig flere i Norge og Europa forøvrig. Partiene har imidlertid få eller ingen svar på hva Norge bør gjøre for å bidra til å løse de underliggende problemene - nemlig årsakene til dagens migrasjonsbølger og at 65,6 millioner mennesker, i følge Flyktninghjelpen og FNs Høykommissær for Flyktninger (UNHCR), var på flukt fra vold, væpnet konflikt og forfølgelse i 2016.

Historisk høyt antall flyktninger i verden, men Europa setter foten ned

Det oppdaterte anslaget på antall flyktninger i verden kom fram da Flyktninghjelpen og UNHCR i begynnelsen av juni a fram Flyktningregnskapet 2017 - med bl.a. følgende budskap:

"Dette er femte året på rad vi ser at totaltallene stiger og dermed fortsetter antallet mennesker på flukt å ligge på et historisk høyt nivå."

Men etter flyktningkrise og brutale terrorangrep mot uskyldige i Europa i 2015, etterfulgt i 2016 av Brexit og USAs valg av Donald Trumps til ny president, spredte det seg en frykt i det liberale Europa: Vil økende oppslutning om islam-, innvandrings-, globaliserings- og EU-kritiske nasjonalistiske og identitære partier og bevegelser vinne fram gjennom de forestående valgene i Nederland, Frankrike og Tyskland?

Så langt har hverken Geert Wilders' Frihetsparti (PVV) i Nederland eller Marine Le Pens parti Front National i Frankrike gjort det så godt som noen håpet og andre fryktet. Det liberale Europa kan inntil videre puste lettet ut. Samtidig har de liberale elitene i mange land fanget opp signalene og i likhet med innvandringskritiske regjeringer i Øst-Europa satt foten ned for strømmen av flyktninger og migranter til Europa. Det siste året har i de i større grad lett etter nye svar på de globale utfordringene.

Polarisering og "imam-sleiking"

en kommentar i Aftenposten 5. august oppsummerte Frank Rossavik folks ulike typer uro rundt spørsmål knyttet til asyl-, innvandrings- og integreringspolitikken slik:

"Innvandringsspørsmål skaper minst tre typer uro: Noen blir urolige over innvandringen og dens konsekvenser, samt over meningsmotstanderes likegyldighet. Andre blir urolige over islamofobien som preger en del av innvandringsmotstanderne. Atter andre blir urolige over polariseringen og lurer på om den egentlig er nødvendig."

På politisk nivå kom denne polariseringen klart til uttrykk da KrFs Knut Arild Hareide braket sammen med innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP) i politisk kvarter på NRK onsdag i forrige uke. Listhaug kom da med følgende uttalelse:

"Hareide og andre politikere sleiker imamer oppetter ryggen, i stedet for å konfrontere folk med ekstreme holdninger. Det synes jeg man skal slutte med."

Uttalelsen kom i kjølvannet av at Listhaug selv, som deltaker på en muslimsk fredskonferanse i Sarpsborg tok et oppgjør med "ulv i fåreklær" og stilte konferansens hovedtaler og grunnlegger av den internasjonale muslimske bevegelsen Minhaj-ul-QuranMuhammad Tahir-ul-Qadri, følgende spørsmål:

"Er virkelig dagens hovedtaler for steining som straffemetode? Dødsstraff for blasfemi? At islamske lover bør settes over vestlige lover?"

Under valgkampens første partilederdebatt, som ble arrangert av NRK på Arendalsuka på mandag, slo Hareide tilbake:

"Det er ingen partier som ønsker åpne grenser, som ikke har tatt avstand fra radikal islam og ingen er uenige i at vi skal stille krav. Det som er spørsmålet er om vi skal møte dem som kommer med mistillit eller tillit, skal vi bygge broer eller murer og skal vi gi menneskene en mulighet til å bli en del av vårt samfunn eller ikke. Sylvi Listhaugs retorikk bygger murer og skaper mistillit."

Hva vil partiene gjøre med de underliggende årsakene?

Sist høst drøftet utenriksminister Børge Brende (H) sikkerhetspolitiske utfordringer med EUs utenrikstjeneste i Brussel og sa blant annet:

"Migrasjon vil være en stor utfordring i lang tid fremover. Vi trenger en Marshall-plan for Nord-Afrika, Sahel og områder øst for Middelhavet. Samtidig må Europa ta kontroll over sine yttergrenser."

En gjennomgang av de ulike partienes stortingsvalgprogrammer, med til dels omfattende omtaler av hva de mener bør gjøres i asyl, innvandrings- og integreringspolitikken, viser imidlertid at de bare inneholder få og mer generelle omtaler av hva som kan gjøres med årsakene.

Særlig overraskende er det at regjeringspartiet Høyre, som i denne perioden har styrt utenrikspolitikken gjennom utenriksminister Brende, ikke har noe i sitt program om hva som bør gjøres med årsakene til at mennesker legger ut på flukt og vandring.

- Migrasjonsstrømmen i 2015 avslørte med all mulig tydelighet at dagens asylsystem ikke er bærekraftig verken utfra et økonomisk, demografisk, sosialt, sikkerhetspolitisk eller humanitært perspektiv, mener vårt andre regjeringsparti, FrP, i sitt stortingsvalgprogram. Avslutningsvis i programmets kapittel om "innvandring" har partiet følgende oppskrift på hva som må gjøres med årsakene:

"Ved å legge til grunn økt innsats i nærområdene vil man også på sikt kunne fjerne mange av årsakene til migrasjon ut over flukt fra krig og forfølgelse. Økt innsats for utvikling og demokrati, blant annet gjennom mer frihandel, vil være med på å sikre stabile og demokratiske forhold."

Heller ikke samarbeidspartiene, KrF og Venstre, har noen offensiv politikk på hva som kan gjøres for å bekjempe årsakene til dagens migrasjons- og flyktningproblemer. I kapittelet om "Mennesker på flukt og vandring" i KrFs program, står det at:

"KrF vil forebygge flukt og migrasjon relatert til klima og naturkatastrofer ved å prioritere forebyggende tiltak og klimatilpasning på̊ regionalt, nasjonalt og lokalt nivå̊ i sårbare stater som del av den humanitære innsatsen."

- Krig, konflikt, fattigdom og naturkatastrofer tvinger titalls millioner av mennesker på flukt fra hjemmene sine, erkjenner Venstre i i sitt stortingvalsgprogram, som i likhet med Høyre ikke har noe om hva de vil gjøre med årsakene. I stedet innleder Venstre programmets kapittel om "Innvandring og integrering" fra en mer positiv vinkel:

"Muligheten til fri bevegelse er en grunnleggende liberal verdi. Innvandring stimulerer oss sosialt, kulturelt og økonomisk og gjør samfunnet vårt sterkere, rikere og mer mangfoldig. Samtidig setter folkeforflytninger samfunnet og velferdsstaten på prøve, og ulike innvandrergrupper fører med seg forskjellige utfordringer og forpliktelser. En god innvandrings- og integreringspolitikk har et sett av tiltak som er tilpasset arbeidsinnvandring, flyktninger og familieinnvandring."

- Dagens situasjon med ukontrollert innvandring til Europa er ikke bærekraftig, mener, i likhet med FrP, det største opposisjonspartiet, Arbeiderpartiet. Dette fram går av partiets stortingsvalgprogram, der kapittelet om "innvandring og asylpolitikk" innledes med en beskrivelse av bakgrunnen for dagens situasjon:

"Vi lever i en tid med store folkevandringer som følge av krig, konflikt, fattigdom og klimaendringer. Å finne internasjonale løsninger er avgjørende for å skape fred og trygghet, slik at folk ikke legger ut på flukt. Norge har ansvar for å hjelpe mennesker som flykter fra krig og forfølgelse. Det er behov for betydelig hjelp i områdene som er hardest rammet og landene som tar imot flest flyktninger. Norge bør ta et lederansvar internasjonalt for å bedre livssituasjonen i land folk flykter fra."

Hvordan dette lederansvaret mer konkret skal følges opp framgår imidlertid ikke av programmet, som begrenser seg til å si at Arbeiderpartiet vil "arbeide internasjonalt for å bekjempe årsaker til at mennesker legger ut på flukt".

SV er langt på vei på samme linje. I kapittelet om "innvandring og integrering" i partiets stortingsvalgsprogram står det kort at:

"Norge må stå i front for å fremme et internasjonalt samarbeid som bedre håndterer den globale migrasjons- og flyktningsituasjonen og som motvirker de grunnleggende årsakene til at folk blir drevet på flukt. Dette vil kreve styrket innsats til humanitære formål, utviklingsformål, internasjonalt diplomati og klimaforpliktelser."

- Vi lever i en urolig verden med rekordhøye flyktningetall, erkjenner Senterpartiet i programmets kapittel om "innvandring og integrering: ansvarlig og inkluderende", som i likhet med Høyre og Venstre, så vel som partiet Rødt, ikke har noe i programmet om hva de mener bør gjøres med årsakene, mens Miljøpartiet de grønne (MDG) innleder kapittelet om "flyktninger og asylpolitikk" i sitt stortingsvalgprogram slik:

"FNs klimapanel har advart om at klimaendringer kan innebære store flyktningstrømmer i tiårene som kommer. Å løse klimaproblemene blir avgjørende, sammen med en aktiv fredspolitikk og styrking av demokrati, menneskerettigheter og økonomisk utvikling. Internasjonalt samarbeid er tvingende nødvendig om vi skal skape en verden der færre mennesker fortvilet ser seg nødt til å forlate sine hjem."

Men, i fravær av et slikt internasjonalt samarbeid, der heller ikke norske partier har politikk å bidra med, raser debatten om hvordan vi skal møte én av konsekvensene, innvandring til Norge og Europa.

- Skal vi bare la dem dø?

Selv om Europa i økende grad har satt foten ned for flyktninger og migranter, så har ikke strømmen av flyktninger og migranter som ønsker seg til Europa stoppet opp. Hva skal vi gjøre med dem?

- Skal vi bare la dem dø? Spørsmålet ble stilt av VGs kommentator Kari Aarstad Aaseet innlegg i VG i midten av juli, der hun utdypet spørsmålet slik:

"Skal redningsbåtene i Middelhavet slutte å plukke opp flyktninger for å skremme flere fra å legge ut på den farlige ferden fra Libya?"

Siden nyttår har nærmere 100.000 flyktninger kommet seg fra Libya og over Middelhavet til Italia, men få EU-land ønsker å bidra til EUs relokaliseringsprogram. Da Italia i midten av juli ba om hjelp mente hverken innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP) eller Ap-leder Jonas Gahr Støre at Norge burde påta seg ytterligere forpliktelser.

