Dybdeartikler

Debatt om u-landsgjelda:Hva kan og bør gjøres?

RORG-samarbeidet / Global | 16.07.2001
Det europeiske gjeldsnettverket (EURODAD) i samarbeid med nettportalen Debtchannel.org (oneworld) starter en egen nettdiskusjon om hva som kan og bør gjøres i det videre gjeldsslettearbeidet. Initiativtakerne, som frykter at de rike landene nå synes de har gjort nok, peker på at mange fattige gjeldstyngende land fortsatt bruker mer penger på å betjene gjelda enn på reduksjon av fattigdom.

TWN-rapport om TRIPS og offentlig helse i WTO

RORG-samarbeidet / Global | 26.06.2001
- Blant industrilandene er det kanskje Norge som i størst grad støtter opp om utviklingslandenes synspunkter. Dette mener en rapport om diskusjonen om patenter og offentlig helse innenfor Verdens helseorganisasjon (WTO), skrevet for det uavhengige Sør-nettverket Third World Network.

Nettressurser om WTO

RORG-samarbeidet / Global | 22.06.2001
Verdens handelsorganisasjon (WTO) har siden opprettelsen i 1995 blitt en av verdens mektigste og mest omstridte organisasjoner. RORG-Samarbeidet har nå samlet lenker og annet stoff på nye temasider om WTO på Internett.

AIDS-medisiner: Kutt kostnadene!

RORG-samarbeidet / Global | 20.06.2001
Hvert år krever AIDS millioner av ofre. Oppmerksomheten har i økende grad blitt rettet mot TRIPS-avtalen innenfor Verdens handelsorganisasjon (WTO), som gjør at prisene på patenterte medisiner ofte blir urimelig høy. Kutt kostnadene! Det er kravet fra en lang rekke frivillige organisasjoner over hele verden forut for WTO-møtet om patentrettigheter som starter i Geneve i dag.

Oljefondet: Fortsatt ikke flertall for etiske retningslinjer

RORG-samarbeidet / Global | 11.06.2001
Det er fortsatt ikke flertall på Stortinget for innføring av etiske retningslinjer for oljefondet, til tross et betydelig press de siste månedene. I finanskomitéens innstilling til revidert nasjonalbudsjett, som ble avlevert sist fredag, tar flertallet regjeringens syn - at det ikke bør etableres regler som begrenser Petroleumsfondets investeringsmuligheter på grunnlag av en gitt virksomhet - "til orientering".

Norge mot u-landene i WTO-spørsmål?

RORG-samarbeidet / Global | 01.06.2001
Utenriksminister Thorbjørn Jagland ga i dag en redegjørelse for Stortinget om Norges arbeid i Verdens Handelsorganisasjon (WTO) forut for WTOs ministermøte i Qatar i november i år. Et sentralt punkt var Norges arbeid for "en ny og bred forhandlingsrunde" i WTO, som utviklingslandene har vært svært kritiske til.

ATTAC Norge/Noreg stiftet!

RORG-samarbeidet / Global | 01.06.2001

Etter mye både entusiastisk, skeptisk og kritisk forhåndsomtale ble Attac Norge/Noreg i går stiftet på et stormøte i Folkets Hus i Oslo. Nina Drange fra Fellesrådet for Afrika ble valgt til leder, med tidligere generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Halle Jørn Hanssen, og redaktør av 3. verdenmagasinet X, Ellen Hofsvang som nestledere.

Stortingsvalget 2001 og globale utfordringer

RORG-samarbeidet / Global | 29.05.2001
- Den manglende spenningen er et tegn på bred enighet om hovedlinjene i norsk utenrikspolitikk, skrev Aftenposten på lederplass 7. april - etter at Stortinget hadde gjennomført sin årlige utenriksdebatt. Men i sør-politikken kan vi finne betydelige motsetninger. Det viser bl.a. de politiske partienes nylig vedtatte programmer for stortingsperioden 2001-2005.

