Hva nå med norsk eksport av militært materiell til Emiratene?

I en rapport om norsk våpeneksport sist uke konkluderte Riksrevisjonen at den samlede kontrollen for å hindre ulovlig eksport er for dårlig. - En varslet skandale, mener Redd Barna, som i en rapport i fjor, utarbeidet sammen med Changemaker, konkluderte at "Den svært uforutsigbare og lite åpne utviklingen i norsk eksport til landene som kriger i Jemen er et alvorlig eksempel på behovet for endringer." Nyvalgt president i USA, Joe Biden, varslet før helga stans i all støtte til "offensive operasjoner i Jemen". Vil Norge nå stanse eksporten av miliært materiell til Emiratene?

Våpeneksport.jpg

Redd Barna og Changemaker er blant organisasjonene som lenge har advart mot eksport av militært materiell til landene som deltar i krigen i Jemen. For et år siden la de fram rapporten "Våpeneksport og krigen i Jemen", som konkluderte slik:

"Konklusjonen er at den norske eksporten til landene som kriger i Jemen er uansvarlig og må stanses. Organisasjonene bak rapporten har i en årrekke bedt norske myndigheter om å iverksette en uavhengig gransking av eksporten som allerede har funnet sted til koalisjonen. Vår gjennomgang i denne rapporten forsterker behovet for en slik gransking."

Sist uke ble deres konklusjoner langt på vei bekreftet i en undersøkelse av myndighetenes arbeid med eksportkontroll av strategiske varer gjennomført av Riksrevisjonen. Da undersøkelsesrapporten ble lagt fram 2. februar ble konklusjonen oppsummert slik:

"Eksport av våpen og annet forsvarsmateriell, skal bare skje etter en nøye vurdering av uten- og innenrikspolitiske forhold i området de skal selges til. Vår undersøkelse viser at Utenriksdepartementets vurderinger ikke er grundige nok og at den samlede kontrollen for å hindre ulovlig eksport er for dårlig."

Med henvisning til krigen i Jemen, som i de senere årene har stått sentralt i debatten om norsk eksport av militært materiell, pekte Riksrevisjonen spesielt på at:

"Utenriksdepartementets beslutningsgrunnlag før godkjenning av eksport til De forente arabiske emirater var ikke godt nok til å vurdere risikoen for at materiellet kunne komme på avveie. Materiell på avveie kan havne hos en uønsket sluttbruker eller bli benyttet til uønskede formål. Departementet har dermed ikke ivaretatt Stortingets forutsetning om at grundige forhåndsvurderinger er den viktigste sikringen mot at norsk materiell havner på avveie godt nok."

Utenriksdepartementet (UD) deler imidlertid ikke Riksrevisjonens vurderinger i dette tilfellet og svarer slik på kritikken:

"Vurderingene som er gjort er grundige og i tråd med retningslinjene. Alle sentrale og relevante kriterier i retningslinjene er grundig vurdert. Dette inkluderer menneskerettighetssituasjonen, risiko for intern undertrykking og risiko for brudd på humanitærretten i krigen i Jemen. Vurderingen av 1959-vedtakets relevans i denne saken er skriftliggjort og senere forelagt Stortinget i de årlige stortingsmeldingene. Det foreligger også myndighetsbekreftede sluttbrukererklæringer med re-eksportklausul. Alle lisenssøknader vil i tillegg underlegges en meget grundig og individuell behandling innenfor rammene av retningslinjene."

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) forsvarte sist uke departementets syn i debatt med Riksrevisor Per-Kristian Foss og Gunvor Knag Fylkesnes i Redd Barna på Dagsnytt 18 (NRK) og på lederplass kommenterte Dagbladet UDs reaksjon slik:

"Riksrevisjonen gir knusende kritikk for manglende kontroll og oppfølging når norskproduserte våpen og annet militært utstyr selges til utlandet. Reaksjonen er som vanlig ytterst avmålt."

Om regjeringen og/eller Stortinget vil endre politikk og/eller praksis gjenstår å se. Riksrevisjonens rapport ligger nå til behandling i Stortingets kontroll- og konstitsjonskomite og utenriks- og forsvarskomiteen vil trolig få regjeringens årlige våpeneksportmelding til behandling før sommeren.  

