Makt bilde.jpg

Makt og Globaliseringskonferansen 2018

De siste tiårene har maktbalansen i verden endret seg kraftig, men gradvis, ofte uten at vi vanlige folk egentlig har lagt merke til det.

Bildet har etterhvert blitt tydeligere: Valgfriheten og liberaliseringen vi har sett gir stadig vekk de med økonomisk makt forrang. Vi sitter kanskje igjen med flere valgmuligheter, men uten makt til å påvirke og bestemme hvilke muligheter vi skal ha, og hvordan de skal fordeles og styres. Dermed minker også makta til å definere hvilken vei samfunnet vårt skal ta, hvordan vi skal leve våre liv, og hva frihet og fremgang egentlig er.

Vi er prisgitt spilleregler satt av hensynet til fri flyt av varer og tjenester, hvor matsikkerhet, miljø, og kontroll over egne ressurser må vike for uklare for dogmer som vekst og effektivitet.

Makt handler også om sosiale og kulturelle strukturer. Noen kan definere og innskrenke andres plass i samfunnet, noen ganger til og med uten å vite det selv. Makt over egen fremtid, over egen kropp eller hvordan man kan opptre i sosiale sammenhenger kan for mange fortsatt ikke tas for gitt, tross all den friheten vi har klart å kjempe fram.

Globaliseringskonferansen 2018 har derfor makt som hovedtema: Vi vil utfordre dagens maktstrukturer, belyse hvem som egentlig sitter med makta, og komme med løsninger på hvordan vi kan flytte makta over til folk.

FRIHETEN I FARE?
På åpningsmøtet spørs vi om friheten er i fare? Verden over vinner autoritære leder og høyreekstremister makt. I USA viser president Trump åpen forakt for demokratiske institusjoner. Hellas tvinges til å fjerne velferdsgoder, mens høyreekstreme ledere får fritt spillerom. På Filippinene har president Duterte startet en brutal utrensking av narkomane og 'terrorister'. Har liberalismens manglende evne til å ordne opp i kriser og dekke folkets behov gitt oss et kall etter autoritære ledere? Mer info: https://www.facebook.com/events/172391873673034/

KAMPEN OM VANNET
Vi skal også se på makten over en av verdens viktigste naturressurser ved å diskutere kampen om vannet. Omlag halve jordas befolkning opplever alvorlig vannmangel minst én måned i løpet av et år. Dette skyldes blant annet klimaendringer, befolkningsvekst, økende industrialisering og forurensning av ferskvannsressurser. Problemet er dypest sett strukturell skjevfordelinger av vannet som finnes. Med vann som en forutsetning for alt liv og tilgang til trygt drikkevann en menneskerettighet, hvordan kan både makten over vannet og vannet i seg selv forvaltes på en bærekraftig måte? Mer info: https://www.facebook.com/events/2095757420687973/

KVINNEKAMP OG FEMINISME VERDEN OVER
Vi skal belyse hvordan makt og maktstrukturer i samfunnet blir brukt som undertrykkelse av kvinner på forskjellige måter. Maktforholdene i samfunnet, og især patriarkalske strukturer, begrenser kvinners mulighet til fri selvutfoldelse og likeverdig deltakelse i samfunnet. Hva har kvinnebevegelsen verden rundt oppnådd i kampen for likestilling og full deltakelse for kvinner i samfunnet? Plenumsmøtet om kvinnekamp og feminisme verden over vil ha fokus på viktige globale kamper som kvinnebevegelsen kjemper, og hva som er oppnådd. Mer info: https://www.facebook.com/events/326759041213343/

TA HAVET TILBAKE OG JORDA I BRUK
Vi skal også se på løsninger: Bønder og fiskere i Norge har et viktig samfunnsoppdrag, men begge primærnæringene er truet av sterke kapital- og markedskrefter. Ta havet tilbake og jorda i bruk er et plenumsmøte om en fiskeripolitikk og jordbrukspolitikk der samfunnsoppdraget står i sentrum! Det betyr at vi trenger en politikk der havets og jordas ressurser brukes for å sikre nok og trygg mat til befolkninga. Matsikkerhet og sjølforsyning må stå i sentrum, verdiene tilfalle lokalsamfunn og Norges befolkning, og bevares for framtidige generasjoner. Mer info: https://www.facebook.com/events/281127259190875/

Norges Sosiale Forums over 70 medlemsorganisasjoner, sammen med en lang rekke andre arrangører, har planlagt over 60 foredrag, verksteder, debatter, konserter, utstillinger og strategimøter med innledere fra både inn- og utland som holdes i løpet av helgen.

Du får blant annet møte Vandana Shiva (indisk verdenskjent aktivist, øko-feminist og atomfysiker), Francia Márquez (colombiansk menneskerettighetsaktivist, vinner av Goldman Environmental Prize 2018), Mark Kaplan (Filmskaper og Emmy-pris vinner fra Sør-Afrika), Costas Lapavitsas (gresk/britisk professor og provokatør), Beverley Skeggs (britisk professor og maktanalytiker om kjønn, kapitalisme og sosiale medier) og Tetet Lauron (filippinsk miljøaktivist).

Globaliseringskonferansen er årets største begivenhet for alle samfunnsengasjerte mennesker. Når kloke og engasjerte hoder møtes oppstår også nye ideer, nytt engasjement og nye bevegelser klare for å ta makta i egne hender og skape en verden der hensynet til mennesker og miljø legger premissene for vår verden og våre liv.

Vårt slagord er: En annen verden er mulig!

Velkommen til DOGA og Kulturkirken Jakob i Oslo 12.-14. oktober! Mer info og fullt program: https://globalisering.no/

alt