Oljefondet: Etikk ikke dårlig butikk

RORG-samarbeidet / Global | 13.05.2001
På Fafo-konferansen "Etikk og butikk" i går kom det fram at etikk slett ikke er dårlig butikk. Flere innledere, bl.a. Terje Osmundsen, viste til undersøkelser som tvert imot viste at etiske fond ga bedre avkastning. Også visesentralbanksjef Jarle Bergo i Norge Bank erkjente at det så langt ikke var grunnlag for å hevde at fond med etiske retningslinjer ga dårligere avkastning enn andre fond.

Regjeringen på glid i spørsmålet om etiske retningslinjer for oljefondet?

RORG-samarbeidet / Global | 11.05.2001
I revidert nasjonalbudsjett (St.meld.nr.2, 2000-2001) sier regjeringen at den vil ta initiativ til å endre forskriften for forvaltningen av oljefondet, slik at det blir mulig å trekke ut investeringer som kan være i strid med Norges folkerettslige forpliktelser. Regjeringen viser - ikke minst i retorikken - en langt større imøtekommenhet i disse spørsmålene enn tidligere.

Carl I. Hagen i Stortinget: - Vi blir veldig rike som følge av at også u-land må betale dyrt for olj

RORG-samarbeidet / Global | 09.05.2001
Det kanskje mest oppsiktsvekkende i Stortingsdebatten om utviklingspolitikken 8. mai i år var at det var Fremskrittpartiets formann, Carl I Hagen, som klarest pekte på "det moralske dilemmaet i at vi bl.a. blir veldig rike som følge av at også u-land må betale dyrt for oljeimport".

Tidligere sjeføkonom Stiglitz med kraftig kritikk - IMF/Verdensbankens vår-møter

RORG-samarbeidet / Global | 02.05.2001
- Vår hovedoppgave er fortsatt å bekjempe fattigdom, sa Verdensbankens direktør James Wolfensohn under de årlige vår-møtene i Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF), som ble avsluttet i Washington på mandag. Men utenfor konferanselokalene sto bankens tidligere sjeføkonom Joseph Stiglitz, som i et intervju med The Observer ikke var nådig i kritikken mot de to finansinstitusjonenes politikk: - Der er mange tapere, men de klare vinnerne synes å være vestlige banker og USAs finansdepartement.

Sydnes på kollisjonskurs med frivillige organisasjoner om kondisjonalitet-Utviklingspolitiske redegjørelse

RORG-samarbeidet / Global | 25.04.2001
I sin utviklingspolitiske redegjørelse til Stortinget i går karakteriserte utviklingsminister Anne Kristin Sydnes kritikken av Verdensbankens og IMFs strukturtilpasningspolitikk overfor fattige land som "meningsløs". Hun er dermed på kollisjonskurs med frivillige organisasjoner i Norge og internasjonalt, som har mobilisert foran vår-møtene i de to mektige institusjonene.

Sosialt ansvarlig næringsliv- Er "Global Compact" en god idé?

RORG-samarbeidet / Global | 19.04.2001
FNs generalsekretær Kofi Annan vil inngå en "Global Compact" - en global kontrakt - med næringslivet for å bringe globaliseringens goder til flere mennesker over hele verden. Men kritiske røster er skeptiske: - Etter grundig overveielse konkluderer vi at risikoen for Afrika er større enn fortjenesten og at idéen derfor bør avvises, mener SEATINI, et informasjons- og forhandlingsinitiativ om handel for det sørlige og østlige Afrika.

Ny rapport: HIPC-initiativet møter ikke gjeldsutfordringene

RORG-samarbeidet / Global | 11.04.2001
En ny rapport fra den London-baserte organisasjonen Drop the Debt (Slett Gjelda) mener gjeldsletteinitiativet for de mest forgjeldede landene (HIPC-initiativet) ikke har maktet utfordringen med å bidra til vesentlig gjeldslette.