Redd Barna: En varslet skandale

- Dette er en varslet skandale, sa Gunvor Knag Fylkesnes i Redd Barna til VG etter at Riksrevisjonens rapport ble lagt fram. I et innlegg i Nettavisen sammen med kollegene Irene Dotterud-Flaa og Gina Ekholt i Redd Barna sist uke var budskapet bl.a. at: 

"Utenriksministeren må dra i nødbremsen og stanse resterende eksport til Emiratene."

Leder i Changemaker, Embla Regine Mathisen, mener også at "eksporten må stanses umiddelbart" og pekte i et innlegg i Klassekampen mandag denne uka bl.a. på at:

"Vi kan nå trygt slå fast at regjeringen har legitimert salg av krigsmateriell til autoritære regimer som Oman og Saudi-Arabia på et syltynt grunnlag. Samtidig som det har kommet bekymring på bekymring om bruk av norsk krigsmateriell mot sivile mål i krigen i Jemen. Det er en skam for Norge som fredsnasjon."

- Kontrollen av våpeneksport må skjerpes, mente også Aftenposten på lederplass samme dag (ikke på nett) og utdypet det slik:

"Rapporten fra Riksrevisjonen er grundig. Den gir inntrykk av et system preget av slurv og dårlige rutiner. Det er urovekkende. Et solid og pålitelig kontrollsystem er en forutsetning for å drive med produksjon og eksport av våpen. Dersom det svikter kan det få svært alvorlige konsekvenser."

Etter at krigen i Jemen startet i 2015 har regjeringen vært under press fra norske sivilsamfunnsorganisasjoner  og deler av opposisjonen på Stortinget for å stanse eksporten av militært materiell til de landene som deltar i krigen. I desember 2017 besluttet UD å stanse eksporten av A-materiell (våpen og amunisjon) til Emiratene og i november 2018 ble det også besluttet "at det i den nåværende situasjonen ikke skal gis nye lisenser for eksport av forsvarsmateriell eller flerbruksvarer til militær bruk til Saudi-Arabia". Om kritikken fra Riksrevisjonen og andre denne gangen vil endre Norges praksis med hensyn til eksport av militært materiell til Emiratene gjenstår å se. Både for UD og Stortinget vil kanskje initiativet fra USAs nye president sist uke, for å få slutt på krigen i Jemen, påvirke vurderingen av denne saken?

Biden: Krigen i Jemen må ta slutt!

- Dette er historien om hvordan Jemen ble åsted for det FN kaller den verste humanitære krisen i verden, skrev seniorrådgiver i Redd Barna, Alvhild Strømme, i en kronikk i Aftenposten sist høst. Hun trakk opp noe av det historiske bakteppet:

"I kjølvannet av den kalde krigen ble Nord- og Sør-Jemen i 1990 til ett land. President Saleh, som hadde vært president i nord, beholdt makten i et forent Jemen. Saleh beskrev det å regjere i Jemen som å «danse på hoder til slanger». De fleste beholdt sin lojalitet overfor klanen sin fremfor en lojalitet til landet og institusjonene som ble etablert i det nye Jemen. I sør opplevde mange at de ble skjøvet til siden. Skole- og helsevesenet forfalt, samtidig som statseide landeiendommer ble lagt ut på billigsalg, og kjøpt opp av en kapitalsterk elite, mange av dem fra nord."

Siden gikk det fra vondt til verre, etter at Saleh fikk hjelp av nabolandet Saudi-Arabia til å slå tilbake mot opprørerne og bombet nordområdene i flere omganger mellom 2004 og 2010.

– Jemen er på randen av sult, og vi må ikke snu ryggen til millioner av familier som nå er i desperat nød, advarte David Beasley i FNs matvareprogram (WFP) i desember i fjor. Og her kan kanskje valget av Joe Biden som ny president i USA etter Donald Trump få betydning. 

For et par år siden ønsket kongressen i USA å stanse landets salg av våpen til Saudi-Arabia, men daværende president Trump nedla veto. Saudi-Arabia har vært og er blant de viktigste kjøperne av amerikanske våpen og Trump argumenterte for at stans i våpensalget ville ødelegge mer for USA enn for Saudi-Arabia. I sin tale om "Amerikas plass i verden" sist uke varslet Joe Biden ny kurs på mange områder, herunder krigen i Jemen. Han kunngjorde at utenriksminister Antony Blinken hadde utnevnt karrierediplomaten Tim Lenderking som spesialutsending til Jemen og la til:

"Tims diplomati vil bli styrket av USAID og arbeidet for at humanitær hjelp når det jemenitiske folket som lider under uutholdelig ødeleggelse. Denne krigen må ta slutt. Og for å understreke vår forpliktelse avslutter vi all amerikansk støtte til offensive operasjoner i krigen i Jemen, inkludert relevant våpensalg."

