bigstock-Big-city-with-skyscrapers-and--91887596.jpg

JUBILEUMSSKRIFT FOR INTERESSERTE I GLOBAL BYUTVIKLING

Den viktigste av små foreninger – Habitat Norge– fyller 30 år i 2018 og utgir jubileumsskriftet «Framtida skjer i byen». Det forteller ikke Habitats historie, men oppstarten på Arkitektforeningens loft i Josefine gaten forklares. Skriftet fokuserer på utviklingsutfordringene som ligger foran oss.

Rammen for foreningens aktiviteter har i alle år vært FNs arbeid med byer og utvikling. Visste du at FN og medlemslandene knapt har prioritert urban utvikling og by –organisasjonen United Nations Human Settlements Program (UN Habitat)? Et program som har vært på konkursens rand to ganger.

I en situasjon hvor boligproblemer og hjemløshet er blitt globale og mer akutte, ser FN i det minste utfordringene i et bredere utviklingsperspektiv enn før. Likevel: når bistandsmidlene for urban fattigdomsbekjempelse er like begrenset som i 1970, er det viktig å tenke nytt. Skriftets gjennomgående svar er lokalt samarbeid, organisering og mobilisering er viktig.

Rettighetsspørsmål – særlig likestilling men også retten til land har vært sentralt i norsk bistand. Noe er oppnådd, men mye gjenstår, konkluderes det. Les og forstå hvorfor.

At norsk lokaldemokrati har noe å lære av hvordan innbyggere involverer seg i planlegging og gjennomføring i fattige by områder i Sør kan overraske. Lær om «Know your city» tilnærmingen i regi av Slum Dwellers International. Er «omvendt» kunnskapsoverføring mulig?

Habitat Norges medlemmer har faglig og sosialt møtt folk i slummen verden over. Kampen for å overleve er hard, særlig for kvinner. Møtene har vært sterke. En konklusjon er at en ny «byforståelse» bør utvikles blant planleggere og beslutningstakere.  Utdanning av planleggere må rettes mot lokale problemstillinger og kunnskapspotensialet som rår her. 

Makten beveger seg nedover i verden fra staten til fordel for byer og lokale myndigheter. Internasjonale organisasjoner viser liten forståelse for en situasjon hvor urbane aktører – inkludert sivilsamfunns-organisasjoner – krever «plasser ved bordet». Er det gjennom slik representasjon at svaret mht. å bedre FNs manglende relevans ligger?

Boligbygging er et ledemotiv i artikkelsamlingen. Den drøftes med utgangspunkt i regioner, land og byer hvor problemene er størst. Og hvor modellene fra Singapore og Dubai er minst meningsfulle. Spørsmålet stilles om det ligger nyttige erfaringer i norsk etterkrigstids boligbygging. Er svaret å sette «vanlige folk først»?

Styret i Habitat Norge stiller til slutt spørsmålet om vår lille, men «kunnskapsrike» forenings rolle  primært vil bli å være norsk og global faglig/politisk nettverksbygger om bærekraftig by-utvikling?  

Jubileumsskriftet kan bestilles via «pay pal» på Habitat Norges hjemmeside. Pris: kr. 150 inkl. porto.   

alt