Ny rapport om mulighetene for skatt på valutatransaksjoner (tobin-skatt)

RORG-samarbeidet / Global | 07.04.2001
En fersk rapport fra den tyske organisasjonen WEED (World Economy, Ecology & Development) ser nærmere på framtidsutsiktene for innføring av skatt på valutatransaksjoner (tobin-skatt). Den hevder at den vesentligste hindringen for innføring av en slik skatt er motstanden fra de som høster fordeler av et ustabilt finanssystem, d.v.s. aktører på private finansmarkedet og individuelle regjeringer - spesielt administrasjonen i USA.

Frivillige organisasjoner vil ha Tobin-skatt på dagsorden i FN

RORG-samarbeidet / Global | 03.04.2001
- Skatt på valutatransasksjoner representerer en sjelden mulighet til å fange den enorme velstanden i en ubeskattet sektor og omdirigere den til globale, offentlige goder. Dette skriver en rekke frivillige organisasjoner i 26 land i et brev til et FN-panel som skal gi råd til FNs generalsekretær om hvilke tiltak som bør iverksettes for å kunne dekke de fattige landenes finansielle behov.

Verdikommisjonen: Investér oljepenger i sør!

RORG-samarbeidet / Global | 29.03.2001
Verdikommisjonens sluttrapport, Valgt fellesskap, ble lagt fram i går. Kommisjonen ber bl.a. regjeringen og Stortinget om å avsette en del av oljefondet til "forretningsmessige investeringer" i de fattige land. Bistandsminister Anne Kristin Sydnes tviler på om det er et godt forslag, men er glad for debatten.

IMF: Kondisjonalitet fortsatt uunnværlig

RORG-samarbeidet / Global | 22.03.2001
Styret i Det internasjonale pengefondet (IMF) har blitt enig om at kondisjonalitet fortsatt er uunnværlig. Imidlertid vil styret vurdere å begrense lån og støtte til land med såkalt "svakt eierskap", f.eks. der regjeringene er kritiske til eller uenige i kondisjonliteten - de betingelser IMF setter for lån og støtte.

Jagland vil ha global velferdsstat

RORG-samarbeidet / Global | 21.03.2001
I sin utenrikspolitiske redegjørelse til Stortinget 20. mars orienterte utenriksminister Thorbjørn Jagland om at han har tatt initiativ til "en bred utredning om hvordan vi kan bidra til bedre styring av de internasjonale markedskreftene." Initativet kan bli et viktig bidrag til den utenrikspolitiske debatten i Norge.

Økt åpenhet i Verdensbanken og IMFKrav fra frivillige organisasjoner

RORG-samarbeidet / Global | 19.03.2001
Forut for vår-møtene i Verdensbanken og IMF 26-30 april i Washington mobiliserer frivillige organisasjoner bak kravet om økt åpenhet i de to mektige finansinstitusjonene. 23. mars går fristen ut for tilslutning til et brev rettet til styrene i de to institusjonene, som bl.a. viser til at "de fleste dokumenter knyttet til strukturtilpasningsprogrammene forblir hemmelige, selv etter at lånene er godkjent".

SAPRI samler erfaringer fra 8 land4 års evaluering av Verdensbanken snart over

RORG-samarbeidet / Global | 14.03.2001

Ihuga NGOere vil huske at det de siste fire årene har pågått en evaluering av Verdensbankens strukturtilpasningsprogrammer. Arbeidet er i ferd med å bli avsluttet, og det vil være en oppsummerende storsamling i Washington 30-31 juli.

Norge rekordrik på høye oljepriser, som rammet de fattige landene hardt

RORG-samarbeidet / Global | 09.03.2001
Årsrapporten for oljefondet 2000, som ble lagt fram av Norges Bank idag, viser at oljefondet nesten har blitt doblet siste året. Fondet er nå oppe i 386,4 milliarder kroner, mot 222,4 ved utgangen av 1999. Hovedårsaken til den sterke veksten er de høye oljeprisene, som det siste året har rammet de fattigste utviklingslandene hardt.