Noen dager tidligere hadde også Italia varslet innstramminger og at en midlertidig stans i Italias våpensalg til Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater nå blir permanent. 

Sivilsamfunnet og kampen mot "diktatoreksporten" - fra Libya til Jemen

- Bare måneder før norske jagerfly måtte bombe Libya solgte Norge krigsmateriell til Gaddafi, kunne TV2 melde for snart ti år siden og Aftenposten kunne fortelle at Norge i perioden 2003-2010 hadde ekportert militært materiell for over 1,3 milliarder kr. til arabiske diktaturer. Begge oppslagene bygget på informasjon fra daværende leder i Norges Fredslags våpenhandelgruppe, Alexander Harang, og saken førte til betydelig debatt om norsk våpeneksport til diktaturer i forbindelse med Stortingets behandling av regjeringens våpeneksportmelding for 2010. I årene som fulgte skjedde det likevel ingen endringer. Changemakers kampanje fra sommeren 2014 til sommeren 2015 førte heller ikke til endringer i norsk politikk eller praksis, men mobiliserte våre ungdomspolitikere. I en felles kommentar i VG 20. november 2014, signert av lederne for samtlig ungdomspartier, hadde de følgende budskap:

"Stans diktatoreksporten i år!"

Krigen i Jemen førte til fornyet press fra sivilsamfunnet fra og med 2015. Da Stortinget våren 2016 behandlet regjeringens våpeneksportmelding for 2014 fikk de tilsendt et omfattende høringsinnspill fra ForUM. Samtidig fikk de tilgang til en rapport fra Redd Barna, som krevde at Norge skulle stoppe alt salg av militært materiell som kan bli brukt i Jemen, så vel som en ny rapport fra Changemaker, som konkluderte slik:

"Ingen kontroll av norske våpen etter eksport."

Sivilsamfunnet lyktes også på nytt i å mobilisere ungdomspartiene. I et felles innlegg i Dagbladet i januar 2016 konkluderte de (alle unntatt Fpu) slik: 

"Verden skriker etter trygghet, men Norges svar er å øke eksporten av krigsmateriell til regimer som undertrykker egen befolkning, og på den måten rive ned bærebjelken i norsk utenrikspolitikk - menneskerettighetene. For tredje år på rad ber vi Norge heller styrke denne bærebjelken ved å stanse eksport av krigsmateriell til disse landene. Når stortingsmeldingen om norsk våpeneksport behandles i Stortinget har politikerne mulighet til å gi oss en litt tryggere fremtid."

De ble ikke hørt. 

- Stans norsk våpeneksport, var oppfordringen fra lederne i ForUM, Redd Barna, Changemaker, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Amnesty International Norge, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, Norges Fredsråd og Norges Fredslag i en kronikk på NRK ytring i mai 2019. De innledet slik:

"Krigen i Jemen pågår nå. Norsk eksport av militært materiell til land som kriger i Jemen pågår nå. Dette viser at det er noe grunnleggende galt med forvaltningen av norsk våpeneksport."

Nå har de i alle fall blitt hørt av Riksrevisjonen og saken ligger til behandling i Stortinget. Om et flertall på Stortinget vil ta grep for å sikre bedre kontroll gjenstår å se.

Kirkens Nødhjelp foretok i november en gjennomgang av partienes programutkast i forkant av neste års valgkamp og la fram sine vurderinger i rapporten "Hvor verdensvennlig er politikken?". Gjennomgangen viser at særlig de største partiene, Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, så vel som Fremskrittspartiet, scorer lavt på våpensksport, mens de øvrige partiene, spesielt regjeringspartiene KrF og V, i all hovedsak får ros. 

Kirkens Nødhjelps generelle innspill til partiene var dette:

"Norsk eksport av militært materiell til land som bryter humanitærretten i Jemen illustrerer at det er et behov for endring i eksportkontrollregelverket og praktiseringen av det. Det må settes ned et offentlig utvalg som gjør en helhetlig gjennomgang av norsk eksportregelverk og –kontroll."