- Kortsiktig og egoistisk, mente Dagbladet på lederplass, mens VG ga sin tilslutning til "nødvendig grep for å begrense strømmen av migranter" da Italia et par uker senere iverksatte en militær operasjon sammen med libyske myndigheter for å begrense strømmen av migranter over Middelhavet. Leger uten grenser deler ikke VGs vurdering og i et innlegg i VG denne uka innledet Karine Nordstand i Leger uten grenser slik:

"Å returnere mennesker til Libya med makt fordi kapasiteten i det italienske mottaksapparatet er under press er en inhuman ansvarsfraskrivelse fra europeiske myndigheters side."

- Dagens asylsystem er ikke bærekraftig

- Finnes et bedre internasjonalt flyktningsystem? Spørsmålet ble stilt av UDI-direktør Frode Forfang i kjøvannet av flyktningkrisen i 2015. I en kronikk i Aftenposten i januar i fjor utdypet han noen av utfordringene med dagens system slik:

"Å gjøre adgangen til Europa enklere for de som ønsker å søke asyl, ville selvsagt skapt en bedre situasjon for flyktningene. Men det ville hatt konsekvenser for mottakerlandene som få vil akseptere. Flere titalls millioner mennesker i verden kvalifiserer til flyktningstatus. I tillegg kommer alle andre som ville prøve seg."

- Et alternativ er at Europa etablerer bedre og mer omfattende systemer for å screene og vurdere flyktninger før de reiser inn, mente han. Slike ideer har her hjemme særlig blitt fulgt opp av FrP. Overfor ABC nyheter i juni tok partileder Siv Jensen bl.a. til orde for "å stoppe asylinnvandringen til Norge og opprette egne asylmottak i utlandet" og i partiets handlingsprogram står det at:

"Fremskrittspartiet vil (derfor) arbeide for å innføre et nytt og mer rettferdig og humant internasjonalt asyl- og flyktningesystem som sikrer en begrenset og kontrollert asylinnvandring hvor nasjonalstatene har kontroll over antall asylsøkere. En mulig modell er at alle søknader om asyl kun realitetsbehandles i trygge asylsentre i nærområdene. Et styrt og begrenset antall asylsøkere gis rett til asyl i Norge eller i et annet trygt tredjeland etter at søknaden er behandlet og identiteten er avklart. I det nye systemet vil retten til å søke asyl i Norge opphøre og erstattes av et kvotebasert system fra nye asylsentre i trygge områder i nærområdene."

Arbeiderpartiet innvandringspolitiske talsperson, Stein Erik Lauvås, avviste i juni forslaget som "useriøst", men i slutten juli annonserte Frankrikes nyvalgte president, Emmanuel Macron, at han ville opprette asylsentre i Libya. I følge Dagbladetbegrunnet han det slik, :

"Sentrene skal bidra til at folk unngår å ta enorme risikoer ved å sette seg i båter over Middelhavet, for å søke om asyl."

følge ABC nyheter ville da Arbeiderpartiet og partileder Jonas Gahr Støre likevel vurdere dette. VGs Astrid Meland fulgte opp med en kommentar med tittelen "'Nå kan FrP si "velkommen etter'", mens Frøy Gulbrandsen i en kommentar i Bergens Tidende var skeptisk:

"Frankrikes president Emmanuel Macron har fått nok. Han klarer ikke lenger å se på at mennesker dør i Middelhavet. Derfor vil han opprette asylsentre i Afrika, med eller uten EU. EU-kommisjonen reagerte med et skuldertrekk. De har hørt det før."

- Svaret er neppe asylsentre i Afrika, mente også Sylo Taraku i Tankesmien Agenda i et innlegg i VG for et par uker siden, der han innledet slik:

"Det er alt for enkelt å tro at asylsentre i Afrika løser migrasjonskrisen. En mer helhetlig og human migrasjonspolitikk må på plass."

- Dagens asylsystem er ikke bærekraftig, fastholdt likevel UDI-direktør Forfang i debatt på Arendalsuka i går og konkluderte slik:

"Det er paradokser i hele systemet som gjør at det ikke er bærekraftig, men jeg innser samtidig at det er en lang vei fra de tankene til en alternativ løsning som krever en bred internasjonal oppslutning. Jeg tror på et system hvor man i større grad legger vekt på kvoteflyktninger, og mindre på asylsøkere kommer spontant. Det vil være mer rettferdig og mindre farlig, men det er vanskelig å enes om et slikt system. Det krever et bredere europeisk samarbeid."

Så lenge de bakenforliggende årsakene til dagens flyktning- og migrantstrømmer ikke løses og det ikke blir enighet i Europa om et nytt asylsystem må politikere i Norge og andre land i Europa forholde seg til de utfordringene det medfører og de utfordringene velgerne opplever og engasjerer seg i. Nedenfor har vi samlet medieklipp- og debatt om slike saker de siste månedene i oppløpet til årets stortingsvalg.

Aktuelle lenker:

Partienes programmer om asyl-, innvandrings- og integreringspolitikk:

