bigstock-New-York-City-Usa-Jan-----341788039.jpg

Norsk utviklingssamarbeid neglisjerer 1 milliard fattige og 200 millioner hjemløse i byer

Om ni år skal FNs bærekraftmål være oppnådd. Solberg- regjeringen, som den siste i Nord Europa, er i gang med å lage en nasjonal handlingsplan. Habitat Norge, som i sitt arbeid har fokus på levekårene for marginaliserte og fattige i byer i globalt perspektiv, har i den forbindelse laget en debatt- og innspillsbok.

Ny debattbok fra Habitat Norge om bærekraftmålene

-Norge og verden trenger en by-orientert utviklingspolitikk
-Oljefondet må slutte å investere i boligspekulasjon      
-Plan og bygningsloven må endres for å sikre ombruk av eksisterende bygg dersom riving og nybygging ikke gir mindre klimautslipp.

Boken er beregnet på lokale og nasjonale myndigheter, politikere og byråkrater, planleggere, arkitekter og ikke minst studenter og lærer opptatt av en bærekraftig framtid. Særlig Bærekraftmål 11 – om byers utvikling - står sentralt i boka.

Boka «Verden av byer» har fire hoveddeler; om planlegging i klimautfordringenes og usikkerhetens tid, mobilisering og samskapning, behovet for trygg bolig og retten til byen. I tillegg inneholder den en innledning om trendene i global urbanisering og en avslutning som reflekterer over noen av temaene i den pågående byutviklingsdebatten. Boka har mange konkrete eksempler på hvordan byer kan ivareta de økonomiske, økologiske og sosiale hensynene som bærekraftig utvikling forutsetter. Hver artikkel konkluderer med konkrete innspill til Regjeringens Handlingsplan.

Det lokale i det globale og omvendt er bokas ledemotiv. Utgangspunktet er at Norge, våre byer og distrikter er integrert i den globale økonomien og påvirkes av den. Noen mer, noen mindre. Det er ikke mulig å fremme bærekraftig utvikling i Norge uten hensynet til eksiser -ende globale rammer og trender. I tillegg til økonomiske forhold er de knyttet til befolknings -utvikling/-endringer, transnasjonale selskapers virksomhet internasjonal kriminalitet, korrupsjon, utviklingen i globale epidemier osv. Norske byer er «inngangsportene» til verden. 

Boka reflekterer at det må tenkes nytt og målrettet samt handles internasjonalt av aktører som tidligere knapt har gjort det. I årene som følger blir norske byers "utenrikspolitiske" arbeid en viktig forutsetning for å investere og sikre transparente kapitalplasseringer, fremme handels interesser, hente industri-etableringer og arbeidsplasser samt å vinne lokale idretts- og kultur arrangement. Norske kommuner og fylker må i større grad løfte blikket over landegrensene, særlig i en verden hvor staters handlefrihet hemmes av økende proteksjonisme.

Boka inneholder 12 artikler skrevet av urbanister i kretsen rundt Habitat Norge. Redaktører er Ellen S.de Vibe og Erik Berg.

Ellen S. de Vibe «Norske byer trenger strategiske tilnærminger for å hevde seg. Det betyr planmessig tilnærming mht. hvordan norsk kunnskap - teknologi, organisering, kapital - kan tilbys og formidles. Det betyr å bygge ut «konnektivitet» i nye, utfordrende samarbeidsformer og omfang. Boka er ment som en inspirasjon til en slik diskurs».

Erik Berg «En av bokas viktigste funksjoner er å drøfte bærekraftutfordringer folk flest står overfor i en global sammenheng. Det vil si der de lever – i byer og tettsteder hvor ifølge EU kommisjonen 84% av verdens befolkning befinner seg. Dette perspektivet er neglisjert i norsk utenriks- og utviklingspolitikk. Byen ses som «en sektor til» som ikke kan prioriteres. Men lite er mer fler- og tverrsektorielt enn byen.  Når 90% av COVID 19 tilfellene utvikler seg her med direkte konsekvenser for menneskers mulighet til å overleve, får slik neglisjering alvorlige konsekvenser».  

Boka koster kr. 250-. inkludert porto. Den kjøpes ved betaling til kto. 1254 62 53951, via VIPPS 601816 eller PAYPAL på hjemmeside www.habitat-norge.org. Bestilles på habitatnorway@gmail.no

alt