Prosjektmidler fra Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering

Redd Barna ønsker prosjektideer og skisser: Redd Barna er medlem av Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering, som hvert år lyser ut prosjektmidler innen forskning, rehabilitering og forebygging. I forbindelse med utlysningen for 2012 inviterer Redd Barna nå forsknings- og fagmiljøer, organisasjoner og andre aktuelle samarbeidspartnere til å søke midler til nye prosjekter gjennom oss.

Redd Barnas Norgesprogram arbeider med å overvåke oppfyllelsen av barns rettigheter i Norge, og synliggjøre barn som befinner seg i en sårbar og utsatt situasjon. Vi dokumenterer barns situasjon, utvikler og sprer ny kunnskap og driver politisk påvirkningsarbeid. En viktig del av kunnskapen og dokumentasjonen vi behøver for vårt arbeid henter vi fra prosjekter som gjennomføres i samarbeid med partnere. Vi har både forsknings- og utredningsprosjekter og operative prosjekter (f. eks. utprøving av metoder, kartlegginger, prosesser med barn etc.) knyttet til temaer som angår barns rettigheter og situasjon i Norge.
Vi er særlig interessert i prosjektideer knyttet til følgende temaer:

•    Asyl- og flyktningbarn
•    Vold og overgrep mot barn, herunder nettrelaterte overgrep
•    Handel med barn
•    Barnevern
•    Barnefattigdom
•    Inkludering og solidaritet i skolen
•    Barns medvirkning
•    Barns rettigheter generelt


Dersom noen har gode prosjektideer innenfor andre temaer relatert til barns situasjon og rettigheter i Norge mottar vi gjerne det også. For mer informasjon om Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering, se www.extrastiftelsen.no

For at Redd Barna sammen med den enkelte søker skal få tid til å utvikle prosjekt og søknad i felleskap frem mot Extrastiftelsens søknadsfrist for 2012, vil vi gjerne ha en skisse på 1-2 sider som kort beskriver prosjektidé og målsetning allerede nå. Frist for å sende inn skisser til Redd Barna er mandag 27. februar 2012.

Prosjektskissen sendes på e-post til christine.rackwitz@reddbarna.no
eller per post til Redd Barna, ved Christine Rackwitz, Postboks 6902 St.Olavs plass, 0130 OSLO
Spørsmål kan rettes til christine.rackwitz@reddbarna.no eller telefon 988 08 640.