Tidligere saker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

 • Bistandsdebatten er torpedert av enkle løsninger og flyktige visjonerLederkommentar i Dagbladet 24.08.2017
  I går rykket utenriksminister Børge Brende ut i Dagens Næringsliv med en annen vri; en appell til G20-landene om en «ny Marshall-hjelp». Denne gangen til afrikanske stater. Målet? Forebygge økonomisk migrasjon til Europa. Løser vi ikke problemene på det afrikanske kontinentet, vil de forplante seg til Europa, mener Brende. Det har han rett i. Men til tross for den gode intensjonen, er det to problemer ved Brendes forslag.
 • En ny MarshallplanLederkommentar i VG 24.08.2017
  Det er ikke bare Brende som tenker i disse baner. Afrika og EU startet for ti år siden et partnerskap for utvikling. Under det tyske formannskapet har G20 fokusert på investeringer og samarbeid med afrikanske land. Nå er det viktig at dette følges opp med en stor økonomisk hjelpepakke. Europa har alt å tjene på at Afrika lykkes.
 • Medieforsker om ny nettavis: – Vekker en viss uroAftenposten 24.08.2017
  Lurås er fra før kjent som leder av Senter for internasjonal og strategisk analyse. Han kommenterer ofte temaer som innvandring, islam og utenrikspolitikk, og har tidligere vært kritisk til medienes dekning av Trump.
 • Midt i høysesongen har strømmen av migranter til Europa bråstoppet. Politikerne puster lettet ut. Aftenposten 24.08.2017
  En ny væpnet gruppe i Libya har bidratt til å stagge trafikken over Middelhavet, ifølge Reuters og lokale medier.
 • – Vi har bare sett toppen av isfjelletDagens Næringsliv 23.08.2017
  Utenriksminister Børge Brende (51) frykter strømmen av flyktninger og migranter til Europa vil øke eksplosivt. Nå vil han ta initiativ til en krisepakke til Afrika med inspirasjon fra Marshall-hjelpen.
 • – Å snakke om flyktningene har blitt en tapersak blant partieneUkeavisen Ledelse 23.08.2017
  Tirsdag lanserte Amnesty Norge «Flyktningpartiet» får å få flere politikere og beslutningstakere å tørre å snakke om hvordan vi sammen kan skape trygge løsninger for mennesker på flukt.
 • Flyktninger har blitt et tabu for alle andre enn Sylvi ListhaugKommentar av John Peder Egenæs (Amnesty International i Norge), Sturla Stålsett (professor i diakoni, religion og samfunn på Menighetsfakultetet) og Ingebrigt Steen Jensen (forfatter og foredragsholder) i Dagbladet 23.08.2017
  Vi er ikke for fri innvandring. Og vi mener ikke at problemet løses ved at alle får komme til Norge. Vi aksepterer bare ikke retorikken fra ledende partier, om at den ”realistiske” politikken er å stenge murene for å holde problemet på en armlengdes avstand. Flyktningdiskusjonen kan ikke lenger handle om å polarisere og ekskludere, men å være nøktern og løsningsorientert. Det realistiske er glassklart: Norge må ta store, internasjonale initiativer til varige løsninger som kan ta problemene ved roten.
 • Frp har kuppet asylpolitikkenKommentar av Marie Simonsen i Dagbladet 23.08.2017
  Å stenge seg inne er i beste fall korttenkt i en stadig mer globalisert verden. Det har betydelige menneskelige kostnader som vi allerede har sett, ikke minst for flyktningene i Middelhavet, men har også alvorlige politiske konsekvenser i Europa, for EU og enkeltstater. Det sår tvil om hvem vi er når det nettopp er tid for å vise hva vi står for. Dette burde være et tema i valgkampen. Men hvis svaret er vafler, kan vi like godt la det være.
 • Fiktivt parti løfter flyktningerVårt Land 23.08.2017
  Flyktningtopper mener partiene bevisst skygger unna flyktningdebatten i valgkampen. – Det er visstnok lurt å holde munn om flyktningkrisen for å vinne valget, sier Amnesty. Nå går flere sammen om et fiktivt flyktningparti.
 • Hissig debatt om det som ikke betyr noeKommentar av Trygve Lundemo i Adresseavisen 23.08.2017
  Innvandringen er minimal og har knapt noen betydning for velgernes hverdag. Likevel skaper temaet stor ståhei i valgkampen.
 • Listhaug ville ha Europas strengeste asylpolitikk. Her er tallenes tale.Aftenposten 22.08.2017
  Det siste året har Norge kun mottatt 0,3 prosent av asylsøkerne i Europa, viser en analyse Aftenposten har gjort. Det er den laveste andelen på mange år.
 • Bråstopp i flyktningstrømmen til ItaliaVG 21.08.2017
  Strømmen av båtflyktninger fra Libya til Italia har den siste måneden nesten stoppet opp – selv om det nå egentlig er høysesong for menneskesmugling i Middelhavet.
 • Nok er nok, Sylvi ListhaugKommentar av Avin Rostami i Dagsavisen (nye meninger) 21.08.2017
  Når du snakker så negativt om flyktninger er det et personlig angrep på min identitet.
 • Flyktningdebatten - et møte mellom konsekvensetikk og sinnelagsetikkKommenar av Tomas Moltu (De Kristne - Hordaland) i Vårt Land (verdidebatt) 21.08.2017
  Flyktningdebatten er blitt et møte mellom konsekvensetikk og sinnelags etikk. Et møte hvor konsekvensene har tapt for mange kamper.
 • Flyktninger rømmer fra samfunn med forkastelige verdier for å ta del i vår frihet, vår åpenhet, vår toleranseKommentar av Abid Raja (V) i Dagbladet 21.08.2017
  Debatten om norske verdier er også en debatt om innvandring. Det er viktig å debattere innvandring og integrering, men jeg er redd vi har sporet fullstendig av de siste ukene. For vi tar skammelig feil hvis vi tror at alle som kommer hit til landet har et totalt forskjellig verdisett fra oss selv, og vi beveger oss i et skummelt landskap hvis vi tror at alle som kommer hit har et skjult mål om å undergrave våre verdier.Vi ville vært en nasjon av stor åndelig fattigdom om det inntrykket som skapes av oss i verdidebatten var sant.
 • Skyter mot flyktninger ved stengt grenseVG 21.08.2017
  Det er farligere enn noensinne å krysse grensen mellom Syria og Tyrkia. Fra begge sider av grensen risikerer flyktninger å bli skutt mot.
 • Antallet migranter fra Libya til Italia stuper. Ingen skjønner hvorforDagbladet 20.08.2017
  Siden januar i år har rundt 100 000 migranter og flyktninger ankommet Italia etter å ha dratt med båt fra krigsherjede og lovløse Libya. Men siden i midten av juli synes noe å ha skjedd.
 • Italia ber Norge slutte å sende asylsøkere tilbake dit: – UrettferdigVG 20.08.2017
  Italienske myndigheter sier til VG at det er totalt urettferdig at asylsøkere sendes fra andre europeiske land og tilbake til Italia.
 • Langer ut mot ListhaugKlassekampen 19.08.2017
  MDGs Lan Marie Nguyen Berg sier hun blir skremt av Sylvi Listhaugs (Frp) frykt­retorikk.
 • Amundsen: Stor innvandring har ikke økt terrorfarenAftenposten (NTB) 19.08.2017
  Asyltilstrømningen til Norge i 2015 har ikke gjort oss mer utrygge, men skapte en krevende situasjon og et behov for ekstra ressurser, mener justisministeren.
 • Vi må slutte å føre en streng og urettferdig asylpolitikk på bekostning av barn på fluktKommentar av Usman Ali Khan (barnevernspedagog og samfunnsdebattant) i Dagbladet 19.08.2017
  Det er vanskelig å ta på alvor en regjering som sier at den ønsker å forebygge at barn legger ut på flukt, men som samtidig nekter å følge anbefalinger fra fagfolk med viktig barnefaglig kompetanse.
 • Asylrett under pressDebatt av Vigdis Vevstad (folkerettsjurist og forfatter av boken «Hva er en flyktning», Universitetsforlaget) i Dagens Næringsliv 18.08.2017
  Asylretten innebærer både rett til å kunne be om beskyttelse i et annet land og til ikke å bli returnert til et sted hvor det foreligger fare for liv og sikkerhet. Dagens Næringslivs artikkelserie i sommer viser at normene er under press.
 • ‘Sprenger rammene for politisk kunst’Vårt Land 18.08.2017
  Kulturrådgiver i Oslo bispedømme, Knut Erik Tveit, er sterkt berørt av Ai Weiweis kunst og mener den er den ultimate form for ­aksjonskunst.
 • ‘Skaper viktig ­oppmerksomhet’Vårt Land 18.08.2017
  – Kjempeviktig at Ai Weiwei setter flyktningekrisen på dagsorden, sier NOAS-leder Ann-Magrit Austenå. Hun får en strøm av henvendelser fra kunstnere som vil jobbe med flyktninger.
 • Flyktninger vil ikke være råstoff for kunstnereVårt Land 18.08.2017
  Kunstnere må tenke seg grundig om før de bruker flyktningers historier i sin kunst, mener australsk organisasjon.
 • Gjør kunst av ­flyktningekriseVårt Land 18.08.2017
  Ai Weiwei mener vi lukker øynene for flyktningdramaet. Derfor lager han kunst av det. Men hva skjer når kunst lages med gode hensikter? Vi har spurt flyktningenes og kunstens representanter.
 • Østerrike kan bli det nye UngarnKommentar av Frank Rossavik i Aftenposten 18.08.2017
  Kurz ble kjent over hele Europa for sin takling av flyktningebølgen (primært fra Syria) høsten 2015. Etter først å ha sett 90.000 søke asyl i Østerrike i løpet av få høstmåneder, forhandlet utenriksminister Kurz – som også har medansvar for asylpolitikken – raskt frem en avtale med Ungarn og et knippe Balkan-land for å stenge av den såkalte Balkan-ruten til Europa.
 • Treg Listhaug hisser på seg KrF, Sp og ApVG 18.08.2017
  Ett år etter at Stortinget vedtok en oppmykning på familiegjenforening, har regjeringen fortsatt ikke innført den. KrF ber Erna Solberg rydde opp.
 • Forsker: Listhaugs signaler har liten effekt på hvor mange som kommerABC Nyheter 17.08.2017
  Rekordfå asylsøkere kommer til Norge i 2017. Er det Sylvi Listhaug (Frp) og regjeringens fortjeneste? Nei, sier migrasjonforsker Jan-Paul Brekke. 
 • Frykter for FlyktningkonvensjonenVårt Land 17.08.2017
  I tillegg til Frp, går Ap og Sp til valg på å gjennomgå internasjonale konvensjoner om flyktninger. – De sår tvil om at Norge skal stå opp for mennesker på flukt, mener Unge Venstre og KrFU.
 • VG gjør politisk skapt lidelse stuerent. Hva tenker partiene? Kommentar av Sebastian Stein (Leger uten grenser) i Dagbladet 17.08.2017
  En EU-støttet grenseoperasjon i farvannet nord for Libya, som VG støtter, kommer til å medføre store lidelser for folk på flukt. Hva tenker politikerne våre om en slik operasjon?
 • Asyl-paradoksLederkommentar i Vårt Land (verdidebatt) 17.08.2017
  Det er viktig ikke å glemme at tusener fremdeles flykter, selv om vi ikke ser dem her i Norge.
 • 1 million sørsudanske flyktninger i UgandaABC Nyheter (NTB) 17.08.2017
  Antallet sørsudanske flyktninger som har søkt tilflukt i Uganda, har nådd 1 million. Dette er den raskest økende flyktningkrisen i verden, opplyser FN.
 • Brunost og drukningsdødenKommentar av Mathias Juell Johnsen(prosjektkoordinator i Leger Uten Grensers innsamlingsavdeling, men skriver dette som privatperson) i Dagbladet 16.08.2017
  Flyktninger drukner i hopetall i Middelhavet, mens vi diskuterer brunost og vafler.
 • UDI-sjefen: Dagens asylsystem er ikke bærekraftigABC Nyheter 16.08.2017
  UDI-direktør Frode Forfang etterlyser en kvoteordning for asylsøkere, men erkjenner at det er en lang vei å gå før en endring i asylsystemet er gjennomførbart. 
 • Sp og Ap lover at de ikke vil svekke flyktningers rett til beskyttelseABC Nyheter 16.08.2017
