Tilskudd til retur- og tilbakevendingsprosjekter

Det er fortsatt mulig å søke tilskudd for prosjekter som bidrar til bærekraftig retur og tilbakevending og varig reetablering i hjemlandet.

UDI forvalter en tilskuddsordning for prosjekter som bidrar til bærekraftig retur og tilbakevending og varig reetablering i hjemlandet.
Ett av to kriterier må være oppfylt for at søknad om tilskudd skal bli vurdert:

·                                 Tilskudd må bidra til at personer med endelig avslag på søknad om asyl og øvrige personer uten lovlig opphold i Norge returnerer frivillig.

·                                 Tilskudd skal bidra til at flyktninger kan vende tilbake til hjemlandet når det er trygt.

 

Da det fortsatt er udisponerte midler igjen på  posten, er det mulig å søke om tilskudd til prosjekter frem til 1. august. Evt. søknader som kommer inn etter 1. august, vil bli behandlet hvis det er midler igjen på posten.

 

Mer informasjon om ordningen finnes her:

 

 

http://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/departementets-rundskriv-og-instrukser/2013-01-15-jd/

 

http://www.udi.no/Sentrale-tema/Retur-og-tilbakevending/Prosjektstotte/

 

 

Retur og tilbakevendingsenheten i  UDI kan kontaktes for mer informasjon, vakttelefon 40 43 61 96