WTO-avtale i havn, men ikke mye å feire

Tjue timer etter at ministerkonferansen i Verdens handelsorganisasjon skulle vært ferdig, ble det enighet om den såkalte ‘Bali-pakka’.“Vedtaket på ministerkonferansen i Verdens handelsorganisasjon (WTO) vil av mange regjeringer og i media bli framstilt som en stor, viktig og positiv begivenhet.

Champagnekorkene vil sprette. Men til tross for positive elementer i vedtakene, er det ikke veldig mye å feire,” sier Aksel Nærstad fra Utviklingsfondet og Handelskampanjen.Han er tilstede på ministerkonferansen på Bali.

 

Ingen skikkelige tiltak for matsikkerhet

“Ministerkonferansen har ikke klart å skape en skikkelig beskyttelse av tiltak for matsikkerhet i utviklingsland -  til tross for at over 800 millioner mennesker sulter og tusenvis dør hver dag av sult.  Retten til mat er en grunnleggende rettighet og det er fullstendig uakseptabelt at WTO skal forhindre land å sikre mat til sin egen befolkning! “ sier Nærstad.

 

Svake vedtak for de minst utviklede landene

“I stedet for å sørge for at viktige tiltak for utviklingsland blir gjennomført, vedtok ministerkonferansen uforpliktende oppfordringer.  USA blir ikke pålagt å stoppe med å ødelegge verdensmarkedene for bomull fra fattige land gjennom dumping . WTO-møtet bare forplikter seg til å fortsette dialogen om det!  Og i stedet for bindende forpliktelser fra rike land om å innfri forpliktelser de tidligere har påtatt seg om å innføre toll- og kvotefrihet for de minst utviklede landene og å fjerne eksportsubsidier på mat som ødelegger for fattige bønder i utviklingsland, er det vage oppfordringer til landene om å gjøre hva de har lovet. “

 

De rike landene vant igjennom

“På ett område ble det imidlertid fattet veldig konkrete og bindende vedtak. Det var på et område som først og fremst de rike landene har presset på for å få vedtatt; bedre tilrettelegging for handel. Mange mener de nye reglene som ble vedtatt vil føre til avindustrialisering og ressurstapping fra de fattigste landene. Samtidig er det vedtatt tekst om at i løpet av de nærmeste 12 månedene skal utvikles et arbeidsprogram  for utestående tema i Doha-runden, med spesiell vekt på tema av interesse for utviklingsland. La oss håpe at det ikke bare blir tomme ord og festtaler, ” sier Nærstad.

 

Multilateralisme

“Noe av det viktigste positive som kom ut av Bali-møtet kan på lengre sikt kan være at  det viste at multilaterale forhandlinger  på kompliserte handelsspørsmål  er mulig. Det foregår nå en rekke bilaterale og plurilaterale forhandlinger.  Utviklingsland kommer ofte dårligere ut i slike forhandlinger enn i multilaterale forhandlinger.  Mange av forhandlingene som nå skjer er i hovedsak mellom rike land,  og de vil seinere bli forsøkt presset på utviklingslandene – uten at de har noen innflytelse på avtalen. Det gjelder bl.a. forhandlingene om frihandel med tjenester som Norge er med på.”

 

På tide å løfte blikket

“Det er lett å bli sneversynt når en forhandler nærmest døgnet rundt i månedsvis om finurlige spørsmål om tollbehandling, og hvilke former for offentlig oppbygging av matlagre som er lovlig og ikke lovlig i henhold til WTO-regelverket.  Nå er det på tide å løfte blikket og se på mer overordnede spørsmål. Hva slags regler for internasjonal handel med mat kan bidra til å utrydde sult og fattigdom? Hvilke regler kan bedre utviklingslandenes muligheter til å bygge opp nasjonal industri og annet næringsliv?  Hva slags handelsregler og tiltak vil bidra til å redusere klimaendringer og andre miljøødeleggelser? Og hva må til for å skape millioner av gode arbeidsplasser, ikke minst i fattige land? Det er slike spørsmål det er behov for å diskutere framover,” sier Aksel Nærstad.