UD/NORAD: Åpent møte om Verdensbankens arbeid med reduksjon av fattigdom, tirsdag 13. februar

RORG-samarbeidet / Global | 09.02.2001
Tirsdag 13. februar arrangerer UD/NORAD et åpent møte om reduksjon av fattigdom, med utgangspunkt i Verdensbankens rapport - World Development Report 2000/2001 - som fokuserer på bekjempelse av fattigdom. Også Verdensbankens og Det internasjonale valutafondets (IMF) omstridte satsing på Strategidokumenter for reduksjon av fattigdom (PRSP) vil bli tatt opp.

Arbeiderpartiet søker alliansepartnere for avgift på valutatransaksjoner (Tobin Tax)

RORG-samarbeidet / Global | 05.02.2001
- Vi behøver flere alliansepartnere for å skape internasjonal oppslutning om ideen, skriver internasjonal sekretær i Arbeiderpartiet, Kathrine Raadim, om skatt på valutatransaksjoner (Tobin Tax) i søndagens utgave av Dagsavisen: Attac på global kapitalisme.

Mosambik vant over Verdensbanken i kampen om cashewnøttene

RORG-samarbeidet / Global | 31.01.2001
Mosambik har nå lagt ned forbud mot eksport av rå cashewnøtter. Dermed er en fem år lang kamp med Verdensbanken og Det internasjonale valutafondet (IMF) avsluttet, etter at cashewnøttindustrien i 1995 ble privatisert etter krav fra Verdensbanken.

Oslo-symposium om de minst utviklede landene (MUL)

RORG-samarbeidet / Global | 27.01.2001
 I mai arrangerer FN sin tredje konferanse om de minst utviklede landene (MUL). Som et ledd i forberedelsene står Norge 29-30 januar som vertskap for symposiet "Partnerskap for utvikling" på Holmenkollen Park Hotell (se: pressemelding fra UD 26. januar: Norge er vertskap for symposium for de fattigste landene).

Ny rapport: Strukturtilpasning for IMF

RORG-samarbeidet / Global | 22.01.2001

- Et hovedproblem med dagens reformprosess i Det internasjonale valutafondet (IMF) er at utviklingslandene, fordi de er dårlig representert i IMFs besluttende organer, er marginalisert. Det mener en ny rapport fra The Bretton Woods Project - Strukturtilpasning for IMF (Structural Adjustment for the IMF) - som legger fram forslag til endringer i styringsstrukturen i IMF.

Pålitelig statistikk om fattigdom?

RORG-samarbeidet / Global | 19.01.2001
Verdensbanken har lansert nye nettsider med statistikk om fattigdom: Global Poverty Monitoring Home Page (hjemmesiden for overvåking av global fattigdom). Vanlig benyttet statstikk om fattigdom blir dermed gjort lett tilgjengelig, men kan vi stole på den?

ATTAC på frammarsj

RORG-samarbeidet / Global | 17.01.2001
Den internasjonale organisasjonen ATTAC er på frammarsj og har fått betydelig oppmerksomhet også i norske medier de siste dagene. - Det ville unektelig være merkelig om en verdensomspennende bevegelse mot globaliseringens og liberaliseringens utvekster og for en mer rettferdig global fordeling, ikke skulle vekke interesse også i vårt land, skrev Arbeiderpartiets Hallvard Bakke i Dagsavisen sist mandag.
691 - 720 av 732
21 22 23 24 25 26 .... 21 22 23 24 25

Dybdeartikler

Her går vi dypere inn i og gir en samlet oversikt over utvalgte debatter og analyser knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker, utstyrt med lenkearkiv for videre lesning.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.

Sommeren 2017 inngikk Global.no et samarbeid med RORG-samarbeidet om publisering og integrering av disse dybdeartiklene på Global.no.