Aktuelle lenker:

Kommentarer og innspill fra sivilsamfunnet:

 • Våpensalget må stanses. Changemaker 05.02.2021
  Tirsdag denne uka knuste Riksrevisjonen en langvarig myte fra Utenriksdepartementet om at Norge har “blant verdens strengeste eksportkontroll av krigsmateriell”.
 • Hvor verdensvennlig er politikken? Kirkens Nødhjelp 27.11.2020
  Kirkens Nødhjelp har vurdert partienes utkast til partiprogram og kommer med anbefalinger om hvordan programmene bør bli sterkere på utvikling. – MDG, KrF og SV leverer solide program på bistands-, klima- og utviklingspolitikk – mens FrP og Høyre har en lang vei å gå for å svare på de globale utfordringene verden står overfor.
 • Ny rapport: Våpeneksport og krigen i Jemen. Redd Barna 26.02.2020
  En ny rapport fra Redd Barna og Changemaker slår fast at det er en klar og tydelig risiko for at norsk ammunisjon, solgt til Emiratene, kan brukes i Jemen. I rapporten, som avdekker svakheter i dagens eksportregelverk- og praksis, prøver organisasjonene å komme nærmere et svar på om det er en risiko, og hvor stor denne er, for at norsk ammunisjon kan havne i konflikten i Jemen.
 • Våpen og våpeneksport. Temasider fra Amnesty Norge
  Hvert år produseres det nok kuler til å drepe hele verdens befolkning - to ganger.
 • Stans norsk våpeneksport. Kronikk av ledere i 9 freds- og humanitære organisasjoner på NRK ytring 22.05.2019
  Krigen i Jemen pågår nå. Norsk eksport av militært materiell til land som kriger i Jemen pågår nå. Dette viser at det er noe grunnleggende galt med forvaltningen av norsk våpeneksport.

Tidligere relevante saker fra RORG-samarbeidet/Global:

Medieklipp og -debatt (oppdatert per 23.02.2021):