  I jakten på et fungerende asylsystem er det et premiss at nytt regelverk ikke skal svekke retten til beskyttelse fra krig og forfølgelse, lover Senterpartiet og Arbeiderpartiet. En gladnyhet og viktig avklaring, mener Flyktninghjelpen. 
 • Et kontrollert system for flyktningerLederkommentar i Bergens Tidende 16.08.2017
  Norge kan og bør ta imot flere mennesker på flukt. Det bør gjøres gjennom FN-systemet, som er det tryggeste for flyktningene og det beste for Norge.
 • Fra en flyktning til Sylvi ListhaugKommentar av Farid Ghiami i Stavanger Aftenblad 16.08.2017
  Kjære minister! Dette Norge som tok i mot meg og som skapte mitt mentale bilde, er du i ferd med å ta fra meg.
 • Flyktningkonvensjonen, bør den skrotes?debatt på NRK P2 (Dagsnytt 18) 15.08.2017
 • Inhuman ansvarsfraskrivelse, VG! Kommentar av Karine Nordstand (Leger uten grenser) i VG 15.08.2017
  Å returnere mennesker til Libya med makt fordi kapasiteten i det italienske mottaksapparatet er under press er en inhuman ansvarsfraskrivelse fra europeiske myndigheters side.
 • Frp vil ha strengere innvandringspolitikk. Erna og Høyre er ikke enigDagbladet (NTB) 15.08.2017
  Alliansepartner Frp går til valg på en strengere innvandringspolitikk, men statsminister Erna Solberg (H) mener dagens regler i all hovedsak er strenge nok. 
 • Hareide til frontalangrep på Frp-JensenNRK nyheter 15.08.2017
  – Det er ingen partier som ønsker åpne grenser, som ikke har tatt avstand fra radikal islam og ingen er uenige i at vi skal stille krav. Det som er spørsmålet er om vi skal møte dem som kommer med mistillit eller tillit, skal vi bygge broer eller murer og skal vi gi menneskene en mulighet til å bli en del av vårt samfunn eller ikke. Sylvi Listhaugs retorikk bygger murer og skaper mistillit. Slik hamret KrF-leder Knut Arild Hareide løs på Frp-leder Siv Jensen under partilederdebatten på NRK.
 • Carl I. Hagen om innvandrere: – De har alltid truet de norske verdiene, men verdiene er ikke endretVG 15.08.2017
  Etter den store verdidebatten innrømmer Carl I. Hagen at de norske verdiene ikke har blitt påvirket av innvandrerne. Likevel vil FrP-generalen nå innføre assimilering.
 • Storoppgjør om verdier i partidebattVårt Land 15.08.2017
  – Når folk opplever at norske verdier er under press, har det med at vi i en tid der terror og radikal islamisme står og banker på døra enten kan velge å åpne eller vokte den døra. På min vakt, har jeg tenkt å fortsette å vokte den, nettopp for at disse verdiene ikke skal få fotfeste i Norge, sa Jensen.
 • Frp-leder Siv Jensen forsvarer kollega: — Vil heller ha én Sylvi Listhaug tilDagens Næringsliv 15.08.2017
  — Men hun tok et oppgjør med en imam med ekstreme holdninger. Jeg vil heller ha en Listhaug til, enn ti politikere som fortsetter å lukke øynene. ​Jensen er opptatt av at det innvandrere må tilpasse seg norsk kultur og norske verdier. — Terror og radikal islam banker på døren. Mennesker som kommer til Norge, skal tilpasse seg oss, ikke omvendt, sier hun.
 • Listhaug vil ikke si unnskyld for sleike-kommentarNRK nyheter 14.08.2017
  – Det gikk ei kule varmt, men jeg gidder ikke å bruke tida mi på snøen som falt i fjor, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.
 • Libya presser bort skip som plukker opp båtflyktningerAftenposten (NTB) 14.08.2017
  Libya har bestemt seg for å utvide grensen for sitt territorialfarvann fra 12 til 70 nautiske mil fra kysten. Dermed må Redd Barna og andre hjelpeorganisasjoner innstille sine redningsaksjoner.
 • Siv: - Innvandring truer velferd og norske verdierDagbladet 14.08.2017
  - Dette svaret viser hvor overmodent det er å få byttet ut Siv Jensen, sier Jonas Gahr Støre. Les hva de politiske partiene vil gjøre mot økte forskjeller i Norge.
 • En ny type migranter kommer nå til Europa. Risikerer heller livet over Middelhavet enn å dra hjemDagbladet 13.08.2017
  Målet var å jobbe i Libya, men voldtekt, tortur og kidnappinger tvinger menneskene i gummibåter mot Europa.
 • Leger Uten Grenser stanser redningsoperasjoner i MiddelhavetABC Nyheter (NTB) 13.08.2017
  Leger Uten Grenser (MSF) har stanset redningsoperasjonene i Middelhavet på grunn av et nytt libysk marinevedtak.
 • Hareide: – Avstanden mellom Frp og KrF er tydeliggjort denne ukenNRK nyheter 13.08.2017
  Knut Arild Hareide er provosert over Frps retorikk i innvandringsdebatten. – Det har blitt sagt noen ord som jeg mener ikke burde vært sagt, sier KrF-lederen etter Sylvi Listhaugs «imamsleiking»-utspill.
 • Hat- og voldspredikanter har ingenting i Norge å gjøreDebatt av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP) i Aftenposten 13.08.2017
  Aftenposten går på lederplass ut mot mitt forslag om å innføre en svarteliste for ekstreme islamister og andre hatpredikanter. De er bekymret for ytringsfriheten. Det har de ingen grunn til å være. Fremskrittspartiet og jeg er de fremste forsvarerne av vår ytringsfrihet.
 • Flyktningskip ville hjelpe anti-migranter i trøbbel på åpent hav. Da startet propagandakrigenDagbladet 12.08.2017
  Høyre-ekstreme anti-migranter nektet å få hjelp fra flyktningskip.
 • Det brenner fortsatt i islams husDebatt av Vebjørn Selbekk (sjefredaktør i Dagen) i VG 12.08.2017
  Mohammed Usman Rana har gitt opp å være brannmann i islams hus. Flammene slukkes i hvert fall ikke ved å beskylde islamkritikere for å hate muslimer.
 • Nødvendig grepLederkommentar i VG 11.08.2017
  begrense strømmen av migranter over Middelhavet.
 • IOM: Minst 56 døde da menneskesmuglere kastet 300 afrikanere i havetAftenposten (NTB) 11.08.2017
  Minst 56 mennesker druknet etter at menneskesmuglere tvang rundt 300 flyktninger og migranter ut av to båter utenfor Jemens kyst, ifølge IOM.
 • Flere båtflyktninger drar til SpaniaNRK nyheter 11.08.2017
  Færre flyktninger tar sjøveien til Italia, mens antallet flyktninger som drar til Spania er doblet de siste to årene.
 • Ytre høyres nye, hippe ansiktDagsavisen 11.08.2017
  De kaller seg Europas forsvarere: Den såkalte identitære bevegelsen fikk i sommer bred mediedekning fordi de vil overvåke redningsbåters arbeid i Middelhavet og sende migranter og flyktninger tilbake til Libya på aksjonsbåten C-Star, gjennom aksjonsgruppa Defend Europe.
 • Soler seg på stranda i Spania. Så kommer en gummibåt full med migranterDagbladet 11.08.2017
  I totida onsdag ettermiddag opplevde turister og lokale spanjoler at en båt med rundt 30 migranter ankom en av de mest folksomme strendene i Cadiz. Én av strandgjestene tok opp telefonen sin, og filmet sekundene da de går i land og stormer oppover stranda.
 • Det er behov for mer fakta og nyanseringer i asyldebattenKommentar av André Møkkelgjerd (Jurudisk seniorrådgiver i NOAS) i Dagbladet 11.08.2017
  Hva betyr det å stoppe asylinnvandringen? Assosiasjonene som vekkes kan nok appellere til en del velgere, men uttalelsen må undersøkes nærmere for å gi mening i en konstruktiv politisk debatt.
 • Det må være lov å være innvandrerkritisk uten å bli kalt rasistDebatt av Amal Aden i Dagbladet 11.08.2017
  Etter å ha lest Dag Herbjørnsruds innlegg i Dagbladet onsdag 9. august, klarer jeg ikke å la være å engasjere meg litt igjen. Jeg vet ikke helt hva Herbjørnsruds mål med innlegget er, men etter min mening bidrar det lite positivt i samfunnsdebatten. Det bidrar heller til avstand og polarisering.
 • Mathias Fischer: - Listhaug kan bli et problemDagbladet 11.08.2017
  Listhaug, som i dag er en av partiets mest profilerte politikere, anses som en mulig ny partileder den dagen Siv Jensen gir seg. Fischer mener at et Listhaug-styrt Frp vil være mye nærmere Carl I. Hagens partilederstil. – Et mer populistisk parti som legger mer vekt på innvandring, som er mer konfliktorientert og som neppe vil gå i regjering. Hagens Frp gikk aldri i regjering. Hvis Listhaug blir leder av partiet, så blir det nok ikke et parti som vil søke regjeringsdeltakelse, tror Fischer.
 • Kveler grobunnen for ekstremisme med dialogDebatt av Yasin Adil (nestleder i Minhaj Ungdom og medisinstudent ved UiO) i Aftenposten 11.08.2017
  Kampen mot ekstremisme og terrorisme kan ikke vinnes uten å bekjempe den hatefulle ideologien IS og andre terrororganisasjoner forfekter.
 • Siv Jensen støtter Listhaugs angrep på Knut Arild HareideDagbladet 11.08.2017
  - Det er kun Frp som har tatt tydelig avstand fra personer som anerkjenner steining som virkemiddel.
 • Erna tar oppgjør med Sylvis «imam-sleiking»NRK nyheter 11.08.2017
  Statsminister Erna Solberg (H) tar avstand fra «imamsleiking»-utspillet til hennes egen statsråd Sylvi Listhaug (Frp).
 • Færre tar sjøveien til EuropaNRK nyheter (NTB) 10.08.2017
  Antall mennesker som tok seg over Middelhavet fra Libya til Italia i juli, er mer enn halvert sammenlignet med samme måned i fjor.
 • Et arbeidsmarked som tiltrekker seg papirløse migranterKronikk av Guri Tyldum (Fafo-forsker) på NRK ytring 10.08.2017
  Det er et betydelig marked i Europa for billig, rettighetsløs arbeidskraft. Det er det som lokker fattige mennesker til å reise i en gummibåt over Middelhavet.
 • Svensk politi skulle ta tilbake kontrollen over utsatte bydeler fra kriminelle. To år senere er situasjonen blitt enda verre.  Aftenposten 10.08.2017
  Politiets storaksjon skulle ta tilbake bydeler fra kriminelle som har opprettet parallellsamfunn. I stedet har problemet smittet til flere områder.
 • Full krig mellom Listhaug og HareideNRK nyheter 10.08.2017
  Løgn, falske beskyldninger og sleiking av imamrygger. Det har haglet med beskyldninger og vondord i sommerens bikkjeslagsmål mellom Knut Arild Hareide (KrF) og Sylvi Listhaug (Frp). – Hareide sleiker imamer oppover ryggen istedenfor å konfrontere folk med ekstreme holdninger. Det synes jeg man skal slutte med.
 • Norsk presse må lære seg hva islamisme erKommentar av Kjetil Rolness (skribent og sosiolog) i VG 10.08.2017
  En kjent muslimsk ekstremist kommer til Norge for å advare ungdom mot ekstremisme. Listhaug er våken, mens journalistene sover.
 • Selbekk bagatelliserer muslimhatDebatt av Mohammad Usman Rana (skribent og forfatter av boken Norsk islam – hvordan elske Norge og Koranen samtidig) i Dagbladet 10.08.2017
  Selbekk tar generelt dehumanisering av mennesker alvorlig, bare det ikke gjelder muslimer.
 • Religionskritikk bør være nyansert og saklig, ikke unyansert og generaliserendeKommentar av Farhan Shah (muslimsk filosof, mastergrad fra Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo) i Dagbladet 10.08.2017
  Kritisk tenkning som Islams sentrale prinsipp.
 • Hovedtaleren på leir mot ekstremisme var ulv i fåreklærKommentar av Yasir Fawzi (imam Ahmadiyya Muslim Jama'at Norge) i Aftenposten 10.08.2017
  Det kunne virke som et viktig initiativ da det i helgen ble arrangert leir mot ekstremisme og radikalisering. Problemet er at islamisten Tahir-ul-Qadri var invitert som hovedtaler.
 • Arbeiderklassen gir drahjelp til ytre høyreVårt Land 09.08.2017