 • Jazz- og kirkemusikkfestivaler fortsetter med våpen-sponsor. Vårt Land+ | 23.02.2021
  Kongsberg Jazzfestival brøt med våpen-sponsor, men gjorde helomvending etter voldsomme reaksjoner. – Det uhørte presset festivalen opplever går ut over selvråderetten, sier leder i Norsk Jazzforum. Kirkemusikkfestivalen Glogerfestspillene lever godt med Kongsberg Gruppen som sponsor.
 • Varsler ny våpenboikott. Klassekampen | 22.02.2021
  Flere artister er svært kritiske til at Kongsberg Jazzfestival gjenopptar samarbeid med våpenprodusent. – Jeg skal i alle fall ikke spille der nå, sier musiker Heida Mobeck.
 • Å jazze med våpenindustri. Kommentar av Vilde Håvardsrud (medlem av ledergruppa Kongsberg Fredslag) i Klassekampen+ (meninger) | 20.02.2021
  De som ikke ønsker å eksponere byen sin for mulige trusler, landet sitt fra å gå i feil retning, og verden fra mønstre som er bygget på utdaterte maktstrukturer og gamle fiendebilder, blir kalt radikale, fiendtlige og dobbeltmoralske. Mens de som ønsker å opprettholde en produksjon av noe som er skapt for å skade, som gjentatte ganger viser seg å sette fredsnasjonen Norge i etiske dilemmaer, blir kalt fornuftige, stabile og gode patrioter.
 • Jazzfestival snur etter kritikk – åpner for omstridt våpensponsor. Dagsavisen | 20.02.2021
  – Politikere og industrilobby fester grepet om kulturlivet, mener kritikerne av Kongsberg Jazzfestivals sponsoravtale med våpenbedrift.
 • – De skjærer over greina de sitter på (våpeneksport). Morgenbladet+ | 18.02.2021
  Styret og festivalsjefen begrunner beslutningen med at enkelte artister ikke ønsker å spille i Kongsberg by fordi Kongsberg Gruppen produserer forsvarsmateriell. Vårt utgangspunkt er at vi er svært stolte over det driver med, vi opererer under et av verdens strengeste regelverk, og våre dyktige ansatte går på jobb hver dag for å utgjøre en forskjell innenfor områder som nasjonal sikkerhet, grønn omstilling og digitalisering», skriver Lie. I en rapport publisert i februar, kritiserer Riksrevisjonen Utenriksdepartementet for manglende kontroll av enkelte av landene som kjøper norsk våpenteknologi.
 • Redd Barna jubler over Arbeiderpartiets mål for våpeneksportkontroll. Vårt Land+ | 11.02.2021
  Redd Barna mener Arbeiderpartiet styrker målene sine for kontroll av våpeneksport i sitt nye utkast til partiprogram. Nå utfordrer de partiet til å gå enda lenger.
 • Kontrollen av våpeneksport må skjerpes. Lederkommentar i Aftenposten 08.02.2021 (ikke på nett)
  Rapporten fra Riksrevisjonen er grundig. Den gir inntrykk av et system preget av slurv og dårlige rutiner. Det er urovekkende. Et solid og pålitelig kontrollsystem er en forutsetning for å drive med produksjon og eksport av våpen. Dersom det svikter kan det få svært alvorlige konsekvenser.
 • Eksporten må stanses umiddelbart. Kommentar av Embla Regine Mathisen (leder i Changemaker) i Klassekampen+ (meninger) | 08.02.2021
  Inntil solide systemer for kontroll og oppfølging er på plass må eksporten settes på vent. Det er nødvendig at all eksport av krigsmateriell til land som ikke har blitt vurdert skikkelig stanses, og det må skje nå. Det er et krav fra sivilsamfunnet, som har blitt holdt for narr. Riksrevisjonens undersøkelse viser at situasjonen er prekær og at det haster med tiltak. Salget kan ikke gjenopptas før man har fått kontroll på eksporten og langt strengere rutiner for oppfølging.
 • Kompromissløs kamp for en fredelig verden. Debatt av Hoda Imad (Internasjonal leder i AUF) i Nationen (meninger) | 06.02.2021
  AUF vil aldri kritisere de ansatte i industrien, de gjør tross alt bare jobben sin. De AUF kritiserer og som fortjener skyllebøtta for Norges våpenpolitikk, er landets Høyre-regjering. Fordi det er Høyre-regjeringen som sitter med ansvaret. Det er de som har inngått avtaler med land som har brukt våre våpen til å undertrykke sin og andres befolkning. Nylig publiserte Riksrevisjonen sin rapport om norsk våpeneksport. Høyre-regjeringen blir regelrett slaktet.
 • Hemmelig våpenkremmeri. Kronikk av Dag Hoel (forfatter av boka «Fred er ei det beste») i Klassekampen+ (meninger) | 06.02.2021
  Her må en sperre øynene opp. Serverer utenriksministeren usannheter om vilkårene for salgene av ammunisjon til Emiratene? Riksrevisjonen har funnet handelen så interessevekkende at de har gitt UDs dokumentasjon av våpenhandel med Emiratene en særskilt behandling presentert med utdypninger i rapporten. Dette materialet har utenriksdepartementet unndratt offentligheten.
 • Biden vil ha slutt på krigen i Jemen. Dagsavisen (NTB) | 06.02.2021
  President Joe Biden stanser USAs støtte til Saudi-Arabias krigføring i Jemen, som har bidratt til det FN kaller vår tids verste humanitære katastrofe.
 • Saudi-Arabia støtter Jemen-løsning etter Biden-tale. ABC nyheter (NTB) | 05.02.2021
  Saudi-Arabia gjentar at de er positive til en løsning i Jemen etter at USAs president Joe Biden trakk dette fram i en tale torsdag, ifølge statlige medier.
 • Norske våpen må ikkje ende i gale hender. Lederkommentar i Bergens Tidende (meninger) | 04.02.2021