  – De tradisjonelle økonomiske skillene mellom høyre- og venstresiden har for mange velgere blitt mindre viktige, sier Oddbjørn Knutsen, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han forteller om et nytt ­politisk landskap i Europa, der de nye frontene defineres av globali­sering versus nasjonal selv­råderett; og liberal versus en streng innvandringspolitikk.
 • Menneskerettsdramaet i MiddelhavetKronikk av Ole Gjems-Onstad (professor ved Institutt for rettsvitenskap, Handelshøyskolen BI) i Dagens Næringsliv 09.08.2017
  Reglene har positive intensjoner, men også negative konsekvenser. Overser man det, kan resultatet bli som det vi nå ser i Middelhavet. Mediene mister et vesentlig poeng bak drukningsdramaet i Middelhavet ved å overse jusen fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg.
 • Åpne grenser er ingen løsningDebatt av Petter Eltvik (FrP Bergen) i Bergens Tidende 09.08.2017
  I BT 2. august får Frp kritikk fra Einar Møen under overskriften «Egoistisk Innvandringspolitikk». Det korte svaret er at Frp står for en streng og rettferdig innvandringspolitikk. Frp har ledet regjeringens innsats på dette området med basis i et bredt flertall på Stortinget. Norge er også et av de landene som bidrar mest for å avhjelpe nøden, og det støttes av Frp.
 • – Ap ikke lenger solidaritetspartiVårt Land 09.08.2017
  – Det er hjerteløst å si at man ikke kan hjelpe i en akutt situasjon med begrunnelse i at man gjorde et vedtak for over to år siden. Partiet er ikke til å kjenne igjen, sier Bastholm om Støres flyktning-nei og viser til APs stolte historie med å stå på de svakes side og jobbe mot økonomisk og sosial ulikhet.
 • Et forsvar for Sylvi ListhaugKommentar av Lars Akerhaug (journalist og forfatter) i Dagbladet 09.08.2017
  Listhaug har blitt skyteskive for alle som ønsker å fremstille seg som liberale og tolerante. Politikerne som raljerer mot Listhaug har en felles agenda med aviskommentatorene som mest av alt ønsker å unngå at dette valget skal dreie seg om innvandring.
 • Utdatert avledningsmanøver om islamofobiDebatt av Zamran Ahmad Butt (leder i Islamic Cultural Centre Ungdom) i VG 09.08.2017
  Vebjørn Selbekks forsøker å avspore debatten og diskreditere et begrep som i årevis har vært godt etablert i faglitteraturen og på myndighetsnivå.
 • Skepsis til Listhaug-forslag om innreiseforbud for hatpredikanterAftenposten 09.08.2017
  Ytringsfriheten er viktigst. Men det er ikke umulig å gjennomføre innreiseforbud for hatpredikanter lovlig, ifølge jurist Anine Kierulf.
 • Nei til svarteliste for hatpredikanterLederkommentar i Aftenposten 09.08.2017
  Norsk politikks vandrende episentrum, Sylvi Listhaug (Frp), utfordret fredag Muhammad Tahir ul-Qadri, hovedgjest på Minhaj Ungdoms internasjonale konferanse. Integreringsministerens opptreden var ukonvensjonell og uærbødig, men ikke kritikkverdig.
 • – Hareide sleiker imamer oppetter ryggenNRK nyheter 09.08.2017
  – Hareide og andre politikere sleiker imamer oppetter ryggen, i stedet for å konfrontere folk med ekstreme holdninger. Det synes jeg man skal slutte med, sier Listhaug.
 • Slik radikaliseres norske mennKommentar av Dag Herbjørnsrud idéhistoriker) i Dagbladet 09.08.2017
  Sommeren 2017 ble Nils Rune Langeland, Halvor Fosli, Jon Hustad, Kjetil Rolness og Helge Lurås avslørt på sosiale medier.
 • 100 ting man bør spørre om når det gjelder flyktninger og asylsøkereAftenposten (kultur) 06.08.2017
  Hvordan kan det ha seg at mulla Krekar fortsatt bor i Norge? Asylpolitikk er en vanskelig blanding av internasjonale konvensjoner, nasjonale lover og politiske signaler. To nye bøker hjelper lekfolk med å forstå grensene for nasjonal politikk.
 • Svaret er neppe asylsentre i AfrikaKommentar av Sylo Taraku (rådgiver i tankesmien Agenda og forfatter av boken «Innvandringsrealisme») i VG 05.08.2017
  Svaret er neppe asylsentre i Afrika. Etableringen av asylsentre er en svært krevende juridisk, logistisk og politisk oppgave. Hvor skal de lokaliseres? Hvem skal ha ansvaret for rettsikkerheten? Hva skal skje med de som får opphold eller avslag? Dette er bare noen av mange spørsmål.
 • – Det kommer flere asylsøkere til Norge dersom Jonas Gahr Støre blir statsministerDagens Næringsliv 05.08.2017
  Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) sier at menneskesmuglere vil få bedre tider hvis det blir regjeringsskifte. 
 • Den unødvendige polariseringenKommentar av Frank Rossavik i Aftenposten 05.08.2017
  Innvandringsspørsmål skaper minst tre typer uro: Noen blir urolige over innvandringen og dens konsekvenser, samt over meningsmotstanderes likegyldighet. Andre blir urolige over islamofobien som preger en del av innvandringsmotstanderne. Atter andre blir urolige over polariseringen og lurer på om den egentlig er nødvendig.
 • Sylvi Listhaug på muslimsk fredskonferanse: – Bra at man tar tydelig avstand fra terrorVG 05.08.2017
  Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug var invitert til å være innleder på den muslimske fredskonferansen.
 • Arrangør misfornøyd med Listhaugs «politiske spill»ABC Nyheter 05.08.2017
  Sylvi Listhaug presset hovedtaler og teolog Muhammad Tahir-ul-Qadri om tidligere uttalelser om dødsstraff, men fikk ikke svar. Nå får Listhaug kritikk av arrangøren for å bruke talen som valgkamp. 
 • Listhaug på ungdomskonferanse mot ekstremisme: – Vi er fullstendig klar over at det finnes ulver i fåreklærAftenposten 05.08.2017
  Sylvi Listhaug gikk hardt ut mot hovedgjesten Muhammad Tahir-ul-Qadri i sitt innlegg under åpningen av en muslimsk ungdomskonferanse mot ekstremisme i Sarpsborg.
 • Listhaug til angrep mot hovedtaler under arrangement mot ekstremismeNRK nyheter (NTB) 05.08.2017
  Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) rettet pekefingeren mot teolog Muhammad Tahir-ul-Qadri, da hun talte til muslimsk ungdom på leir mot ekstremisme fredag.
 • Vi som risikerer altKronikk av Rania Mustafa Ali i NRK ytring 03.08.2017
  Jeg flyktet fra krigen i Syria. I Europa ble jeg møtt av et asylsystem som ikke fungerer, og politi som skjøt på meg.
 • Norge bør øke asylkvota nåKommentar av Anders Sørlien (Frivillig på asylmottak i Oslo) i Dagbladet 03.08.2017
  De 64 mottakene som er lagt ned kunne blitt brukt til å ta imot flere asylsøkere som sitter fast i forferdelige forhold i Hellas og Italia.
 • Flere med innvandrerbakgrunn i TysklandABC Nyheter (NTB) 02.08.2017
  Antallet personer med innvandrerbakgrunn i Tyskland økte med 8,5 prosent i 2016 til rekordhøye 18,6 millioner mennesker. 
 • Drømmen om AfrikaKommentar av Frøy Gulbrandsen i Bergens Tidende 02.08.2017
  Frankrikes president Emmanuel Macron har fått nok. Han klarer ikke lenger å se på at mennesker dør i Middelhavet. Derfor vil han opprette asylsentre i Afrika, med eller uten EU. EU-kommisjonen reagerte med et skuldertrekk. De har hørt det før.
 • Nå kan Frp si «velkommen etter»Kommentar av Astrid Meland i VG 02.08.2017
  Har du tillit til vedkommende, hører du bedre etter. Før helgen kom Frankrikes friske pust av en president med forslag om å bygge asylmottak i Afrika. Og like etter åpnet Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre for det samme, ifølge ABC Nyheter, som også kunne fortelle hvor kort tid det var gått siden Ap latterliggjorde det samme forslaget fra Frp.
 • Slik vil Hareide hjelpe flere flyktninger komme til NorgeDagbladet 02.08.2017
  I en utdypende kommentar sier KrF-lederen at norsk asylpolitikk må handle mer om å hjelpe utenfor Norges grenser. Samtidig tar han til orde for å tilsidesette deler av den omstridte Dublin-konvensjonen, slik at flere asylsøkere kan komme til Norge.
 • Egoistisk innvandringspolitikkKommentar av Einar Naveen Møen (14 år) i Bergens Tidende 02.08.2017
  Norge hadde noen av Europas beste verdier. Dessverre er ikke det tilfellet lenger.
 • – Multikulturalismen er ikke dødDagsavisen (helg) 01.08.2017
  Han advarer mot å kaste troen på et flerkulturelt samfunn på båten: Jeg føler meg mer hjemme på Grønland i Oslo, sier Canadas ambassadør. Han deler gjerne den flerkulturelle «suksessoppskriften» med Norge.
 • Hordalandskandidatene svarer: InnvandringBergens Tidende (debattserie) 01.08.2017
  Hva vil ditt parti gjøre for enslige mindreårige i Norge?
 • Varsler kutt i Storhaug-støtteDagsavisen 01.08.2017
  Den statlige støtten til Human Rights Service henger i en tynn tråd dersom det blir en rødgrønn regjering til høsten.
 • Bare Høyre og Frp freder støtte til HRSABC Nyheter (NTB) 01.08.2017
  Høyre og Fremskrittspartiet vil videreføre statsstøtten til  Human Rights Service (HRS). De øvrige partiene vil enten kutte eller redusere det statlige bidraget.
 • - Smuglinga fortsetter til EU endrer asylpolitikkDagbladet 31.07.2017
  Itta Helland-Hansen redder liv på Middelhavet. - Folka vet at de kan dø, men risikerer livet på vei til det som kan bli et liv.
 • Arbeiderpartiets asylsvar «dratt for langt»: Ap vil ikke støtte asylmottak i AfrikaDagbladet 31.07.2017
  Erna Solberg er glad for at Arbeiderpartiet klargjør sitt synspunkt - har ingen tro på at tiltaket vil hjelpe på flyktningstrømmen til Europa.
 • Frp lovar stopp i kvote­oppfyllingVårt Land 31.07.2017
  Gjer Framstegspartiet eit godt val, lova Mazyar Keshvari at partiet vil gjere alt det kan for å avgrense talet på kvoteflyktningar til Norge.
 • Kvoteflyktningar takkar nei til å bu i NorgeVårt Land 31.07.2017
  Flyktningar er valt ut av FN, handplukka av UDI, men vel likevel å takke nei til eit liv i Norge. Frykt for å miste kontakten med storfamilien – og at «barnevernet tek barna», skræmer.
 • - Historieløst og mangel på kunnskapABC Nyheter 30.07.2017
  Fremskrittspartiet vil etablere asylmottak i Afrika og Asia. Arbeiderpartiet er åpne for det samme. – Det er vanskelig å forstå hvordan de kan vurdere det seriøst, sier Pål Nesse i Flyktninghjelpen. 
 • Erna Solberg om Arbeiderpartiet: – De burde lære seg å være mer åpne for andres forslagAftenposten 30.07.2017
  Erna Solberg (H) holder døren åpen for asylmottak i andre land. Arbeiderpartiet vil nå vurdere tiltaket som de for én måned siden omtalte som «direkte useriøst».
 • Vil sende flyktningene tilbake til Nord-AfrikaVårt Land 29.07.2017
  Høyremilitante aktivister er på tokt i Middelhavet for å stanse båtflyktninger. – De mener at europeere må få forsvare sin egen kultur, sier ekspert.
 • Strander i LibyaKlassekampen 29.07.2017
  Europas flyktningpolitikk stenger dørene for folk som har krav på beskyttelse, sier migrasjonsforskere. Det vil også Macrons nylige foreslåtte asylsentre i Libya bidra til, mener de.
 • Fiaskostart for anti-migrasjonsskip – mannskapet søkte asylNRK nyheter 29.07.2017
  Mannskapet på et skip som ble leid inn av anti-migrasjonsgruppen Defend Europe for å frakte asylsøkere tilbake til Afrika, hoppet av og søkte asyl på Kypros.
 • Italia vil sende krigsskip mot Libya for å stoppe menneskesmuglerneDagbladet 29.07.2017