  Utanriksdepartementet får no kritikk frå Riksrevisjonen for kontrollen med våpeneksporten. Det er det all grunn til.
 • Norsk våpeneksportkontroll på avveie. Kommentar av Gunvor Knag Fylkesnes (direktør for politikk), Irene Dotterud-Flaa og Gina Ekholt (utviklingspolitiske rådgivere, alle i Redd Barna) i Nettavisen (meninger) | 04.02.2021
  Norske stortingspolitikere og utenriksministere har avfeid Redd Barnas bekymringer om norsk risikoeksport av våpen og forsvarsutstyr til landene som deltar i krigen i Jemen. Konklusjonen fra regjeringen og det politiske flertallet på Stortinget har vært at Norge har en grundig eksportkontroll og «verdens strengeste regelverk». I går kom fasiten fra Riksrevisjonen, og selv keiseren må nå forstå at han ikke har nye klær, han er splitter naken.
 • Vrang i møte med kritikken. Lederkommentar i Dagbladet (meninger) | 04.02.2021
  Riksrevisjonen kritiserer Utenriksdepartementet, Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Tolletaten for manglende kontroll og oppfølging når norskproduserte våpen og annet militært utstyr selges til utlandet. Kritikken er meget konkret og Riksrevisjonen omtaler forholdene som «alvorlige» og «sterkt kritikkverdige» flere ganger. Rapporten finner feil i store deler av systemet som skal kontrollere at norske våpen ikke havner i land der det er krig eller borgerkrig, eller hvor de kan bli brukt av autoritære makthavere til å undertrykke egen befolkning.
 • Norskproduserte våpen og forsvarsmateriell selges uten god nok vurdering av mottaker, hevder Riksrevisjonen. Transit Magasin 03.02.2021
  – Dette er en varslet skandale om systemsvikt, sier politikk- og kommunikasjonsdirektør Gunvor Knag Fylkesnes i Redd Barna til NTB, 2. februar. SV-leder Audun Lysbakken er ikke mindre kritisk: – Det er totalt uakseptabelt at vi ikke har bedre kontroll på om Norge eksporterer våpen som kan brukes til krig og undertrykkelse, sier han ifølge NTB.
 • Riksrevisjonen: Dårlig kontroll med våpeneksport. TV2 03.02.2021
  – Norge skal være en ansvarlig eksportør av våpen. I denne saken mangler Utenriksdepartementets beslutningsgrunnlag viktig informasjon som utdyper risikoen for at materiellet havner på uønskede hender. Det er alvorlig, sier Per-Kristian Foss.
 • Sterk kritikk av UDs kontroll med norsk våpeneksport: − En skandale. VG | 03.02.2021
  – Dette er en varslet skandale. Riksrevisjonen sier i dag det Redd Barna har advart mot siden krigen i Jemen startet for fem år siden, sier leder for politikk og kommunikasjon i Redd Barna, Gunvor Knag Fylkesnes til VG.
 • Riksrevisjonen: Betydelig risiko for at norsk krigsmateriell havner i Jemen. Aftenposten (NTB) | 03.02.2021
  Riksrevisjonen kritiserer Utenriksdepartementet og andre etater for manglende oppfølging når norskproduserte våpen og militært utstyr selges til utlandet.
 • Kritikk av våpeneksport. Debatt i Dagsnytt 18, NRK Radio P2 02.02.2021
  Debatt med riksrevisor Per Kristian Foss, utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og Gunvor Knag Fylkesnes (Redd Barna).
 • Skadelig og naivt fra AUF. Kommentar av Caroline Hoff (Sentralstyremedlem i Unge Høyre) og Simen Murud (Leder i Buskerud Unge Høyre) i Nationen 01.02.2021
  Vi legger bak oss et annerledes år, mange av oss lengter etter stabilitet og forutsigbarhet i hverdagen. I stedet for å gjenoppbygge Norge, ønsker AUF å legge ned tusenvis av arbeidsplasser og hele den norske forsvarsindustrien i samme slengen.
 • Italia vil ikke selge våpen til Saudi-Arabia og Emiratene. ABC nyheter (NTB) | 30.01.2021
  En midlertidig stans i Italias våpensalg til Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater blir permanent. Bakgrunnen er landenes deltakelse i krigen i Jemen.
 • Italia stopper våpenslag på grunn av krig. VG | 30.01.2021
  En midlertidig stans i Italias våpensalg til Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater blir permanent. Bakgrunnen er landenes deltakelse i krigen i Jemen.

Dybdeartikler

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.

Alvorlig kritikk fra Riksrevisjonen - oppsummert:

 • Politiets sikkerhetstjeneste (PST) prioriterer det forebyggende arbeidet lavt. Det øker risikoen for at lisenspliktig forsvarsmateriell og varer og teknologi som kan styrke mottakerlandets militære kapasitet blir eksportert uten lisens.
 • Utenriksdepartementets beslutningsgrunnlag før godkjenning av eksport til De forente arabiske emirater var ikke godt nok til å vurdere risikoen for at materiellet kunne komme på avveie. Materiell på avveie kan havne hos en uønsket sluttbruker eller bli benyttet til uønskede formål. Departementet har dermed ikke ivaretatt Stortingets forutsetning om at grundige forhåndsvurderinger er den viktigste sikringen mot at norsk materiell havner på avveie godt nok.
 • Tolletaten kontrollerer få utførsler. Det fører til økt risiko for uønsket spredning av varer og teknologi som kan ha negative sikkerhetsmessige konsekvenser for Norge og våre allierte.

Kilde: Riksrevisjonen