  Nær 100 000 migranter og flyktninger har ankommet Italia i år. Nå vurderer landet nye tiltak for å stoppe smuglertrafikken.
 • Ikke kutt i rettshjelpenLederkommentar i Dagbladet 29.07.2017
  Fremskrittspartiet er i valgkampmodus, og tyr som vanlig til asyl- og innvandringspolitikken for å vekke oppmerksomhet. I fellesferien har Justis- og beredskapsdepartementet sendt en rekke forslag til innstramminger ut på høring, og innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug er i alle kanaler for å understreke hvor streng hun vil være.
 • Arbeiderpartiet vil vurdere asylsentre i LibyaDagsavisen 29.07.2017
  Frankrikes president vil opprette asylsentre i Libya. Nå vil Arbeiderpartiet vurdere det samme, ifølge ABC Nyheter.
 • Norge svikter Italia og HellasKommentar av Halvor Nordhaug (biskop i Bjørgvin) i Bergens Tidende 29.07.2017
  Det er forstemmende at de fire største partiene avviser å komme Italia til unnsetning ved å ta imot nye asylsøkere.
 • Norge bør ta imot 20 000 overførings­flyktninger i åretKommentar av Bjørnar Moxnes (leder i Rødt) og Odd-Arild Viste (Rødts antirasistiske utvalg) i Dagbladet 29.07.2017
  Dagbladets leder 25. juli kritiserer norske politikeres egoisme i møtet med flyktningkrisen i Italia, og etterlyser vilje til en felles europeisk dugnad. Sylvi Listhaug og Jonas Gahr Støre avviser nye tiltak for å hjelpe flyktningene som er havnet hos vår europeiske nabo i sør. Vi i Rødt stiller oss helhjertet bak Dagbladets kritikk, og mener Norge bør kunne ta i mot 20 000 overføringsflyktninger i året.
 • Frankrike vil starte asylsentre i LibyaDagbladet 28.07.2017
  Emmanuel Macron, Frankrikes president, annonserte i dag at landet vil opprette sentre for folk kan søke om asyl til Frankrike i Libya allerede fra i sommer, melder den franske avisa Le Figaro.
 • Frankrike må vente med asylsentre i LibyaABC Nyheter (NTB) 28.07.2017
  Frankrikes plan om å sette opp asylsentre i Libya i sommer er ikke mulig på grunn av sikkerhetssituasjonen i landet.  
 • Høy innvandring og lav integrering fører til økt ulikhetKommentar av Sylo Taraku (Tankesmien Agenda) i Morgenbladet 28.07.2017
  Skal vi unngå franske tilstander i 2030, må vi lykkes bedre med både omstilling til ny teknologi, men også med integrering av innvandrere. Det siste er lettere sagt enn gjort. For å si det med Brochmann-utvalget: «Økt økonomisk ulikhet er trolig en uunngåelig konsekvens av økt flyktninginnvandring, selv med økt satsing på utdanning og arbeidsrettede tiltak.» Det høres veldig pessimistisk ut, men det er viktig å huske at forutsetningen i analysen er «høy innvandring».
 • Uventa nedgang i talet på flyktningar frå LibyaNRK nyheter 27.07.2017
  Det kjem færre flyktningar frå Libya til Europa etter at Italia rusta opp den libyske kystvakta. Humanitære organisasjonar fryktar for situasjonen til dei som returnert.
 • EU-advokat mener søksmål om asylkvoter må avvisesABC Nyheter (NTB) 27.07.2017
  Ungarn og Slovakia har saksøkt EU for å slippe unna obligatoriske asylkvoter. EUs generaladvokat mener EU-domstolen bør avvise saken. 
 • Europeiske muslimer samles på sommerleir mot ekstremismeKommentar av Muhammed Yasin Adil (nestleder i Minhaj Ungdom) i VG 27.07.2017
  I august samler vi flere hundre europeiske muslimer på en intensiv helgeleir mot ekstremisme og radikalisering i Sarpsborg. I regi av den verdensomspennende muslimske bevegelsen Minhaj-ul-Quran settes nå et internasjonalt initiativ mot ekstremisme i gang for å ta knekken på grobunnen for ekstreme holdninger og vold utført i islams navn.
 • Myten om islamofobiDebatt av Vebjørn Selbekk (redaktør i Dagen) i VG 27.07.2017
  La oss fortsette å kjempe mot vold, overgrep og diskriminering av muslimer. Og så har Butt og hans likesinnede et like selvfølgelig ansvar for å adressere antisemittisme, ekstremisme, homohat og kvinneundertrykkende holdninger i egne nærstående miljøer. Men det vi definitivt ikke trenger er representanter for muslimske trossamfunn som sykeliggjør sine kritikere. Bruken av begrepet islamofobi bør ta slutt, Butt.
 • Hver dag kommer 450 migranter og flyktninger over havet til Italia. - Norske politikere er feigeDagbladet 26.07.2017
  - Norske politikere er feige. I stedet for å kjempe om å være strengest i asylpolitikken, bør de se hvordan de kan bidra for å hjelpe Italia og Hellas, som tar mesteparten av byrden, sier Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i NOAS.
 • Italias krise - og NorgeLederkommentar i VG 26.07.2017
  Svært få av de nærmere 100.000 menneskene som har kommet over Middelhavet til Italia siden årsskiftet, har beskyttelsesbehov som gir grunnlag for opphold. Debatten om hvordan Norge kan hjelpe det kriserammede Italia, handler derfor ikke først og fremst om flyktningpolitikk, slik enkelte av småpartiene her hjemme legger opp til.
 • Gummibåtforbud som strategiKommentar av Janne Haaland Matlary (UiO) i Dagens Næringsliv 25.07.2017
  Migrasjonen til Nord-Europa er delvis stoppet opp fordi land lenger sør stenger sine grenser. Men det er ingen politikk i sikte som vil stoppe migrasjonen på sikt, selv om EU med Tyskland i spissen er helt klar over at det viktigste er nettopp dette. På nasjonalt nivå er det svarteperspill som gjelder.
 • Grense for solidaritetKommentar av Kjetil Wiedswang i Dagens Næringsliv 25.07.2017
  Belgias migrasjonsminister Theo Francken vil trekke ut landets skip fra EUs redningsoperasjon i Middelhavet fordi det frister både migranter og menneskesmuglere. – Det er det rene vanvidd, sier han til Reuters. Europas innvandringsfiendtlige høyrepopulister har tapt viktige valg det siste året. De kan likevel vinne sin viktigste sak.
 • De fire store partiene asylstenger NorgeVårt Land 25.07.2017
  Både Frp, Høyre, Ap og Sp sier nei. MDG-leder er opprørt: – Norge bør utvise hjerterom, men i stedet har vi fått en konkurranse om hvem som kan opptre kaldest.
 • Kortsiktig og egoistiskLederkommentar i Dagbladet 25.07.2017
  Listhaug og Støres utsagn viser med all tydelighet hvilken kortsiktig og egoistisk strategi som kjennetegner de europeiske landenes politikk på feltet. Bare Tyskland og Sverige tar imot flere enn sin andel flyktninger, mens alle andre land er mer opptatt av stenge sine grenser enn å løse en krise i ankomstland sør i Europa.
 • Støre og Listhaug på linjeLederkommentar av Magne Lerø i Ukeavisen Ledelse 24.07.2017
  Knut Arild Hareide vil hjelpe Italia der flyktningene over Middelhavet skaper ny krise. Jonas Gahr Støre ser seg ikke tjent med å bidra til at Sylvi Listhaug får gjort asylpolitikk til et sentralt tema i valgkampen og legger seg på Listhaugs linje.
 • Støre avviser ekstra asylkvote fra ItaliaDagsavisen (NTB) 24.07.2017
  Italia bønnfaller Europa om hjelp. Men Norge bør ikke påta seg noen ny asylkvote nå, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre.
 • Libya-forsker: Umulig å slå ut menneskesmuglerneNRK nyheter (NTB) 23.07.2017
  EUs planer om å forsøke å få kontroll over strømmen av flyktninger og migranter som kommer til Italia over Middelhavet, er meningsløse, mener NUPI-forsker.
 • Flytt til Holmlia, Jonas! ABC Nyheter 23.07.2017
  Det er gammelt nytt at Sylvi Listhaug tror at innvandring koster landet dyrt. Men hvorfor tror hun det?
 • Vil vurdere alle tiltak for å stoppe båtflyktningerDagens Næringsliv 22.07.2017
  Den italienske regjeringen vurderer å tillate et stort antall flyktninger å reise fra Italia mot Nord-Europa. Sylvi Listhaug (Frp) mener det er uakseptabelt.
 • Frp kan vinne stort på innvandrings­retorikken sin, selv om det nesten ikke kommer flyktningerKommentar av Aslak Bonde i Morgenbladet 21.07.2017
  Det er lett å forutsi hvordan Listhaug vil reagere, dersom flyktningestrømmen over Middelhavet tiltar i august. Når debatten om å snu båtene tiltar over hele Europa, vil hun si som Frp ofte så ofte sier om innvandringsdebatten: Vi snakket om dette for lenge siden, men ble tiet i hjel. Nå ser folk at de må ta den debatten vi reiste, og om kort tid kommer Frps forslag til å bli gjennomført.
 • Spår tøff debatt om innvandringVårt Land 21.07.2017
  Tor B. Jørgensen tror innvandringsmotstand blir kontroversielt blant kristne framover. – Dette er allerede tabu, mener flere.
 • – Økende ulikhet har opprørt og bekymret meg lengeUkeavisen Ledelse 21.07.2017
  Direktør for Nobels Fredssenter Liv Tørres forteller om et økende sinne mot ledere og et økende fremmedhat og feilaktige beskyldninger mot innvandrere.
 • EU forbyr eksport av gummibåter til LibyaABC Nyheter (NTB) 18.07.2017
  Libyske smuglere importerer gummibåter i bulk for å sende flyktninger og migranter ut på Middelhavet. Nå leter EU desperat etter metoder for å få stanset dem. 
 • Solidaritet og lov i EUKommentar av Marianne Takle (HiOA) Dagsavisen (nye meninger) 18.07.2017
  EUs flyktningpolitikk har gått fra solidaritetsappeller til juridiske prosedyrer.
 • Syriske krigsflyktninger spør hvorfor vi ikke vil ha dem: – Er ikke Norge verdens rikeste land? NRK nyheter (NTB) 17.07.2017
  Hvorfor tar rike Norge imot så få av oss, spør syriske krigsflyktninger i Libanon. Sylvi Listhaug (Frp) mener de har det bedre der de er.
 • «Migrantene behandles ikke som mennesker. De håndteres som ren handelsvare.» Aftenposten 16.07.2017
  «Dette er dødsveien», sier en migrant om reisen han har vært på. Han snakker ikke om et mislykket forsøk på å krysse Middelhavet, men om tiden han tilbrakte hos Libyas menneskesmuglere.
 • Listhaug: – Et menneskeliv betyr ingenting for disse ondskapsfulle menneskesmuglerneABC Nyheter 15.07.2017
  Menneskesmuglere reklamerer med stjålne norske pass og jenter i bunad på sosiale medier. Løsningen er asylmottak i nærområdene og konsekvenser for de som prøver å reise ulovlig til Europa, mener innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp). 
 • Menneskesmuglere reklamerer med norske jenter i bunadABC Nyheter 15.07.2017
  Med stjålne norske pass, jenter i bunad og en «suksesshistorie» om et nytt liv i Trondheim, forsøker kyniske menneskesmuglere å tjene penger på migranter som ønsker seg til Norge. 
 • UDI-sjefen: Italia har en migrasjonskrise, ikke en flyktningkriseVG 13.07.2017
  Italia sliter med å takle rekordhøye ankomster over Middelhavet. UDI-direktør Frode Forfang understreker at de fleste som nå kommer, ikke har krav på beskyttelse.
 • Skal vi bare la dem dø? Kommentar av Kari Aarstad Aase i VG 13.07.2017
  Skal redningsbåtene i Middelhavet slutte å plukke opp flyktninger for å skremme flere fra å legge ut på den farlige ferden fra Libya?
 • 30-åringen refser EU og vil stanse migrantstrømmen. Om få måneder kan han styre et land. Aftenposten 13.07.2017
  Sebastian Kurz kopierer deler av Emmanuel Macrons suksessoppskrift i Frankrike, men politikken er ulik: Kurz flytter seg mot ytre høyre.
 • Ikke alle innvandrere kommer fra land der kjønnslemlestelse eller tvangsekteskap praktiseresDebatt av Seher Aydar (2. kandidat i Rødt Oslo) i Dagbladet 13.07.2017
  Sylvi Listhaug er i regjering og kan gjøre noe med det hun vil at kvinnebevegelsen skal fikse. I stedet for å alltid snakke ned andre, burde hun sett på hva hun og Frp selv gjør.
 • Listhaugs stråmannsargumentasjon går rett hjem hos dem som trives best i kommentarfelteneKommentar av Amanda Schei i Dagbladet 13.07.2017
  Det er mange innvandrerkvinner som ikke lever frie liv i Norge. Men Listhaug gjør lite for å hjelpe dem.
 • 23 millioner mennesker planlegger å migrereDagbladet (NTB) 12.07.2017
  USA er den mest ettertraktede destinasjonen. Selv om millioner av mennesker planlegger å migrere, utgjør de bare 0,4 prosent av jordas befolkning, understreker Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).
 • Høyreradikal gruppe skal patruljere i MiddelhavetDagsavisen (NTB) 12.07.2017
  Borgerverninitiativet «Defend Europe» ble lansert av innvandringsmotstandere fra Frankrike, Italia og Tyskland etter at de hadde samlet inn de 76.000 euroene de trengte for å leie en båt.
 • Innvandrerne drarKommentar av Kjetil Wiedswang i Dagens Næringsliv 12.07.2017
  Innvandringsangst drev frem brexit. Nå er innvandrermangel et problem.
 • EU-parlamentets president: Kan bli migrantstrøm av «bibelske dimensjoner» til EuropaAftenposten 12.07.2017
  President for Europaparlamentet spår stor vekst i antall migranter de neste årene. Situasjonen er uholdbar, mener forsker.
 • Dette skipet reiser til Libya-kysten med innvandringskritiske unge. De skal hindre migranter på vei til Europa. Aftenposten 12.07.2017
  Ungdomsbevegelsen Generasjon Identitet har samlet inn over 700.000 kroner for å stoppe innvandring til Europa. – Dette er ekstremisme, sier Leger Uten Grenser.
 • Norsk asylpolitikk bryter med religionsfrihetenKommentar av Halvor Nordhaug (biskop i Bjørgvin) i Aftenposten 12.07.2017
  Vet nordmenn flest at våre myndigheter ikke bare godtar, men også forventer at mennesker avstår fra å bruke sin religionsfrihet?
 • – Norge må ta imot 15 000 kvoteflyktningerUkeavisen Ledelse 12.07.2017
  – Norge må ta ansvar og ta imot 15 000 kvoteflyktninger de neste tre årene, sier Norsk Folkehjelps generalsekretær, Henriette Killi Westhrin.
 • Erdogans klappjakt gir Norge ny gruppe asylsøkereABC Nyheter 12.07.2017
  Antall asylsøkere i Norge raser nedover, men søkergrupper fra Tyrkia skiller seg ut. Etter kuppforsøket i 2016 er innvilgelsesprosenten mer enn seksdoblet.
 • Mafia tjener 2,6 millioner per flyktningbåtABC Nyheter 11.07.2017
  Italia makter ikke ta hånd om alle båtflyktningene som krysser Middelhavet og har bedt andre EU-land ta ansvar. Samtidig tjener italiensk mafia millioner på å utnytte krisen. 
 • Sverige på førsteplass i ny innvandrings-rapportVG 11.07.2017
  «Søta bror» rangeres som det beste landet å bo i for innvandrere, ifølge en ny amerikansk studie.
 • Listhaug: – De største forkjemperne for kvinners likestilling er nå de feigesteAftenposten 11.07.2017
  Etter første uke tilbake som innvandringsminister etter mammapermen, er Sylvi Listhaug klar for valgkamp. Asylsøkere uten respekt for norske verdier slipper for billig unna og feministeliten er feig, mener hun.
 • «Foreldrene må vite at det er ingenting galt med å være norsk»Kommentar av Shurika Hansen i VG 11.07.2017
  Sommeren er en høytid for utsendelse av barn til land som Somalia, Pakistan og Irak. På forkant av reisen sitter mange barn og unge med vonde tanker og opplevelser, usikkerhet og utrygghet.
 • Avslag i Norge, opphold i utlandetDagsavisen 10.07.2017
  Fem asylsøkere som alle fikk avslag i Norge, har nå fått opphold i andre vestlige land.
 • Derfor ofrer migranter fortsatt livet sitt for å komme til EuropaAftenposten 09.07.2017
  «Hva gjør jeg her, når jeg kan leve ut drømmen som han?» Nå kommer båtmigrantene fra Vest-Afrika, ikke Midtøsten, viser en fersk rapport der migranter forteller hvorfor de tar den farlige reisen gjennom Libya.
 • Ap håner Frps valgløfter om grensekontroll: – De prøver å tøffe segABC Nyheter 09.07.2017
  Frp går til valg på permanent grensekontroll for å bremse asylinnvandring, men får det glatte lag av Ap: – De har ingen troverdighet. De prøver å tøffe seg med dette utspillet.
 • Større asylnedgang i Norge enn i andre landNRK nyheter 08.07.2017
  Antallet asylsøkere faller mer i Norge enn i andre europeiske land. – Retorikk og politikk har mye å si, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp).
 • InnvandringLederkommentar av Mímir Kristjánsson i Klassekampen 08.07.2017
  Den siste uka har Klassekampen i flere artikler satt søkelyset på sammenhengen mellom økt innvandring og økonomisk ulikhet. Ifølge professor Grete Brochmann har innvandring blitt «en av de viktigste faktorene når det gjelder økende ulikhet i det norske samfunnet». Det gjelder både asylinnvandring og arbeidsinnvandring fra EØS-området.
 • Anklager EU for å lukke øynene for tortur og voldtektNRK nyheter 07.07.2017
  EU kritiseres for å overlate båtflyktningenes skjebne til et land der de risikerer grove brudd på menneskerettighetene.
 • Etterlater flyktninger i ørken dobbelt så stor som NorgeNRK nyheter 07.07.2017
  Flyktningene som rømmer fra krig i Vest-Afrika må ta seg gjennom hundrevis av kilometer med ørkenlandskap og brennende hete for å nå kysten. Deretter venter den farefulle ferden i en gummibåt over Middelhavet.
 • Strever med flyktningløsningDagsavisen 07.07.2017
  Med ankomster på opp mot 10.000 på knappe to dager, ser Italia seg nødt til å øke presset mot EU. – Andre land rundt Middelhavet kan måtte ta flere, sier forsker.
 • Om politisk ufølsomhet og kynismeKommentar av Håkon C. Pedersen (forfatter) i Stavanger Aftenblad 07.07.2017
  Ifølge Amnesty International Norge er 5 millioner palestinere, 4,8 millioner syrere, 2,5 millioner afghanere og over 1 million somaliere per dags dato på flukt. Vi har forpliktet oss til å ta imot kun 8000 syriske flyktninger i løpet av tre år, når altså millioner av dem, ifølge Amnesty, er på desperat flukt fra krigens helvete, i «vår tids største humanitære katastrofe».
 • Listhaug: Redningsbåtene i Middelhavet må snuABC Nyheter (NTB) 06.07.2017
  At redningsbåtene slutter å frakte migranter til Europa er det eneste som kan stagge krisen i Middelhavet, mener Frp-statsråd Sylvi Listhaug.
 • De første flyktningene fra Syria har landet i FrankrikeABC Nyheter (NTB) 06.07.2017
  De første 16 syriske flyktningene som skal bo i Frankrike som ledd i en humanitær korridor, kom til Paris sent onsdag kveld.
 • Rekordmange migranter ankommer Italia. Nå øker risikoen for en ny krisesommer i Europa. Aftenposten 06.07.2017
  Mens flyktningstrømmen til resten av Europa nesten har stoppet opp, tar Italia imot flere og flere. Landet truer med å stenge havnene for båter fra frivillige organisasjoner.
 • Europa må hjelpe ItaliaLederkommentar i Aftenposten 06.07.2017
  Norge har hittil i år hatt den laveste asylankomsten på over 20 år. Scenene fra migranthøsten 2015 synes lenge siden når landet går inn i de søvnige sommermånedene.
 • Når frykten skal vinne valgKommentar av Hilde Frafjord Johnson (KrF) i Vårt Land 06.07.2017
  Det nærmer seg valgkamp, og da vet vi hva som skjer: Frp er ute med krav om nye innstramninger i flyktning- og asyl­politikken. Denne gangen skjedde dette til tross for rekordlave asyltall. Men nå var vinklingen en annen. I et Europa der terrorhandlinger rykker stadig nærmere, er mange redde. De fem tiltakene som Frp lanserte skulle gi et tryggere Norge. Budskapet var med andre ord at mennesker som søker tilflukt hit gjør landet utrygt.
 • Følger Anne Holt i det hele tatt med på hva som skjer i Sverige? Kommentar av Karl-Eirik Kval i Dagbladet 05.07.2017
  Er uttrykket «svenske tilstander» helt uten relevans for det svenske samfunnet, og dessuten noe innvandringskritikere har funnet på bare for snakke Sverige ned og å begrense innvandringa? Forfatter og tidligere justisminister Anne Holt har nylig skrevet et innlegg i Dagens Nyheter der disse påstandene framkommer. Dessverre er teksten preget av feil, forvregninger, misforståelser og mangel på tidsperspektiv.
 • MigrantbølgenLederkommentar i Dagens Næringsliv 05.07.2017
  Det er liten grunn til å tro at migrasjonsønskene vil avta, heller ikke om EU lykkes med sitt storstilte hjelpeprogram for Afrika, som forsøksvis skal sikre folk et bedre liv der de er. Internasjonale studier har vist at i land der det er mulig, vil emigrasjonen øke helt til levestandarden når et nivå langt over det den i dag er i store deler av Afrika. I Europa er det grenser for gjestfrihet. Selv sjenerøse Sverige og Tyskland sa stopp etter flyktningbølgen fra Syria i 2015, da mottaksapparatene var i ferd med å knele. Velviljen overfor økonomiske migranter er enda lavere.
 • Migrantstans kan koste Italia 38 milliarder euroDagens Næringsliv (NTB) 05.07.2017
  Dersom Italia stenger døra for alle migranter, kan det komme til å koste velferdssystemet 38 milliarder euro, tilsvarende 361 milliarder kroner.
 • AFP: Over 100.000 migranter har krysset Middelhavet til Europa siden januarAftenposten 05.07.2017
  Flere enn 100.000 migranter har siden januar krysset Middelhavet til Europa, ifølge nye tall fra Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).
 • EU-ministre vil ha retningslinjer for redningsarbeid i MiddelhavetABC Nyheter (NTB) 04.07.2017
  Innenriksministrene i Frankrike, Tyskland og Italia vil ha retningslinjer for hjelpeorganisasjoner som jobber med å redde båtflyktninger i Middelhavet.
 • FN: Økende strøm av migranter i LibyaABC Nyheter (NTB) 04.07.2017
  Omfanget av menneskesmuglingen i Libya vokser raskt, ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Mange av migrantene krysser Middelhavet til Europa.
 • Europeiske ministere møttes om båtflyktningerABC Nyheter (NTB) 03.07.2017
  Timer etter at Italia ba øvrige EU-land om hjelp til å takle strømmen av migranter over Middelhavet, diskuterte tre europeiske ministere utfordringen i Paris.
 • FN: – Situasjonen i Italia en tragedieNRK nyheter (NTB) 03.07.2017
  Italia makter ikke å ta hånd om alle båtflyktningene som krysser Middelhavet og ber andre EU-land om å ta en større del av ansvaret. Bare siden sist helg har 12.600 migranter og flyktninger kommet til Italia.
 • Tyrkia: – Vi har verdens beste flyktningleirerVG 02.07.2017
  ... men vil ha «sikre soner» i Syria for å unngå ny flyktningbølge.
 • Når livredderne blir fritt viltKommentar av Espen Løkeland-Stai i Dagsavisen (nye meninger) 02.07.2017
  Det eneste som skjer om redningsarbeidet avsluttes er at flere dør. Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM), forskere og NGOer har i en årrekke avvist pull factor-argumentet. Likevel reproduseres disse anklagene, og gir næring til hatefulle høyreekstreme som samler inn penger for å angripe skip som redder liv i Middelhavet.

Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.

Utdrag fra partienes stortingsvalgprogram:

"Dagens asylsystem bidrar til menneskesmugling, er ineffektivt, urettferdig og etterlater millioner av mennesker i den ytterste nød. Det kan også bidra til fremmedfrykt, terror og økte konflikter i Norge og Europa. Fremskrittspartiet vil derfor arbeide for å innføre et nytt og mer rettferdig og humant internasjonalt asyl- og flyktningesystem som sikrer en begrenset og kontrollert asylinnvandring hvor nasjonalstatene har kontroll over antall asylsøkere."

Utdrag fra FrPs program

"Høyres mål er en streng, rettferdig og forutsigbar asylpolitikk, i tråd med internasjonale konvensjoner og i samarbeid med andre land. 
Europa opplever en historisk stor tilstrømning av flyktninger og migranter. Migrasjonen er internasjonal, og kan bare håndteres ved et omfattende samarbeid mellom mange land. Høyre ønsker å styrke det internasjonale samarbeidet for å sikre den felles europeiske yttergrensen, sørge for en rettferdig fordeling av flyktninger med beskyttelsesbehov og forhindre at sårbare grupper legger ut på flukt."

Utdrag fra Høyres program

"Muligheten til fri bevegelse er en grunnleggende liberal verdi. Innvandring stimulerer oss sosialt, kulturelt og økonomisk og gjør samfunnet vårt sterkere, rikere og mer mangfoldig. Samtidig setter folkeforflytninger samfunnet og velferdsstaten på prøve, og ulike innvandrergrupper fører med seg forskjellige utfordringer og forpliktelser. En god innvandrings- og integreringspolitikk har et sett av tiltak som er tilpasset arbeidsinnvandring, flyktninger og familieinnvandring."

Utdrag fra Venstres program

"Vi har et ansvar for å handle når noen lider nød uavhengig av hvem de er, hvor de kommer fra og hvordan de har valgt å leve sine liv. KrF mener det er en verdi at folk skal kunne bevege seg så fritt som mulig. Samtidig er det nødvendig å regulere innvandringen av flere grunner, blant annet for å ivareta behovet for en god integrering av de som kommer."

Utdrag fra KrFs program

"Norge har et grunnleggende ansvar for å bidra i en verden der mange er på flukt fra krig, forfølgelse og klimaendringer. De Grønne vil stå opp for flyktningretten, og ønsker en ansvarlig og anstendig flyktningpolitikk. Den vil være forankret i anbefalingene fra FNs høykommissær for flyktninger, og i våre lange tradisjoner for å bidra internasjonalt og her hjemme. Et tett samarbeid i Europa og med land i Europas nærområder er nødvendig for å ivareta asylsøkeres og flyktningers grunnleggende rettigheter, og for
å ivareta både flyktningene og den økonomiske, økologiske og sosiale bærekraften i landene som tar imot dem."

Utdrag fra MDGs program

"Vi lever i en urolig verden med rekordhøye flyktningetall. Norge skal i god tradisjon bidra med det vi kan for å forbedre en håpløs livssituasjon for millioner av mennesker. Men vi må ha kontroll med egne grenser og hvor mange som kommer til Norge om vi skal sikre god integrering."

Utdrag fra Senterpartiets program

"Arbeiderpartiet tok initiativ til og står ved de brede forlikene om innvandring og integrering i Stortinget i 2015. Vi vil videreføre en streng, rettferdig og human asyl- og flyktningpolitikk. For oss er det viktig å sørge for kontroll med ankomstene til Norge. Mennesker som har krav på beskyttelse fordi de har blitt tvunget til å forlate hjemlandet sitt, skal få sin sak behandlet i Norge i tråd med internasjonale regler. Mennesker som ikke har behov for slik beskyttelse, skal returneres så raskt som mulig. Erfaring viser at viljen til god integrering kan være nært koplet til opplevelsen av at det er kontroll med innvandringen og kontroll ved grensene. 
Vår politikk er basert på menneskerettighetene og flyktningkonvensjonen. Samtidig vil vi ta initiativ til en gjennomgang av internasjonale konvensjoner for at disse bedre kan tilpasses vår tids flyktningsituasjon."

Udrag fra Arbederpartiets program

"Norge er et flerkulturelt samfunn, hvor det bor folk med bakgrunn fra mange ulike land. Dette gir mange muligheter, og mange med innvandrerbakgrunn bidrar på en positiv måte. Integreringen går i hovedsak bra, noe vi ser ved at mange unge med innvandrerbakgrunn lykkes godt i utdanning og arbeidsliv. Samtidig er det også utfordringer som vi må jobbe med. Vi må øke kvinners deltakelse i arbeidslivet, styrke norskopplæringen og ta utfordringer med æreskultur på alvor. Rasisme og fremmedfiendtlighet er også et stort problem som må bekjempes. Det må være noen grunnleggende verdier som er felles for alle som bor i Norge. SV er derfor opptatt av å støtte krefter i minoritetsmiljøene som kjemper for likestilling og moderne verdier."

Utdrag fra SVs program

"I 2015, da Europa møtte den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig, svarte EU og den norske regjeringen med å tette grensene enda mer. Den norske asylpolitikken er en av de strengeste i Europa. Anbefalinger fra FN tilsidesettes, og mennesker returneres til konfliktrammede land. Asylsøkere som får saken behandlet i Utlendingsnemnda har liten rettssikkerhet, og papirløse går i årevis uten rettigheter. Barn sendes ut av såkalt innvandringspolitiske hensyn, for å gi en signale ekt til andre om ikke å komme til Norge."

Utdrag fra Rødts program